8901            11.07.24 16:35
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Kod uvoza stavki ulaznih faktura iz SEF-a u ulazne kalkulacije, sa desne strane dijaloga je dodat parametar "Preneti porez", čijim uključivanjem se taj parametar uključuje na svims tavkama kalkulacije i aktivira se obračun nabavne cene sa PDV-om.


8895            
Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Dodat još jedan način za zatvaranje stavki prilikom importa izvoda i zove se "Hronološki po datumu dospeća faktura komitenta" i zatvara samo fakture.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U opcijama programa Trgovina u tabu Detalji dokumenata i pregleda dodata je opcija "Prikaži ukupnu kolicinu i JM u UK". Kada je opcija čekirana u zaglavlju Ulazne kalkulacije veleprodaje,  Ulazne kalkulacije maloprodaje i Ulazne kalkulacije povrat vidljive su kolone ukupna količina i JM artikala po stavkama. Suma se prikazuje ukoliko sve stavke imaju istu jedinicu mere.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Slanje osnovice popusta u SEF je prilagođeno verziji SEF-a 3.6.1 od 01.06.24.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Dorađeno knjiženje ulaznih faktura iz KUF-a kada je čekirano "Protivkonto iz stavke" a na konitranju vrste dokumenta imamo više istih stavi "Iznos fakture". Dodata kolona "P.K.I.S" na kontiranju kojom se određuje koja će se od istih stavki koristiti za protivkonto.

Aplikacija:      Osnovna sredstva
Opis izmene: Dodat novi deo programa u OS za obračun revalorizacije zemljišta. Dodat novi tab "Zemljište/Nekretnine" na prozoru "Sredstva > Osnovna sredstva" na kome se definišu atributi ukoliko je osnovno sredstvo zemljište ili nekretnina. Dorađeni nalozi za Popis, Početno stanje, Nabavku, Uvećanje vrednosti, Umanjenje vrednosti, Isknjiženje - tako da se mogu uneti površina, udeo u parceli i revalorizaciona vrednost na osnovu kojih se formira obračun i pregled u novom prozoru "Sredstva > Lista stanja - zemljište" i analitičke kartice za revalorizaciju OS. Napravljenja knjiženja u glavnu knjigu za sve vrste gore nevedenih naloga.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Omogućeno prepisivanje atributa artikala iz jednog magacina u drugi iz prozora Artikli u magacinu

8884            05.06.24 19:31
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Tehnička nadogradnja


8883            30.05.24 16:23
Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Omogućeno slanje plaćanje karticama preko EFT terminala.


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Slanje ulaznih faktura i ulaznih avansnih računa u pojedinačnu evidenciju PDV u SEF-u (to je slučaj samo kada je primalac poreski dužnik) je usklađeno sa novim tumačenjima. U iznos naknade se ni kod faktura ni kod avansnih računa ne uračunava PDV. Kod konačnih računa se samo PDV umanjuje za iznos zatvoren avansnim računom, dok se osnovica i naknada ne umanjuju. I konačni račun koji je potpuno zatvoren avansnim računom mora da se pošalje u pojedinačnu evidenciju PDV, iako je tako iskazan PDV jednak nuli.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Obezbeđena su dva nova modula (servisa): notifikacije i automatske operacije. Uputstva možete progledati na sledećim linkovima: Uputstvo - Notifikacije i Uputstvo - Automatske operacije

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U paralelnim šifarnicima za artikle dodato je polje za barkod. Ovo polje se koristi kod slanja dokumenata u SEF. Ako barkod nije definisan u paralelnom šifarniku kupca, onda se kao i ranije, u SEF šalje barkod definisan na samom artiklu.

8874            16.05.24 16:53
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U proveri nabavnih i knjigovodstvenih vrednosti internih prijemnica i otpremnica omogućen je unos broja decimala do kog će provera biti vršena


Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Metode UbaciZagDok, UbaciZagDokID, AzurZagDok i AzurZagDokID proširene za još jedan argument koji određuje koja tarifa se primenjuje na tom dokumentu.

8868            25.04.24 16:13
Aplikacija:      Trgovina i Finansijska operativa
Opis izmene: U opcijama programa u trgovini I finansijskoj operativi na kartici Zaštita dodata je opcija Dozvoljeno brisanje proknjiženih dokumenata. Kada je ova opcija čekirana u prozoru za knjiženje postaje vidljivo dugme Brisanje. Klikom na ovo dugme otvara se DW sa spiskom stavki naloga. Čekiranjem stavke omogućeno je brisanje stavki, ukoliko nalog nakon brisanja stavke ostane prazan biće i nalog obrisan


Aplikacija:      Finansijska operativa i Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Omogućen je odabir do 5 različitih analitika koje se mogu koristiti kao filteri u pregledima u Finansijskoj operativi i knjigovodstvu. Dodate su i kolone konto i naziv konta u Pregledu raspodele troškova po dokumentima u Finansijskoj operativi, za one dokumente koji imaju definisana konta.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Dodat višestruki filter agenata prodaje u pregledu Zaduženja komitenata po mesecima

Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Obezbeđen export stavki spornih potraživanja koje nisu zatvorene iz pregleda Zbirni pregled po analitici (sporna potraživanja)

8860            09.04.24 00:12
Aplikacija:      Trgovina i Finansijska operativa
Opis izmene: Zbog usklađivanja sa procedurama SEF-a, izmenjen je način određivanja datuma za obračun kurseva i knjiženja za prodajne dokumente (fakture, fakture povrat i knjižna pisma u trgovini) i za dokumente u KIF-u i KUF-u. Datum se sada podrazumevano određuje prema polju "Poreska obaveza" unetom na samom dokumentu. Izmenjene su i pojedine opcije za knjiženje i dodate neke nove funkcionalnosti. Molimo Vas da detaljno proučite priloženo uputstvo.


8852            28.03.24 17:36
Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Unapređen Pregled prihoda i rashoda: izbačeni avansni računi i dodata dva polja za odabir odvojeno ulaznih i izlaznih dokumenata.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućen je i storno fakture povrat kao što je urađeno za storno fakture kada se stornira samo zbog SEF-a i izdavanja novog finansijskog dokumenta a da ostaje ista prijemnica po povratu.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Dodat argument u metod StanjeArtikila koji određuje da li treba izračunavati pozajemice i reverse ili ne. Default je N.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodato dugme "Nalepnice" za štampu nalepnica iz stavki Nivelacije . Takođe ispravljen postojeći problem gde je na štampu nalepnica iz stavki bilo kog dokumenta išao samo prvi selektovan red. Sada idu svi selektovani, ili ukoliko nema selktovanih idu sve stavke dokumenta u čijim stavkama se nalazimo.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodat novi pregled "Evidencija carinske robe" u prozoru Pregledi>Kartice i lager po ulazima

8835            14.03.24 19:42
Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Implementiran Gift Card sistem (Cards Print)


Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Dodat novi metdo AzurDelBrojOperDok

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Dodat novi metod PodaciLicaZaKontakt

Aplikacija:      Prodavnica
Opis izmene: Dodati višestruki filteri za komitente, magacine i grupe artikala u okviru uporednog pregleda nabavke. Takođe, obezbeđen je i pregled po magacinima u odnosu na količinu i novčanu vrednost.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu lager lista po starosti stajanja na lageru količine se raspoređuju u periode prema poslednjem datumu nabavke datog artikla u magacinu, a ne u odnosu na početno stanje kao do sada.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Omogućeno je slanje više brojeva tekućih računa pošiljaoca u dokumentima za SEF preko servisa Kancelarko.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U prozoru "Napravi drugi dokument" dodata je opcija "Nije dozvoljen izlaz veći od raspoložive količine" koja je vidljiva samo kada se prozor otvori iz stavki ponude i izabere vrsta dokumenta koja je tip "Profaktura". Kada se ova opcija čekira, program se ponaša identično kao i kada se unosi stavka u dokumentu čija je količina veća od raspložive. To znači da ukoliko je u opcijama programa u tabu "Zabrane" izabrana opcija "Zabranjuje snimanje stavke"  količina nekog artikla veća od raspoloživog profaktura neće biti kreirana i korisnik će dobiti poruku za prvi artikal na koji naiđe da nema dovoljno na stanju. Ukoliko je izabrana opcija "Samo prikazuje poruku" pojaviće se poruka identična kao i kod kreiranja stavki u dokumentu i profaktura će biti kreirana.

8828            29.02.24 20:05
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Omogućeno je slanje više brojeva tekućih računa pošiljaoca u dokumentima za SEF preko servisa eFaktura i MojERačun.


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Rešeni su dodatni problemi sa preuzimanjem dokumenata iz SEF-a od nekih pošiljalaca koji koriste softvere sa drugačijim XML formatom.

8827            27.02.24 18:27
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Unapređen unos limita komitenata za unos dokumenata, obezbeđen je unos za više komitenata odjednom.


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućeno kreiranje naloga blagajne za uplatu iz KIF-a i naloga blagajne za isplatu iz KUF-a. Rešen problem sa prebacivanjem brojeva dokumenata prilikom kreiranja internih obračuna PDV-a iz naloga blagajne za uplatu.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Rešen je dodatni problem sa preuzimanjem dokumenata iz SEF-a od nekih pošiljalaca koji koriste softvere sa drugačijim XML formatom, a koji je prijavljivao grešku "Nepoznata šema dokumenta u XML-u".

8824            23.02.24 17:24
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Rešen je problem sa preuzimanjem dokumenata iz SEF-a od nekih pošiljalaca koji koriste softvere sa drugačijim XML formatom, a koji se pojavio sa SEF ažuriranjem 3.5 od 15.02.24.


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Opcija menija "Print u pozadini" sada prikazuje dijalog u kojem može da se izabere da li se koristi "Print", "Print u PDF" ili "Print u PDF + E-mail", uz mogućnost uključivanja ili isključivanja podešavanja opcija u toku štampe u pozadini (folder za PDF datoteke, opcije za slanje na e-mail itd).

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućeno je slanje u SEF i za knjižna odobrenja i zaduženja kreirana u KIF-u i KUF-u, kojima je na vrsti dokumenta tip zaduženja označen "Za knjiženje".

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Kod unosa raspodele troškova u KUF-u, sada se ukupan iznos za raspodelu više ne umanjuje za PDV koji se ne može odbiti, nego za samo za PDV koji se može odbiti, jer se PDV koji se ne može odbiti smatra troškom.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Ispravljen je problem sa otvaranjem XML i PDF dokumenata poslatih u SEF iz KIF-a.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U filteru lager liste su dodata datumska polja "Kartice od" i "do" kojima mogu dodatno da se podese početni i krajnji datum unutar kojih se posmatraju kartice koje se otvaraju iz lager liste. Kartice se podrazumevano prikazuju od poslednjeg početnog stanja, pa se početnim datumom može podesiti pregled kartica i od nekog željenog ranijeg datuma. Ako je krajnji datum do kojeg se prikazuju kartice prazan, podrazumevano se primenjuje datum iz polja "Na dan".

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Kod preuzimanja B2B dokumenata, za izlazne preuzete račune je sada omogućen uvoz u bazu i za dokumente sa statusom u servisu "storniran" i "odbijen". Do sada se dokumenti sa ovim statusima nisu prikazivali u panelu sa dokumentima za uvoz u bazu.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru "Lager lista po rasteru" dodat je novi checkbox "Više baza". Ukoliko je ovaj checkbox uključen korisniku se pojavljuje prozor da odabere iz kojih sve baza želi da ima podtake u datom pregledu.

Aplikacija:      Finansijska operativa i Trgovina
Opis izmene: Uvedeno polje "Datum overe" namenjeno za evidentiranje primljenih izjava o storniranju PDV-a i mogućnost pojedinačnog ili masovnog formiranja internih obračuna PDV-a potrebnih za PDV evidenciju.

8809            
Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U prozoru Komitent na tabu Ostalo, dodat je polje Broj poljoprivrednog gazdinstva


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U pregledu spornih potraživanja Zbirno po komitentima obezbeđen je prikaz kolone sa brojem dana kašnjenja najranije nenaplaćene fakture komitenta, čija je valuta plaćanja prošla. Potrebno je selektovati checkbox Prikaz kašnjenja kako bi se ta kolona prikazala.

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Dodata nova dva dugmeta na prozoru "Dažbine" za Izvoz i Uvoz dažbina u text datoteku kako korisnici ne bi morali ručno da unose promene u svaku bazu pojedinačno. Takođe je dodat novi prozor koji se otvara klikom na dugme "Uvoz" gde se prilikom odabira željene datoteke prikazuju podaci koji će biti uvezeni i vrši validacija istih gde su obležene greške (ako postoje) zbog kojih uvoz neće moći da se uradi.

8803            31.01.24 17:32
Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U finansijskoj operativi je kreiran novi prozor za kreiranje i slanje zbirne evidencije PDV u SEF, kojem se pristupa iz menija Pregledi --> Pregled PDV --> Zbirna evidencija PDV. Detaljno uputstvo možete pogledati ovde: Zbirna evidencija PDV.


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U KIF-u u kartici "Ostalo" u polju "Podtip internog obr. PDV:" dodati su podtipovi "Faktura", "Avansni račun", "Knjižno zaduženje" i "Knjižno odobrenje", koji se koriste samo za pojedinačnu evidenciju PDV za dokument koji nije izdat u roku za podnošenje poreske prijave za određeni poreski period. Detaljan opis evidentiranja takvog dokumenta opisan je u uputstvu Zbirna evidencija PDV u podnaslovu "Karakteristični slučajevi".

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodato polje na prodajnim dokumentima koje prikazuje informaciju o tome da li je taj dokument poslat u mejlu. Izmene ovog polja se mogu vršiti iz prozora Detalji isporuke.

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Proširen skup vrednosti za Prefiks ID kupca sa oznakama 13:, 14:, 15: i 16:

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Izmenjeno da kada je na računu odbarna kupac fizičko lice da se buyerid postavi na 20 a ne na 11 kao do sada jer je 20 namenjen za fizička lica a 11 je za preduzetnike.

8794            25.01.24 17:44
Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Prošireni metodi UbaciZagDok, UbaciZagDokID, AzurZagDok i AzurZagDokID za još jedan argument, sadržaj koji nije obavezan a ažuriraće to polje na dokumentima koji ga imaju.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodat checkbox "Tabelarni prikaz" u prozoru "Lager lista sa rasterom". Kada je uključen checkbox prikazuje se stanje po osbinama artikla u tabeli umesto linijski. Prikaz je idealan za artikle koji imaju jednu osobinu, npr. stanje modela cipela po broju.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U prozoru za preuzimanje B2B dokumenata je dodat checkbox "Prikaži i dokumente označene da se ne uvoze" i dugme "Za uvoz" kojim je selektovane dokumente moguće ponovo označiti da se uvoze. Dokumenti koji su označeni da se ne uvoze prikazuju se u spisku sa ljubičastom pozadinom polja "ID u servisu".

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: Kod formiranja predatnica iz radnog naloga, ako je u opcijama programa specificiran format kontrolnog broja i ako je artikal označen da se vodi po kontrolnom broju, sada se automatski generiše kontrolni broj na stavkama predatnice prema tom formatu.

8788            11.01.24 17:16
Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U prozoru za stavke predatnica je dodato dugme za generisanje kontrolnih brojeva po formatu.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U definisanju svojstava artikala, na svojstvu je dodata kolona "Nap. NP", kojom jedno svojstvo može da se označi da se koristi kao napomena nabavci i prodaji. U prozorima "Nabavka" i "Pregledi - Kartice" dodata je opcija filtera "Napomena nabavci i prodaji", kojom se uključuje prikaz vrednosti ovog svojstva u tim pregledima.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru stavki otpremnice dodato polje za napomenu komitenta.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Kod slanja avansnih računa u SEF, sada se u opisu stavki šalje podatak unet u polju "Osnov za avansno plaćanje" u kartici "Ostalo". Ako u avansnom računu postoji više PDV tarifa, za opis stavki po opštoj i posebnoj stopi možete da unesete različite opise u poljima "Opis prometa po opštoj stopi" i "Opis prometa po posebnoj stopi" u kartici "Ostalo". Podaci iz polja "Opis prometa po opštoj stopi" i "Opis prometa po posebnoj stopi" sada se koriste i kod slanja knjižnih odobrenja i zaduženja i storna avansa kreiranih u finansijskoj operativi. Ako ovi podaci nisu popunjeni, opisi stavki se šalju isto kao i ranije.

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U tipovima za definisanje barkoda u osnovnim podacima dodata opcija definisanja QR koda za magacinske dokumente.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U UBL formatu za Delhaize je slanje knjižnih odobrenja dopunjeno slanjem broja dokumenta u XML polju PaymentID, prema najnovijim zahtevima Delhaize-a.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu kartica u trgovini ubačena opcija multifiltera po tipu magacina

8784            21.12.23 17:44
Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: U GK u Bruto Bilansu omogućen višestruki filter nad poljem za organizacionu jedinicu.


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: SEF je odnedavno uveo novo ograničenje (koje nigde nije dokumentovano) kojim omogućava proveru dokumenata za preuzimanje samo za poslednjih 30 dana. Ovaj problem je sada rešen pozivanjem drugačijeg API metoda SEF-a, pri čemu smo omogućili i preuzimanje dokumenata za današnji datum.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozorima za fakture i fakture-povrat dodata mogućnost filtriranja zapisa po poreskom periodu

8774            07.12.23 17:10
Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U KUF-u i KIF-u dodata kolona koja prikazuje datum i broj naloga u GK ako je dokument proknjižen.


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Prema informacija sa vebinara SEF-a od 16.11.23 i dodatnim objašnjenjima dobijenim od njihove podrške, izmenjen je način slanja iznosa konačnog računa u pojedinačnu evidenciju PDV. Sada se za konačni račun šalju samo razlike (preostali iznosi) u odnosu na zbirove po avansnim računima. Ako je konačni račun potpuno zatvoren avansima, takav račun niste u obavezi da evidentirate u pojedinačnoj evidenciji PDV, ali možete da ga pošaljete, pri čemu se u svim iznosima upisuju nule.

8763            24.11.23 19:06
Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Dodata varijabla za formiranje formula osnova za obračun sa nazivom "Radno vreme", sa sledećimo mogućim vrednostima "D" za puno radno vreme, "N" za nepuno radno vreme kod više poslodavaca i "P" za nepuno radno vreme kod jednog poslodavca


Aplikacija:      Trgovina, Trgovačka Kasa
Opis izmene: Dodate su sledeće mogućnosti prilikom očitavanja težinskog barkoda. Proširen je opseg definisanih barkodova koji se koriste kao težinski barkodovi, do sada su se obrađivali samo oni kojima su početna sva karaktera bili '28', sada je taj opseg onaj propisani od '21' - '29'. Omogućeno je očitavanje težinskog barkoda u interfejsu za dodavanje artikala u stavke dokumenta. Dodat je interfejs za dodavanje artikala u stavke dokumenta putem očitavanja barkoda i u prozoru dokumenata tipa 'Prijemnica' .

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U B2B servisu Kancelarko je rešen problem sa greškom u obradi kod provere dokumenata za preuzimanje. Zbog preopterećenosti servera Kancelarka, produženo je vreme čekanja na odgovor iz servisa.

8758            09.11.23 17:00
Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Dodat još jedan format za import u stavke naloga (Import - Vulkan XLS) koji omogućava i import još 3 dodatne analitike uz stavku pored komitenta.


Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Promenjeno da se pri štampi fiskala povlači datum prometa sa fakture ukoliko je račun vezan za fakturu.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Kod preuzimanja dokumenata iz B2B servisa od sada se proverava opcija "Datum prepisati u knjiženo/primeljeno", pa se datumi Knjiženo i Primljeno popunjavaju datumom samog dokumenta ako je ova opcija uključena.

8749            26.10.23 16:46
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Kod operacije "Zameni", u dijalogu "Zamena" je dodata opcija "Samo selektovni zapisi", koja omogućava da se zamena obavi samo na selektovanim zapisima.


8746            12.10.23 18:50
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Uveden je novi modul za raspodelu troškova po različitim kategorijama (npr. po mestima, nosiocima, vrstama troškova i sl), koji omogućava raspodelu iznosa ulazne fakture u KUF-u ili stavke naloga glavne knjige po ovim kategorijama. Detaljna uputstva možete pogledati ovde: Raspodela troškova i Pregled raspodele troškova


Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Dodat set metoda za rad sa karnetima. UbaciRSate, AzurRSate, IzbaciRSate, PodaciRSati i PodaciKritObr.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Pri formiranju zahteva izlazi upozorenje da komitent ima nezatvoren avans ukoliko je čekirana ta opcija za dokumente trgovine i finansijske operative.

8741            28.09.23 15:19
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U kontekstnom meniju je omogućena opcija "Obriši padajuću listu", kada se desnim tasterom miša klikne na bilo koju jednostavnu padajuću listu, čime je omogućeno da obrišete vrednosti padajućih lista koje ste sami definisali. Ova opcija je i ranije bila dostupna, ali samo na nekim padajućim listama.


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Rešen je problem sa izostavljanjem pojedinih dokumenata kod preuzimanja iz SEF-a preko servisa "eFaktura Srbija". SEF je u nekom trenutku uveo još restriktivnije ograničenje broja upita u sekundi, pa smo morali doatno da usporimo proveru dokumenata za preuzimanje iz SEF-a.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata opcija pri storniranju fakture u trgovini da se bira samo storno fakture zbog izmene podataka na samoj fakturi zbog SEF-a a da se zadrži veza sa već formiranim otpremnicama i stavkama.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Proširen metod PodaciArtikla da vraća i URL adresu sa artikla.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Promenjen je način obračuna devizne klauzule da ide na datum prometa fakture a ne na datum fakture (po instrukcijama PU)

8732            08.09.23 17:15
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Omogućeno je korigovanje pojedinačne evidencije PDV u servisu Kancelarko.


Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Dodata opcija programa 'Vrednost proseka sata prema datumima izostanaka', kojom se obračunavaju proseci za obračun zarada prema podacima u izostancima radnika ukoliko postoje izostanci tipa 'BOLOVANJE', za bolovanje do 30 dana, čiji su početni i krajnji datumi u različitim obračunskim periodima.

8729            26.08.23 00:17
Aplikacija:      Zaštita programa
Opis izmene: Omogućeno je kopiranje arhiva baza podataka u cloud okruženju sa cloud servera na lokalni računar. Uputstvo možete videti ovde.


8724            10.08.23 16:26
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Omogućeno je slanje dokumenata u SEF sa cenom do četiri decimale, u skladu sa novom verzijom SEF-a 3.4.4, aktivnom od 11.08.23.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu dokumenata i uporednom pregledu prodaje, u filterima je dodato polje "Art/Usl" u kojem možete izabrati prikaz samo artikala, samo usluga ili svega.

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Dodata šifra 13: Kod (broj) penzionerske kartice u šifarnik identifikacionih brojeva kupaca za fiskalizaciju.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Proširen format za import akcija na komitentima i klasifikacijama komitenata sa ostalim kolonama predviđenim za unos.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U B2B filteru se sada pamti i kod sledećeg otvaranja inicijalizuje poslednji izabrani B2B servis (ako se istovremeno koristi više B2B servisa).

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U B2B pregledu dokumenata je u filteru uvedena opcija "Komitent registrovan u SEF-u", kojom je moguće filtrirati dokumente samo za komitente registrovane u SEF-u, samo za neregistrovane u SEF-u ili za sve komitente.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U lager listi sa rasterom je u filteru uvedena opcija "Artikli bez rastera", kojom je u ovom pregledu moguće prikazati i artikle bez dodatnih osobina.

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U stavkama izdatnice dodata kolona trebovano gde se prikazuje trebovana količina sa vezanog trebovanja.

8720            21.07.23 17:04
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U lager listi sa rasterom je omogućen višestruki filter po magacinu i grupi artikala.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U programu Administrator, u administraciji na nivou podataka u bazi, dodata je mogućnost dodeljivanja prava nad grupama artikala. Ova prava se primenjuju u većini osnovnih pregleda trgovine, dok se u dokumentima nigde ne koriste.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Prilikom ručnog pravljenja faktura povrat i povezivanja stavki klikom na dugme "Količine i cene po fakturama", gde se popunjavao samo sadržaj sa brojem fakture i datumom, biće povezana i faktura povrat sa svim ovim fakturama radi slanja te veze na SEF.

Aplikacija:      Prodavnica
Opis izmene: U pregledu prodatih artikala dodata i mogućnost filtriranja po sredstvu plaćanja

8716            06.07.23 18:06
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Omogućeno je preuzimanje poslatih izlaznih dokumenata iz SEF-a, samo u KIF (bez stavki) i samo u B2B servisu eFaktura. Ovo je namenjeno knjigovodstvenim agencijama, kada njihovi klijenti iz svojih baza šalju dokumente u SEF, a agencija u svoju bazu želi da preuzme te poslate dokumente, ali samo u KIF (ne u trgovinu) radi obračuna PDV-a. U tu svrhu je uveden novi predmet servisa "Izlazni preuzeti račun" koji je podrazumevano isključen. Detaljno uputstvo možete pogledati u uputstvu za SEF u sekciji Preuzimanje dokumenata iz SEF-a


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U opcijama programa, tab "Zaštita", sekcija "Trgovina i finansijska operativa", uvedena je opcija "Uvoz u bazu iz SEF-a je dozvoljen samo za odobrene dokumente" , kojom je moguće zabraniti uvoz dokumenata iz SEF-a u bazu ako nisu odobreni.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Omogućeno je sortiranje po bilo kojoj koloni u prozoru za preuzimanje B2B dokumenata (dvostrukim klikom na zaglavlje kolone).

Aplikacija:      Trgovina i Finansijska operativa
Opis izmene: U inicijalnim podacima vrste dokumenta je dodato polje "Poreska obaveza".

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Novi metod koji vraća podatke iz paralelnih šifarnika artikala: PodaciSifarnikaArtikla

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U prozoru za preuzimanje dokumenata iz B2B servisa i dijelogu za editovanje tih dokumenata dodata su polja "Datum prometa" i "Poreski period".

8710            20.06.23 18:40
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Obaveštavamo korisnike da od 27.06.23 u 12:00 preuzmu ovu novu verziju 8710 i dodatke, jer ćemo tada aktivirati izmene koje SEF uvodi toga dana, a vezane su za slanje pojedinačne evidencije PDV (menjaju se interne API oznake za interni račun za promet stranih lica i naziv meseca juna za poreski period).


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Dodata mogućnost preuzimanja podataka izvoda i eksport podataka naloga za uplatu u deviznom platnom prometu prema Halcom formatu.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Dodate metode za obradu barkodova artikala i usluga

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Ispravljena je greška kod provere za preuzimanje dokumenata iz B2B servisa Moj eRačun, kada se u proveri nisu videli avansni računi.

8699            30.05.23 16:06
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Kod uvoza stavki ulaznih faktura iz SEF-a u ulazne kalkulacije, sada je omogućeno prepoznavanje jedinica mera, osim po UNECE kodu i po oznaci.


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Ako je firma u bazi označena da nije poreski obveznik, kod uvoza ulaznih faktura iz SEF-a se više ne uvozi PDV.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Značajno je ubrzano preuzimanje dokumenata iz SEF-a preko B2B servisa eFaktura.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U opcijama programa, u kartici "Detalji dokumenata i pregleda", sekcija "Prodajni dokumenti", uvedena je opcija "Šifre artikala se šalju u SEF", kojom je moguće isključiti slanje šifara artikala u SEF. Ovo se odnosi samo na šifre prodavca (Vaše osnovne šifre), dok se šifre kupaca (iz paralenih šifarnika) i barkodovi i dalje uvek šalju u SEF ako postoje.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U prozoru "B2B preuzimanje" je dodato dugme "Otvori uvezene dokumente" koje postaje aktivno posle uvoza preuzetih dokumenata u bazu. Tim dugmetom se zatvara prozor "B2B preuzimanje" i otvara se KUF sa izlistanim dokumentima koji su u toj sesiji uvezeni u bazu. Na taj način možete na jednom mestu dobiti sve uvezene dokumente i izvršiti naknadne korekcije u samom KUF-u.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućeno je slanje storna avansnog računa iz KIF-a u SEF kao knjižnog odobrenja. Ovo se koristi samo kada se ručno stornira deo iznosa ili ceo iznos avansnog računa, u slučaju kada se taj iznos neće zatvoriti nijednom fakturom i iznos se vraća kupcu. Storna avansnih računa koja su nastala povezivanjem avansnog računa sa fakturama ne treba slati u SEF. Istovremeno je izmenjeno slanje storna avansnih računa u pojedinačnu evidenciju PDV SEF-a. Umesto dosadašnjeg slanja kao avansnog računa sa negativnim iznosima, sada se storno avansnog računa šalje kao knjižno odobrenje sa pozitivnim iznosima.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućen je slobodan unos knjižnih odobrenja i zaduženja sa stavkama u programu Trgovina. U prozoru za fakture su sada dostupne i vrste dokumenata koje su u polju "Podtip" označene kao "Knjižno odobrenje" ili "Knjižno zaduženje". Detaljno uputstvo možete pogledati u uputstvu za vrste dokumenata u sekciji Knjižna pisma iz Faktura

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Dodat novi metod PoslednjaNabavnaCena

8696            08.05.23 13:33
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Slanje pojedinačne evidencije PDV u SEF je prilagođeno novoj verziji SEF-a 3.3. U knjigama ulaznih i izlaznih faktura u finansijskoj operativi, u kartici "Ostalo" je uvedeno novo polje "Osnov za avansno plaćanje" (neobavezno je). Servis Kancelarko u ovom trenutku još nije implementirao novu verziju SEF-a.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu prijemnica po povratu dodata kolona GK koja označava da li je dokument proknjižen u Glavnu knjigu ili nije.

8693            12.04.23 16:58
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Promenjeno da automatski formiran storno avansa po fakturi bude na datum prometa sa fatkure umesto na datum fakture kao što je bilo do sada.


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Prema tumačenju SEF-a na vebinaru od 29.03.23, pošiljalac mora dodatno i stornirati odbijene dokumente. Ovo se ne odnosi ni na kakvu izmenu u Calculusu u ovoj verziji, već samo obaveštavamo korisnike o potrebi pokretanja B2B operacije "Storniraj" nad odbijenim dokumentima.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata pitalica u stavkama profakture kada se klikne na dugme Otpremnica da li se želi ili ne formiranje otpremnice.

8686            22.03.23 17:30
Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Dodata je tehnika obračuna zarada 'Istraživanje i razvoj(Srbija)' kojom se vrši obračun zarada radnika koji imaju delimičan broj časova koji se odnosi na poslove istraživanja i razvoja u jednom obračunskom periodu.


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U podešavanjima knjiženja stavki dokumenata dodata kolona 'Datum za knjiženje stav.' kojom možete odrediti koji datum će se upisati u podataka datuma stavke naloga glavne knjige odgovarajuće stavke za knjiženje, nezaviso od datuma naloga glavne knjige kojem ta stavka pripada.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Omogućen je uvoz stavki ulaznih faktura preuzetih iz SEF-a u ulazne kalkulacije. U prozoru za stavke ulaznih kalkulacija, u dijalogu koji se otvara dugmetom "Iz datoteke" u padajućoj listi izvora podataka je dodat format "Stavke za kalkulaciju - SEF UF". Ulazna kalkulacija mora da bude povezana sa ulaznom fakturom, a ulazna faktura mora da bude preuzeta iz SEF-a. Detaljno uputstvo možete pogledati u uputstvu za SEF u sekciji Preuzimanje dokumenata iz SEF-a i u uputstvu Dijalog prozor za uvoz podataka u bazu - Eksterni dokumenti.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Omogućeno je korigovanje pojedinačne evidencije PDV u servisu Moj eRačun.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Omogućeno je slanje i poništavanje pojedinačne evidencije PDV u servisu Kancelarko. Ovaj servis još uvek nije implementirao operaciju korigovanja evidencije PDV niti slanja PDV-a kupca poreskog dužnika.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uvedena opcija kojom se može birati da li će korekcija obračuna PDV-a zbog slanja na SEF ići na rabat ili ne.

8677            08.03.23 17:26
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za artikle, u prikazu grupa i klasifikacija, uveden sort prikaza po šifri klasifikacije.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu prodajnih dokumenata dodata mogućnost filtriranja dokumenata i po datumu prometa.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Uvedena opcija zabrane izmene i brisanja dokumenata ako su poslati u neki od B2B servisa.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U prozoru "Opcije programa" - kartica "Detalji dokumenata i pregleda" - sekcija "Prodajni dokumenti", dodato je polje "Napomena stavke kod slanja u SEF", kojim je omogućeno slanje dužih opisa artikala, odnosno napomena na stavkama dokumenata kod slanja u SEF. Detaljno objašnjenje je u uputstvu za SEF u sekciji Potrebna podešavanja u bazi podataka u podnaslovu "Artikli i jedinice mera".

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U prozoru za formiranje dokumenata proizvodnje od faktura, omogućeno treće stanje checkbox-a za odabir datuma sa fakture ili datuma prometa sa fakture za datume proizvodnih dokumenata.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Proširen metod StanjeArtiklaNC za argument NaDan tako da ako je taj argument prazan podrazumeva se today a ako naveden u formatu YYYY-MM-DD onda vraća stanje na navedeni datum.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prometu po komitentima omogućen višestruki filter po grupama artikala.

8666            22.02.23 15:59
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: SEF je 03.02.23 objavio prvo uputstvo za evidenciju PDV, na osnovu kog je Calculus značajno izmenio mnoge detalje u odnosu na ranije slanje dokumenata u evidenciju PDV, pa je neophodno ponovo proučiti sekciju uputstva Pojedinačna i zbirna evidencija PDV, a posebno podnaslov "Kako Calculus popunjava pojedina polja u evidenciji PDV". Na žalost, u tom uputstvu SEF već na više mesta najavljuje nove izmene, pa nas uskoro očekuju i nove izmene u Calculusu.


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Omogućeno je slanje i poništavanje evidencije PDV u servisu Moj eRačun. Ovaj servis još uvek nije implementirao operaciju korigovanja evidencije PDV niti slanja PDV-a kupca poreskog dužnika.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Proširen metod AzurMagacioneraNaDok za argumente status u magacinu i pakovao.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Proširen metod AzurVozNaDok za argument registarski broj vozila.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U prozorima trgovine i finansijske operative se B2B statusi sada automatski ažuriraju u prikazu posle izvršenih B2B operacija.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Rešen je problem sa PDFCreator-om za terminal server, kod kojeg se javljala greška "Bad runtime function reference ..." kod slanja dokumenata u B2B servise dugmetom "Print u PDF + B2B servis" iz prozora za štampu.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U servisima Moj eRačun i Kancelarko je omogućeno ponovljeno slanje dokumenata u slučajevima kada kod slanja dokumenta ne dobijemo ispravan odgovor iz servisa, pa samim tim ni ID dokumenta u servisu. Detalje možete pogledati u uputstvima za Moj eRačun i Kancelarko u sekcijama "Postupak kod grešaka u slanju dokumenata".

8659            01.02.23 20:06
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata opcija i na vrstama otpremnica "Ide u SEF" radi korisnika koji prvo prave otpremnice pa tek onda fakture, da bi se i na otpremnici sve odmah ispravno obračunalo pre pravljenja fakture.


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Omogućeno je slanje faktura iz trgovine sa negativnim iznosima u SEF, pri čemu se takve fakture šalju kao knjižna odobrenja. Ovo je predviđeno samo za izuzetne slučajeve, kada se u Calculusu umesto faktura povrat kreiraju fakture sa negativnim iznosima i predstavljaju knjižna odobrenja. Na ovakvim fakturama je neophodno uneti "Fakturisani period" (period na koji se odnosi odobrenje) u detaljima isporuke. Ovim je posledično omogućeno da se u SEF pošalju i storno fakture, ali za njih i dalje važi pravilo da ih ne treba slati u SEF, jer je za storniranje faktura u SEF-u predviđena B2B operacija "Storniraj" nad originalnom fakturom.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Omogućeno je slanje dokumenata u B2B servis Kancelarko bez PDF-a iz Calculusa.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Kod slanja dokumenata u SEF, kada je opcija "Pošalji u CRF" postavljena na "Podrazumevano", za budžetske korisnike se sada primenjuje polje "Ide u CRF".

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Omogućeno je ponovljeno slanje dokumenta u B2B servis eFaktura u slučajevima kada kod slanja dokumenta ne dobijemo ispravan odgovor iz servisa, pa samim tim ni ID dokumenta u servisu. Ova operacija može da se pokrene tek kada prođe najmanje pet minuta od prvobitnog slanja, jer je to ograničenje samog SEF-a. Detalje možete pogledati u Calculus uputstvu na stranici "Sistem eFaktura (SEF)" u sekciji Postupak kod grešaka u slanju dokumenata. Mogućnost ponovljenog slanja postoji samo u B2B servisu eFaktura, dok servisi Moj eRačun i Kancelarko ne omogućavaju ovakav postupak, pa je omogućena i ručna izmena B2B statusa dokumenata dvostrukim klikom na kolone sa B2B statusima. Ova izmena je dozvoljena samo administratorima dokumenata i to za dokumente koji nemaju ID u servisu. Detaljno objašnjenje možete naći u Calculus uputstvu na stranici "B2B filter" Editovanje statusa. Za servise Moj eRačun i Kancelarko ćemo nastojati da omogućimo ponovljeno slanje u nekoj od narednih verzija.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U srednjem panelu "Dokumenti za uvoz u bazu" (preuzeti dokumenti) kod preuzimanja dokumenata iz B2B servisa dodata je kolona "Datum", koja predstavlja stvarni datum dokumenta, jer kolona "Kreiran" u nekim servisima ne predstavlja datum dokumenta, nego datum poslednje izmene statusa dokumenta.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Kod slanja dokumenata u Kancelarko nije više obavezan e-mail kupca.

8646            18.01.23 17:42
Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U KUF-u, KUP-u, KIF-u i KIP-u dodata kolona CRF koja prikazuje da li je komitent označen da je potrebno pri slanju dokumenata na SEF označiti i da se šalju u CRF.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U fakturama i fakturama povrat dodata kolona CRF koja prikazuje da li je komitent označen da je potrebno pri slanju dokumenata na SEF označiti i da se šalju u CRF.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Dodat je UBL format za preduzeće Lilly.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućen eksport podataka obrasca OPPSS u XML dokument iz KUF-a

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Ukoliko postoji potreba da se korisniku onemogući štampa na printer PDFCreator klikom na dugme PRINT već da se natera da to radi klikom na dugme PRINT U PDF, uvedena je opcija koja može da se postavi u POP97.INI fajl: [OPCIJE PRINTDOK] PDFCreator=NE

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U zaglavlju fakture povrat pored polja "Faktura" i u prozorima za KIF i KUF pored polja "Veza" uvedena je plava ikonica kojom se otvara prozor za unos više povezanih faktura sa fakturom povrat u trgovini ili sa knjižnim odobrenjem ili zaduženjem u finansijskoj operativi. Omogućen je i unos brojeva i datuma povezanih faktura koje ne postoje u tekućoj bazi podataka (npr. fakture iz prethodne godine). Sve ovako povezane fakture se šalju i u XML-u za SEF. Uputstvo se nalazi na web stranici "Povezane fakture".

Aplikacija:      Finansijksa operativa
Opis izmene: U KUF-u, KUP-u, KIF-u i KIP-u dodata kolona SEF koja prikazuje da li je komitent registrovan na SEF-u (da li je na komitentima čekirana ta opcija) i mogućnost filtriranja dokumenata po ovom statusu.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U fakturama i fakturama povrat dodata kolona SEF koja prikazuje da li je komitent registrovan na SEF-u (da li je na komitentima čekirana ta opcija) i mogućnost filtriranja dokumenata po ovom statusu.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Omogućeno je slanje dokumenata sa vrednosnom akcizom po jedinici mere u SEF i ispravljena greška u procentu rabata kod slanja ovakvih dokumenata.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Omogućeno je slanje dokumenata u SEF bez PDF-a kreiranog u Calculusu, tako da primalac dobije samo PDF kojeg generiše SEF. Dokumenti bez PDF-a se ne šalju iz prozora za štampu (jer se ne kreira PDF), nego otvaranjem dijaloga sa B2B operacijama i izborom operacije "Pošalji" za predmet servisa "Izlazni račun". Ova operacija je u Calculusu omogućena za sva tri servisa (eFaktura, Moj eRačun i Kancelarko), ali Kancelarko trenutno ne dopušta slanje dokumenata bez PDF-a. Detalje možete pročitati u Calculus uputstvu u sekciji "Slanje dokumenata u SEF".

8639            04.01.23 16:46
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Slanje evidencije PDV u SEF je izuzeto iz posebnih dozvola, pa se sada ograničenje slanja dokumenata u SEF odnosi samo na slanje redovnih dokumenata.


Aplikacija:      Prodavnica
Opis izmene: U filteru za pregled računa dodato i sredstvo plaćanja kao mogućnost za filtriranje.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U filter za fakture dodata mogućnost pretrage i po imenu vozača iz detalja isporuke.

8630            21.12.22 23:18
Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U filteru KIF i KUF polje "Avansni računi" preimenovano je u "Podtip" i dodate su mu nove opcije za filtriranje po knjižnim odobrenjima i zaduženjima, internim obračunima PDV itd.


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: SEF od 01.01.23 uvodi ograničenje broja poziva svojih API operacija na tri operacije u sekundi po svakom API ključu (po svakoj firmi koja poziva operacije u SEF-u), pa smo u Calculusu ugradili odloženo izvršavanje ovih operacija da bismo izbegli greške, čime smo posledično bili prinuđeni da usporimo operacije sa SEF-om. Prema objašnjenju SEF-a, ukoliko pozovemo više od tri operacije u sekundi, sve operacije od četvrte na dalje će biti odbijene i prijaviti grešku Http Error 429.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: SEF je 05.12.22 u velikoj meri izmenio evidenciju PDV, uveo nova polja i promenio specifikaciju API operacija, pa je neophodno da preuzmete novu verziju Calculusa radi slanja dokumenata u evidenciju PDV. Zbog toga su i naša uputstva takođe značajno izmenjena, pa Vas molimo da ponovo proučite sledeće delove uputstva: sekcija "Unos dokumenata" - podnaslov "Dodatna polja u fakturama" i kompletna sekcija "Pojedinačna i zbirna evidencija PDV". Budući da servisi Moj eRačun i Kancelarko još nisu ugradili metode za slanje, korigovanje i poništavanje evidencije PDV po novoj SEF specifikaciji, kao i za slanje obrnutog obračuna PDV, trenutno su u Calculusu onemogućene sve operacije za evidenciju PDV preko ovih servisa.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Objavljen je novi Zakon o elektronskom fakturisanju, kojim je, između ostalog, omogućeno da se odbijena faktura može naknadno prihvatiti. Ovo bi trebalo donekle da olakša situaciju kod automatski odbijenih dokumenata kada ih primalac ne odobri u propisanom roku, pa sada može naknadno da ih odobri. U Calculusu je sada omogućena operacija "Odobri" i na odbijenim dokumentima, ali sam SEF trenutno još uvek ne dozvoljava ovakvu akciju.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U proveri PDV-a dugmetom "Provera PDV" u stavkama prodajnih dokumenata i u proveri kod slanja dokumenata u SEF, dodata je mogućnost automatske korekcije cena na stavci sa najvećim rabatom, radi usklađivanja obračunatog PDV-a sa zahtevima SEF-a. Program u poruci o ustanovljenoj razlici PDV-a nudi izbor automatske korekcije. Slanje u SEF dokumenta koji ima neusklađen PDV više nije dozvoljeno. Ova provera je sada ugrađena i kod zatvaranja prozora sa stavkama svih prodajnih dokumenata i kod štampe svih prodajnih dokumenata. Kod zatvaranja prozora sa stavkama možete da odustanete od automatske korekcije ako još niste završili unos dokumenta, ali štampanje dokumenta koji ne zadovoljava pravila SEF-a za PDV više nije dozvoljeno.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Ispravljen je problem sa određivanjem autorizovanog subjekta kod preuzimanja dokumenata iz B2B servisa Kancelarko, tako da se sada u spisku dokumenata za preuzimanje prikazuju samo dokumenti koji su poslati firmi tekuće baze podataka.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U B2B servisima eFaktura i Moj eRačun isključeno je automatsko preuzimanje overenih dokumenata tokom provere statusa poslatih dokumenata, radi ubrzanja provere statusa. Preuzimanje overenih dokumenata uvek može da se obavi posebnom operacijom "Preuzmi overen".

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Za UBL format Metro Srbija je izmenjen način unosa šifre dobavljača koju Vam dodeljuje Metro. Objašnjenje je dato u našem uputstvu UBL format Metro Srbija

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Dodati su novi UBL formati komitenata za preduzeća Supervero i Prima Nova.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za fakture dodata ikonica za prikaz suma selektovanih faktura u prozoru.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Doidata štampa po želji korisnika u prozoru porudžbenica

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Novi web metod ZaduženjeKomitenataZbirno po ugledu na pregled u FOP-u Zaduženje komitenata po mesecima prikaz Zbirno dugovanja.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Prošireni metodi UbaciZagDok i AzurZagDok za još tri argumenta sa dokumenta: Vaša referenca, Naša referenca i Veza.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Prošireni metodi AzurDetaljIsporuke i DetaljiIsporukeDokumenta sa još jednim argumentom za kurirsku službu.

8621            04.12.22 01:01
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: SEF od 16.12.22 ukida opciju za automatsko određivanje slanja dokumenata u CRF, tako da sada morate eksplicitno da određujete i na Vama je odgovornost da li se pojedini dokumenti šalju u CRF ili ne. Detaljno objašnjenje je dato u našem uputstvu za SEF u sekciji "Slanje dokumenata u SEF".


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Kod slanja dokumenata trgovine u SEF ugrađena je provera ukupnog iznosa PDV-a obračunatog u stavkama dokumenta, poređenjem sa PDV-om dobijenim množenjem zbirne osnovice sa procentom PDV stope (kako to obračunava SEF). U prozorima sa stavkama prodajnih dokumenata je dodato dugme "Provera PDV", koje pokreće ovu istu proveru na samom dokumentu. Detaljno objašnjenje je dato u našem uputstvu za SEF na kraju sekcije "Slanje dokumenata u SEF".

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U komitentima je dodata kolona "UBL format", u kojoj je iz padajuće liste moguće odabrati specifičan UBL format (XML format za poslovnu dokumentaciju) kojeg zahteva vaš kupac kod slanja elektronskih dokumenata (npr. kod slanja faktura u SEF). Trenutno su to veliki sistemi poput Delhaize-a, Univerexport-a itd. Usluga korišćenja ovih formata mora posebno da se ugovori sa Calculusom, a izbor će se s vremenom dopunjavati novim formatima prema zahtevima pojedinih komitenata. Detaljno objašnjenje je dato u našem uputstvu za UBL formate u sekciji "Potrebna podešavanja u bazi podataka" - podnaslov "Specijalni UBL formati".

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U prozoru "Zaštita - Licenca" je dodata sekcija "Posebne dozvole" i dugme "Preuzmi posebne dozvole", kojim se preuzimaju dozvole za operacije Calculusa koje se posebno ugovaraju. Ove dozvole se automatski preuzimaju i tokom preuzimanja nove licence.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno iz lager liste na dugme Napravi dokument napraviti i izdatnicu.

8615            26.11.22 18:10
Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: Na radnicima, radnim mestima, izostancima, partijama radnika i radnim satima, dodata ikonica sa informacijom ko je i kada kreirao zapis i ko je i kada poslednji menjao selektovani zapis.


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Kod slanja u SEF faktura koje na štampi sabiraju stavke po artiklima (kada u fakturi postoji više stavki sa istim artiklom), potrebno dodatno prilagođavanje procedura za kreiranje XML-a da bi se i u XML-u generisale sabrane stavke, pa je u tom slučaju neophodno da se obratite našoj tehničkoj podršci.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U prozoru "Opcije programa", kartica "Zaštita", uvedene su opcije "B2B kontakt za finansijske dokumente", kojima se određuje lice u firmi čiji se podaci upisuju u XMl kod slanja dokumenata u SEF. Detaljno objašnjenje je dato u našem uputstvu za SEF u sekciji "Potrebna podešavanja u bazi podataka" - podnaslov "Lice za kontakt kod slanja dokumenata".

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U ugovorima sa kupcima su dodata polja "Ugovor kupca" i "Porudžb.kupca" i dodatno je razrađeno dohvatanje podataka o broju ugovora i porudžbenice kupca kod slanja dokumenata u B2B servise. Detaljno objašnjenje je dato u našem uputstvu za SEF u sekciji "Unos dokumenata" - podnaslov "Dodatna polja u fakturama".

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U trgovini u prodajnim dokumentima (u prozoru za detalje isporuke) i u finansijskoj operativi u knjigama izlaznih i ulaznih faktura (u kartici "Ostalo") uvedena su nova polja: "Fakturisani period" i "UBL šifra načina plaćanja". Fakturisani period omogućuje slanje knjižnih odobrenja i zaduženja u SEF. U vrstama dokumenata i na komitentima je takođe uvedeno polje "UBL šifra načina plaćanja" čime se omogućava inicijalizacija ovog polja u dokumentima, na osnovu vrste dokumenta ili komitenta. Detaljno objašnjenje je dato u našem uputstvu za SEF u sekciji "Unos dokumenata" - podnaslov "Dodatna polja u fakturama".

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Omogućeno je slanje pojedinačne evidencije PDV-a u B2B servise eFaktura i Moj eRačun. Servis Kancelarko još nije obezbedio tu operaciju. Detaljno objašnjenje je dato u našem uputstvu za SEF u sekciji "Pojedinačna i zbirna evidencija PDV".

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Omogućeno je slanje tzv. "obrnutog obračuna PDV-a" (kada je kupac poreski dužnik) iz ulazne fakture u B2B servis eFaktura. Servisi MojeRačun i Kancelarko još nisu obezbedili tu operaciju. Detaljno objašnjenje je dato u našem uputstvu za SEF u sekciji "Pojedinačna i zbirna evidencija PDV" - podnaslov "Obračun PDV kada je kupac poreski dužnik".

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U komitentima je dodata kolona "Registrovan u SEF". Kolona može da se ažurira ručno ili dugmetom "Provera SEF reg." preko web servisa SEF-a za jednog ili više selektovanih komitenata. Kolona se automatski ažurira preko web servisa SEF-a i tokom ažuriranja podataka komitenata preko web servisa NBS. Ova kolona i dugme za ažuriranje "Provera SEF reg." su dodati i u prozor "Informacije o kupcu/dobavljaču" koji se otvara iz raznih dokumenata (fakture, ulazne kalkulacije, KUF, KIF itd). Detaljno objašnjenje je dato u našem uputstvu za SEF u sekciji "Evidencija komitenata registrovanih u SEF-u".

Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Dodata štampa po želji korisnika u prozoru Višestruka analitika

8608            03.11.22 20:58
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Od ove verzije je dozvoljeno izvršavanje Calculus programa sa klijentskih računara preko Winflector-a samo na serverima na kojima je instaliran Winflector server sa licencom nabavljenom preko Calculusa. Izvršavanje Calculus programa na samom serveru ili pristupom serveru preko remote desktop-a nije ograničeno.


Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Izmenjeno da na štampi fiskalnih računa koji su nastali fiskalizacijom fakture izlazi tekst na štampi fakture umesto naziva artikla u kasi.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Rešen je problem u B2B servisima eFaktura i Kancelarko sa greškom "WinHttp#12019 - The handle is in the wrong state for the requested operation", čime je omogućeno korišćenje ovih servisa na starijim operativnim sistemima Windows 7 i Windows 8. Na Windows Visti može da se koristi samo B2B servis Moj eRačun, jer ostala dva servisa koriste bezbednosne protokole koji nisu dostupni na Windows Visti.

8600            07.10.22 16:09
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Omogućen je prenos u novu godinu za baze koje sadrže fiskalizovane dokumente. Prenos je takođe značajno ubrzan (i do 50%, zavisno od strukture podataka u bazi), a uvedena je i nova opcija "Ispis svakog dokumenta" koja je podrazumevano isključena, pa se sada u konzoli baze podataka ispisuje tok obrade tek za svaki 500-ti dokument, jer ispis svakog dokumenta dodatno usporava obradu. Uključivanjem ove opcije ispisuje se svaki dokument kao i ranije, ali to treba koristiti samo u izuzetnim slučajevima, u svrhe testiranja ili pronalaženja grešaka u toku obrade.


Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Omogućena fiskalizacija avansa i storno avansa napravljenih u FOP-u kao i povezivanje istih sa fiskalnim računima. Kao i još par sitnih funkcionalnosti oko unosa referentnog broja i datuma.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Pri formiranju avansa iz izvoda i blagajne omogućeno da se bira da li će datum avansa biti današnji ili datum izvoda/blagajne.

8592            21.09.22 16:54
Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućeno da se i iz izvoda i naloga blagajne za uplatu pozove fiskalizacija fakture za koju je vezana uplata. Isto kao iz trgovine kada se klikne na Naplati.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru Fakturiši otpremu, dodata još jedna opcija da rok plaćanja može da se povuče i sa profakture a ne samo kao do sada da se prihvati uneti datum ili definisani rok plaćanja na kupcu.

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Omogućeno iz kase, kada se iz pregleda računa klikne na Fiskalizuj fakturu, da se odabere i faktura neke druge org.jed. Radi fiskalizacije na tom naplatnom mestu.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućeno otvoriti ESIR za fiskalizaciju iz KIF-a klikom na avansni račun koji ima povezanu uplatu ili na fakturu iz trgovine koja nije fiskalizovana (isto kao da je kliknuto na Naplati)

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U B2B servisima SEF, Moj eRačun i Kancelarko omogućeno je slanje domaćih faktura u stranoj valuti. Ovo se ne odnosi na slanje ino faktura, koje je i dalje omogućeno samo u servisu Moj eRačun.

8585            30.08.22 16:56
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Promenjeno je da se prilikom fiskalizacije iz trgovine, inicijalno otvara ESIR kao poseban prozor a ne kao posebna aplikacija. Podešavanjem u INI fajlu je moguće ovu opciju vratiti na staro ponašanje.


Aplikacija:      Administrator
Opis izmene: U prozoru "B2B servisi - korisnici" dodato je dugme "Kopiraj iz stare baze". Kod prenosa u novu godinu, ako se za tekuću bazu kreira novi DSN, a u B2B servisima su definisani korisnici za naloge servisa i/ili prava korisnika nad predmetima servisa, neophodno je iskopirati ova podešavanja iz stare u novu bazu.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Metodu KarticaKomitenta dodat još jedan argument kojim mogu da se filtriraju stavke samo jedne org.jed. (kreatora dokumenta).

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Omogućeno iz kase, na dugme "Fiskalizuj fakturu" da se fiskalizuju i fakture-povrat nastale u trgovini.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodat uslov kod izmena količina dvodimenzionalnog rastera da ne izvršava ponovno obračunavanje stavke ako ukupna količina nije promenjena.

Aplikacija:      Trgovina/FOP
Opis izmene: Omogućeno naknadno povezivanje/razvezivanje veze fakture, fakture povrat, avansa ili storno avansa sa pripadajućim fiskalnim računom.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata opcija kojom se može dozvoliti izmena fiskalizovanih dokumenata u trgovini i fop-u (bez prava izmene originalnog fiskalnog računa)

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno da se iz trgovine otvara Kasa kao prozor a ne kao zasebna aplikacija kada je potrebno pokrenuti fiskalizaciju iz trgovine što bi trebalo značajno da olakša i ubrza rad korisnicima koji fiskalizuju dokumente trgovine.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Dodat još jedan argument metodu AzurKUPFKIPF koji se zove EkstDok i služi za ažuriranje ovog polja u FOP-u.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Na fakturama i fakturama povrat, dodato dugme za povezivanje/razvezivanje ovih dokumenata sa pripadajućim fiskalnim računima.

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Uvedena opcija da li je dozvoljeno menjati dokumente u trgovini i finansijskoj operativi koji su fiskalizovanit.

8576            10.08.22 17:06
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U članovima propisa su dodate nove šifre za razloge oslobođenja od PDV, prema novim pravilima SEF-a od 13.07.22 i 25.07.22.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata nova opcija 'Artikli u stavke dokumenta - Likos' za traženo unošenje stavki ulazne kalkulacije iz fajla sa ekstenzijom '.xlsx', preko postojećeg dugmeta 'Iz datoteke'

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućeno da se iz KIF-a pozove Kasa radi fiskalizacije avansnih računa maloprodaje klikom na dugme Fiskalizuj.

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Omogućena fiskalizacija računa za kupce koji imaju diplomatski status bez PDV-a

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U B2B servisu za eFakture (SEF) je ukinuta provera da li je kupac registrovan u SEF-u pre slanja dokumenata, jer je SEF uveo automatsku registraciju pojedinih kategorija poslovnih subjekata i zbog određenih neregularnih situacija u kojima nije bilo moguće ustanoviti pravi razlog grešaka iz SEF-a (detaljnije objašnjeno u Calculus uputstvu za SEF).

8567            12.07.22 17:23
Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Napravljen prozor za pregled neispravnih računa u kasi sa mogućnošću brisanja takvih nefiskalizovanih računa.


Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Uvedena provera pri unosu količine u stavkama računa da količina ne sme imati više od 3 decimale

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Napravljena štampa r_prfakt_memo_mp koja može da se koristi za štampu faktura koje su fiskalizovane kroz kasu a koje ne sadrže elemente koji se tiču PDV evidencije.

8557            24.06.22 15:36
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Svi korisnici B2B servisa "eFaktura" (SEF), "Moj eRačun" i "Paragraf Lex Kancelarko" moraju obavezno da pređu na novu verziju Calculusa, koja će biti dostupna od subote 25.06.22 ujutro. Do tada ne bi više trebalo slati fakture iz Calculusa preko ovih servisa ako se šalju budžetskim korisnicima ili ste i sami budžetski korisnik. Ovo je neophodno zbog izmena u SEF-u, gde je uvedena opcija za izbor slanja dokumenata u CRF, kao i novo pravilo da se knjižna odobrenja i zaduženja nikada ne šalju u CRF, a izmene su sproveli ili će ih sprovesti u petak 24.06.22 i servisi Moj eRačun i Kancelarko. Specijalno za servis Kancelarko, nijedan dokument poslat iz starije verzije Calculusa u Kancelarko neće biti registrovan u CRF.


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: SEF je uveo novo pravilo da pošiljalac treba sam da odredi hoće li dokument biti poslat i u CRF ili ne, pri čemu je omogućen i dosadašnji način rada u kojem to određuje sam SEF. U B2B servisima "eFaktura Srbija", "Moj eRačun Srbija" i "Paragraf Lex Kancelarko", kod slanja dokumenata je omogućena dodatna opcija kojom se određuje hoće li dokument biti poslat i u CRF ili ne ili se prepušta SEF-u da to automatski odredi. Za knjižna odobrenja i zaduženja Calculus ovu opciju postavlja na "Ne" prilikom slanja, bez obzira na izabranu opciju korisnika, jer se odobrenja i zaduženja, prema uputstvu SEF-a od 23.06.22 nikada ne šalju u CRF.

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: Dodata opcija štampe "Po želji korisnika" iz prozora spiska izdatnica i stavki izdatnica

8552            01.06.22 17:31
Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Dopunjeni metodi DetaljiIsporuke i AzurDetaljaIsporuke da vraćaju odnosno ažuriraju datum predviđenog datuma otpreme na fakturama


Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Dodate metod za formiranje storno i povrata operativnih dokumenata

Aplikacija:      Trgovačka kasa
Opis izmene: Omogućena štampa Gotovinskog računa iz kase i prodavnice sa elementima koje dozvoljava Poreska Uprava

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U lager listi omogućen višestruki filter na grupama artikala.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Značajno je ubrzano kodiranje priloga u XML-u za B2B servise (SEF, Moj eRačun, Kancelarko), tako da se sada i veći prilozi obrađuju samo nekoliko sekundi.

Aplikacija:      Trgovačka kasa
Opis izmene: Omogućen stari sistem štampe nefiskalnih poruka i na novim fiskalnim računima.

8540            21.05.22 19:30
Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućeno pri formiranju faktura iz izvoda i blagajne, birati da li će se na fakturi popuniti polje "Prethodno plaćeno" ili ne. Do sada se uvek popunjavallo ali zbog predaja računa u SEF ovo može predstavljati problem jer je u slučaju slanja ovog podatka neophodno formirati i avansni račun.


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U servisu Moj eRačun, kod provere statusa dokumenta, ukoliko je došlo do greške pri slanju u SEF, sada dobijamo i opis greške i prikazujemo ga u dijalogu za izvršenje operacije u panelu sa greškama i upozorenjima. Opis greške može i naknadno da se pogleda u prozoru "B2B pregled dokumenata".

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: Dodat novi format eksporta radnih naloga "Eksport - Radnih naloga Elephant" u aplikaciji proizvodnja iz prozora radni nalog i stavki radnog naloga

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Dodat eksport spiska za rasknjižavanje zarada po OTP banka formatu u kojem je račun u BBAN formatu.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućeno pri formairanju faktura iz izvoda i blagajne, birati da li će fakture nositi datum izvoda (kao do sada) ili će dobiti današnji datum tj. Datum kada se stvarno formiraju.

8533            11.05.22 17:46
Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Dodata još jedna dimenzija štampe fiskalnih računa i parametar u INI fajlu. Sada je moguće štampati i na širini 45mm ako se stavi parametar Stampa=45


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U SEF-u i ostalim B2B servisima je omogućeno slanje i preuzimanje dokumenata koji sadrže promet bez naknade (PDV kategorija N). Pošto je SEF je za promet bez naknade propisao specijalan postupak unosa stavki u fakturama, potrebno je pročitati interno tehničko uputstvo SEF-a od 01.05.22 (str. 207 - 209) i detaljno objašnjenje na Calculus portalu na stranici uputstva "Sistem eFaktura (SEF)" u poglavlju "Unos dokumenata" - "Promet bez naknade".

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: SEF je 10.05.22 ponovo izmenio šifre oslobođenja za PDV pa je šifarnik ažuriran i u Calculusu. Dotadašnja šifra PDV-RS-N za promet bez naknade je ukinuta, umesto nje su uvedene šifre PDV-RS-4 i PDV-RS-5, a uvedena je i nova šifra PDV-RS-9 za PDV kategoriju OE.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Prema uputstvu SEF-a objavljenom 06.05.22 za plaćanje po profakturi za subjekte javnog sektora, u SEF-u i ostalim B2B servisima, Calculus kod slanja fakture ili avansnog računa prosleđuje u SEF broj profakture u polju "Broj narudžbenice / Broj fakture / Broj ponude" ako u Calculusu postoji uplata po profakturi vezana za tu fakturu ili avansni račun. Budući da SEF nije predvideo posebno polje za profakturu, već ovo polje služi i za broj porudžbenice, vezana uplata po profakturi ima prioritet u slučaju kada je na fakturi ili avansnom računu naveden i broj porudžbenice u polju "Porudžb. kupca". Osim toga, SEF dozvoljava da faktura bude vezana za više avansnih računa, a svaki od njih može biti vezan za drugu profakturu. U tom slučaju Calculus prosleđuje samo broj prve profakture, jer je SEF predvideo samo jedno polje za broj profakture. Ako je uplata izvršena po ponudi ili ako u Calculusu niste povezali profakturu - uplatu - avansni račun - fakturu, broj ponude ili profakture treba ručno da unesete u polje "Porudžb. kupca".

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Kod preuzimanja dokumenata iz B2B servisa sada se (ako je dostupna) kreira još jedna PDF datoteka koja uvek predstavlja glavni PDF dokumenta, a koja u nazivu ima sufiks "_PDFDok". Različiti servisi šalju ovu datoteku na različite načine. U SEF-u je to uvek PDF kojeg je kreirao sam SEF po svom šablonu, dok u ostalim servisima to, zavisno od slučaja, može da bude PDF kojeg je kreirao taj servis ili SEF. U nekim slučajevima će ova datoteka i jedan od priloga biti isti, što je posledica nepredvidivosti redosleda priloga koje šalje SEF i nedoslednosti u njihovom označavanju.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U prozoru "B2B preuzimanje" je dodato dugme "Nije za uvoz", kojim dokumente koje ne želite da uvozite u bazu možete ukloniti iz spiska dokumenata za uvoz u bazu.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U prozoru "Eksterni dokumenti" je dodat novi panel sa linkovima (URL), tako da je, pored povezivanja datoteka sa lokalnog diska ili lokalne mreže, omogućeno i povezivanje sa Internet stranicama i dokumentima. Linkovi se mogu koristiti i kao prilozi dokumenata u B2B servisima, umesto lokalnih datoteka. Pri tome, ostaje ograničenje SEF-a da su dozvoljena maksimalno dva priloga, bez obzira da li su linkovi ili datoteke, ali je prevziđeno ograničenje tipa priloga, jer datoteke mogu da budu samo u PDF formatu, dok linkovi mogu da budu bilo kog tipa.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U prozorima ulaznih faktura i profaktura u finansijskoj operativi dodata je slikovna dugmad (identična kao u prozoru "B2B pregled dokumenata") za otvaranje dokumenata i priloga preuzetih preko B2B servisa, tako da je sada moguće direktno iz ulazne fakture otvoriti npr. njezin XML ili PDF.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U prozorima ulaznih i izlaznih faktura i profaktura u finansijskoj operativi dodata su polja "Naša referenca" i "Vaša referenca", koja se sada koriste i u B2B servisima za tzv. "Interni broj za rutiranje" kojeg je SEF uveo od 01.05.22. Kod slanja dokumenata u servis, u internom broju za rutiranje se šalje podatak iz polja "Vaša referenca", a kod preuzimanja dokumenata iz servisa se taj podatak upisuje u polje "Naša referenca".

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U definisanju artikala je dodato polje "Podrazumevani magacin za otpremu" koje se za sada koristi samo u posebnim procedurama za preuzimanje podataka iz drugih softvera.

8526            03.05.22 19:17
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: SEF je 01.05.22 objavio novo interno tehničko uputstvo sa objašnjenjem za unos konačnih faktura, odobrenja i zaduženja po avansnim računima, odnosno fakturama, koje nisu registrovane u SEF-u i za korišćenje novih PDV kategorija, posebno za kategorije OE i N za promet bez naknade (detaljno objašnjenje u uputstvu za SEF na Calculus portalu). Zbog nejasnoća oko korišćenja kategorije N (promet bez naknade) trenutno u Calculusu nije omogućeno ni slanje ni preuzimanje dokumenata sa prometom bez naknade, dok detaljno ne razjasnimo ovu kategoriju.


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: SEF je 30.04.22 uveo nove PDV kategorije i novi šifarnik razloga oslobođenja od PDV, pa je u Calculusu u prozoru "Propisi" ažuriran šifarnik i dodata kolona sa kategorijom PDV. U SEF-u postoji 106 stavki, a u našem šifarniku 104, jer je SEF greškom šifre PDV-RS-17-4-2 i PDV-RS-17-4-3 objavio u dve kategorije (O i OE), a treba da budu samo u kategoriji OE. Sada je neophodno da se i tarife sa PDV redosledom "PDV stopa 0" u Calculusu povežu sa odgovarajućim članom propisa (detaljno objašnjenje u uputstvu za SEF na Calculus portalu).

8525            29.04.22 21:43
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Uveden je novi B2B servis "Paragraf Lex Kancelarko", preko kojeg je omogućeno slanje i preuzimanje dokumenata (e-faktura). Uputstvo možete naći na portalu sa Calculus uputstvima ili ga preuzeti ovde: Servis Kancelarko. Molimo Vas da detaljno proučite, kako ovo, tako i uputstva za SEF i opšta uputstva za B2B servise, jer su u njima opisana pravila kojih se moraju pridržavati i svi informacioni posrednici. Zbog svakodnevnih izmena specifikacija i interfejsa servisa SEF, koji još uvek ne funkcioniše pouzdano niti je u svim segmentima usklađen sa sopstvenim specifikacijama, a zbog čega i servis Kancelarko svakodnevno prilagođava interfejs, u narednom periodu su mogući problemi u radu i sa servisom Kancelarko, pa Vas molimo za strpljenje i razumevanje.


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: SEF je omogućio slanje konačnih računa po avansnim računima koji nisu registrovani u SEF-u. Slično se uskoro očekuje i za povrate, odobrenja i zaduženja po fakturama koje nisu registrovane u SEF-u. Ovo je neophodno u početnom periodu korišćenja SEF-a, jer bi inače bilo nemoguće poslati takve dokumente, pošto njihovi izvorni dokumenti iz ranijih perioda nikada neće biti registrovani u SEF-u.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: SEF definitivno ne dozvoljava stopu nula (PDV kategoriju Z) niti standardnu kategoriju (PDV kategoriju S) sa stopom 0%, pa ni Calculus sada više ne šalje stopu nula kao kategoriju S sa stopom 0%. Čekamo objašnjenje iz SEF-a kakav će biti postupak sa stopom nula.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: SEF sada dozvoljava da se unutar jednog dokumenta kombinuju sve PDV kategorije, pa je i u Calculusu ukinuto ograničenje za kombinovanje oporezivog i neoporezivog prometa.

Aplikacija:      Prodavnica
Opis izmene: Zbog drugačijih pravila kod nove fiskalizacije, onemogućeno formiranje dokumenata tipa faktura prilikom prenosa prodaje sa kase, već samo IKM-ova.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Dodat set metoda za rad sa tovarnim listovima.

8522            22.04.22 10:45
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Calculus je prilagođen novoj specifikaciji i pravilima servisa eFaktura Ministarstva finansija (SEF). Dodat je B2B servis "eFaktura Srbija" koji radi sa produkcionim servisom SEF-a, ali je zadržan i B2B servis "eFaktura Srbija Demo" da biste i dalje mogli da testirate pojedine scenarije. Zbog svakodnevnih izmena specifikacija i interfejsa servisa SEF, koji još uvek ne funkcioniše pouzdano niti je u svim segmentima usklađen sa sopstvenim specifikacijama, u narednom periodu su mogući problemi u radu sa ovim servisom, pa Vas molimo za strpljenje i razumevanje. Takođe, ne preporučujemo da koristite produkcioni servis dok ga SEF ne dovede u stabilno stanje. Uputstvo za SEF servis na Calculus portalu je dopunjeno. Molimo Vas da detaljno proučite, kako ovo, tako i opšta uputstva za B2B servise, jer je većina pravila značajno izmenjena, a bez obzira na to da li koristite informacionog posrednika ili direktno SEF, jer se i drugi servisi moraju pridržavati pravila SEF-a. Šifre razloga oslobođenja od PDV se sada navode u drugačijem formatu, a članovi propisa u Calculusu su izmenjeni i dopunjeni prema novom šifarniku SEF-a i najnovijem Zakonu o PDV-u. Ukoliko ste sami menjali i dopunjavali članove propisa prema svojim potrebama, moguće je da šifre iz SEF-a ne budu u potpunosti popunjene u vašoj bazi, pa ih po potrebi prekontrolišite i dopunite. Za svaku PDV tarifu definisanu u Calculusu, a koja predstavlja promet oslobođen PDV, promet koji ne podleže PDV ili promet kod kojeg je kupac poreski dužnik, neophodno je da tarifu povežete sa odgovarajućim članom propisa i da te tarife koristite u stavkama faktura, bez obzira na izabrani tip prometa na fakturi! U prozoru za propise je dodato dugme "Preuzmi listu razloga oslobođenja iz SEF-a", kojim možete preuzeti aktuelni šifarnik razloga oslobođenja direktno sa SEF-a sa detaljnim tekstovima svakog propisa i prikazati ga u donjem delu prozora. Na osnovu ovog šifarnika možete po potrebi dopuniti i izmeniti članove propisa u Calculusu ili ga samo iskoristiti radi lakšeg izbora odgovarajućih članova propisa kod njihovog dodeljivanja tarifama.


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: B2B servis "Moj e-Račun" u Calculusu je prilagođen novim pravilima i specifikaciji zbog komunikacije ovog servisa sa SEF-om. Servis "Moj e-Račun" u ovom trenutku još nije implementirao novu specifikaciju na produkcionom okruženju i još uvek ne komunicira sa SEF-om, ali se to očekuje u narednim danima. Zbog svakodnevnih izmena specifikacija i interfejsa servisa SEF, koji još uvek ne funkcioniše pouzdano niti je u svim segmentima usklađen sa sopstvenim specifikacijama, a zbog čega i servis "Moj e-Račun" svakodnevno prilagođava interfejs, u narednom periodu su mogući problemi u radu i sa servisom "Moj-eRačun", pa Vas molimo za strpljenje i razumevanje. Uputstvo za "Moj e-Račun" na Calculus portalu je dopunjeno. Molimo Vas da detaljno proučite, kako ovo, tako i uputstva za SEF i opšta uputstva za B2B servise, jer su u njima opisana pravila kojih se moraju pridržavati i svi informacioni posrednici.

Aplikacija:      Trgovina i Finansijska operativa
Opis izmene: U prodajnim dokumentima (faktura, faktura povrat, ponuda, profaktura, knjižno odobrenje i zaduženje) u kartici "Ostalo" i u knjigama ulaznih i izlaznih faktura je dodata kolona "Porudžb.kupca" (Porudžbenica kupca). Po pravilima SEF-a, kada se šalje bilo kakav dokument korisniku javnih sredstava, neophodno je da na njemu bude popunjen ili broj ugovora ili broj porudžbenice kupca.

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: Zbog novih pravila SEF-a, u prozoru za definisanje analitika, uz vrstu analitike je dodata kolona JN (Javna nabavka), kojom jednu od vaših slobodnih vrsta analitika možete da označite kao vrstu u kojoj se vode javne nabavke. Brojevi javnih nabavki se upisuju u naziv analitike. Kada kreirate fakturu, avansni račun, knjižno odobrenje ili zaduženje po javnoj nabavci za kupca koji je korisnik javnih sredstava, potrebno je da dokument povežete sa analitikom javne nabavke. Za takve analitike je dodata i kolona za nosioca javne nabavke (komitent), koji mora da bude definisan u slučajevima kada šaljete fakturu kupcu koji sam nije nosilac javne nabavke. Na tom komitentu mora da bude definisana šifra budžetskog korisnika.

Aplikacija:      Trgovačka kasa
Opis izmene: Omogućena fiskalizacija već napravljenih faktura u trgovini odabirom na naplatnom mestu.

Aplikacija:      Trgovačka kasa
Opis izmene: Omogućena štampa fiskalnih računa i na papiru širine 58 mm

Aplikacija:      Trgovačka kasa
Opis izmene: Omogućeno pravljenje faktura-povrat iz kase koje završavaju i u trgovini.

Aplikacija:      Trgovačka kasa
Opis izmene: U prozoru za pravljenje faktura dodato i dugme Detalji Isporuke u tabu Dokument

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodat novi format eksport artikala "Eksport - Artikala Autoricambi Plus" u aplikaciji trgovina iz prozora artikala

Aplikacija:      Trgovačka kasa
Opis izmene: U pregled pazara na F8 omogućeno da se štampaju PRESEK STANJA i DNEVNI IZVEŠTAJ

8514            30.03.22 15:24
Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: Dodata opcija definisanja delova artikla za sirovinski sastav artikla


Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Dodate olakšice u statusu radnika P_70% i PIO_100% 2022_24 i P_70% i PIO_100% 2022_RiD

Aplikacija:      Trgovačka kasa
Opis izmene: U dijalogu za otvaranje kase je dodat prikaz tekućeg štampača za štampu računa, provera da li je taj štampač dostupan i automatsko otvaranje liste za izbor štampača ako je štampač nedostupan.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U fakturama za online prodaju, omogućena štampa fiskala i iz stavki.

Aplikacija:      Trgovačka kasa
Opis izmene: Uvedena zabrana otvaranja kase ako nisu unete labele na dažbinama.

Aplikacija:      Trgovačka kasa
Opis izmene: Dodat filter u pregledu računa kase.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Novi metod NezatvoreniAvansiKomitenta koji za prosleđene uslove vraća nezatvorene avane komitenta.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uvedena opcija u trgovini: Istaći stavke prodajnih dokumenata ako je uneta količina veća od stanja ili raspoloživog.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uvedena opcija u trgovini: "Dozvoljen izlaz" sa vrste prodajnog dokumenta primenjivati uvek. To znači da će se poštovati ta opcija i prilikom importa dokumenata iz datoteka ili drugih načina formiranja prodajnih dokumenata.

8509            16.03.22 17:30
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U fakturama za online prodaju, u spisku za štampu iz zaglavlja je, umesto štampe za e-mail, podmetnuta fiskalna A4 štampa da oni koji fiskalizuju iz trgovine mogu da šalju te fiskalne račune na mejl komandom Print u PDF + Email.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U detalje isporuke je dodato polje Email za slanje koje ima namenu da kada je faktura napravljena za fizičko lice koje je označeno kao zbirni komitent a u detaljima isporuke su uneti podaci o fizičkom licu za koga je pravljana faktura, da se prilikom akcije Print u PDF + EmaIl, pošalje ta faktura na uneti email na dokumentu. Prevashodna namena je za firme koje imaju online prodaju i tako treba da šalju svojim kupcima fakture na email.

8495            17.02.22 17:06
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Tehnička nadogradnja


8493            03.02.22 17:19
Aplikacija:      Trgovačka kasa
Opis izmene: Omogućen rad po Novom Modelu Fiskalizacije 2022 korišćenjem sertifikovane Calculus Kase ver.2022.1


Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Omogućen je eksport u XML datoteke za predaju novih finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike, za druga pravna lica i za društva za upravljanje investicionim fondovima.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu dokumenata dodata i kolona Delovodni broj.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Dodat nov metod koji povezuje agenta i komitenta pod nazivom DodeliAgentaKomitentu

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uvedena provera pri povezivanju po ulazima da li izlazna stavka ima strukturu rastera koju ima i ulazna stavka za koju se vezuje.

8486            19.01.22 17:16
Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Obrazac "Bilans uspjeha" za regulativu Crne Gore je izmenjen prema novim propisima. Dodata je pozicija 210a, a pozicije 208 i 210 su prilagođene.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Pri fakturisanju iz zaglavlja Profaktura dodata opcija za vezivanje avansa po analitici organizacionih jedinica.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Calculus je prilagođen kompletno izmenjenoj novoj XML strukturi (tzv. EU norma), koju je servis Moj eRačun uveo zbog komunikacije sa servisom eFaktura Ministarstva finansija. Istovremeno je omogućeno i slanje i preuzimanje knjižnih odobrenja i zaduženja. Storno fakture i fakture povrat, koje su se do sada slale u XML formatu fakture sa negativnim iznosima, sada se šalju u XML formatu knjižnog odobrenja sa pozitivnim iznosima. Servis Moj eRačun obavlja automatsku konverziju između stare i nove XML strukture. Kada korisnik sa starom verzijom Calculusa pošalje dokument sa starom strukturom, korisnik sa novom verzijom Calculusa kod preuzimanja dokumenta dobija dokument sa novom XML strukturom i obrnuto. Ipak, korisnicima savetujemo da što pre pređu na novu verziju, jer pomenuta konverzija ne može ispravno da reši sve detalje, pa su mogući problemi u prelaznom periodu.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Od sada Calculus u toku izvršavanja operacija B2B servisa na osnovni direktorijum servisa automatski dodaje poddirektorijum sa PIB-om firme u čijoj bazi izvršavate operacije. Na taj način se razdvajaju datoteke servisa za svaku firmu, ukoliko vodite poslovanje za više firmi u više baza podataka. Npr. umesto direktorijuma PUBLICDOCUMENTS\DataTransfer\MojERacun\IzlazniRacun sada se koristi direktorijum PUBLICDOCUMENTS\DataTransfer\MojERacun\PIBfirme\IzlazniRacun

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Omogućen unos više analitika uz radno mesto radnika kao i filtriranje radnika i pregleda po mesecima na osnovu povezanih analitika.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Rešen je problem sa štampom lager liste u trgovini, spornih potraživanja u finansijskom knjigovodstvu i sličnim pregledima, gde je podrazumevano bila uključena opcija samo za selektovane zapise umesto za sve.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Izmenjeno da za rad sa cenovnicima ne bude uslov da postoji osnovno grupisanje artikala ukoliko postoje klasifikacije.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu kartica po komitentima i nalogu nivelacije dodato polje za barkod artikla po kome je moguće filtrirati odnosno odabrati artikal.

8480            22.12.21 16:35
Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Omogućeno povezivanje sa fiskalnom kasom FP 60 X za Bosnu i Hercegovinu.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Kod otvaranja prozora za štampu iz prozora zaglavlja dokumenata, za magacinske dokumente i operativne dokumente trgovine (kalkulacije, fakture itd) od sada će inicijalna štampa biti podešena na štampu samog dokumenta, umesto dosadašnje prve štampe spiska.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U B2B servisima Moj eRačun i SEF omogućene su operacije odobravanja i odbijanja dokumenata.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Omogućeno je i preuzimanje dokumenata iz sistema eFaktura (SEF) i njihov uvoz u bazu. Još uvek je aktivna samo demo verzija SEF-a. Detaljno uputstvo: Sistem eFaktura

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Na štampi obrasca za hemikalije, polje klasifikacija se sklapa od teksta unetog u polje klasifikacija na artiklu i opisa unetog na artiklu.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Urađen novi metod PregledPazaraKase kojim je moguće dohvatati dnevne pazara kasa u toku rada.

8474            27.11.21 12:30
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Pripremljen je B2B servis za integraciju sa sistemom eFaktura (SEF) Ministarstva finansija. Budući da je za sada na sajtu dostupan samo demo servis SEF, ova verzija servisa u Calculusu se može koristiti samo radi testiranja i obuke. Detaljno uputstvo: Sistem eFaktura


Aplikacija:      Administrator
Opis izmene: U glavnom panelu za administraciju B2B servisa dodato je polje "Operacija Pošalji samo kreira dokument". Uključivanjem ovog polja za potvrdu određuje se da operacija slanja dokumenata u servis samo kreira dokument na lokalnom disku (npr. XML ili PDF datoteku), ali ga ne šalje u servis. Datoteke se kreiraju u podfolderu "IzlazniRacun\Posalji\Zavrseno" unutar glavnog lokalnog direktorijuma "Lokalni dir." definisanog u glavnom panelu servisa. Ova opcija je prvenstveno namenjena za korisnike koji izaberu informacionog posrednika za slanje faktura u sistem eFaktura Ministarstva finansija, u slučaju kada Calculus nije integrisan sa servisom tog posrednika. Calculus će tako pripremiti XML datoteke faktura na lokalnom disku, a korisnik kasnije te XML datoteke na određeni način dostavlja svom posredniku. Opcija može da se koristi i za privremeno testiranje kreiranih datoteka, kada je iz nekih razloga potrebno proveriti detalje generisanih datoteka bez slanja u servis.

Aplikacija:      Trgovina i Finansijska operativa
Opis izmene: Zbog zahteva sistema eFaktura Ministarstva finansija, u prodajnim dokumentima u trgovini (fakture, profakture, ponude, ugovori, fakture povrat, otpremnice) i u knjigama izlaznih i ulaznih faktura uvedena su tri nova polja za datum poreske obaveze, rešenje o poreskom oslobođenju i broj ugovora. Detalje možete pogledati u uputstvima Calculusa i posebnom uputstvu za eFakture.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U prozoru "Propisi", koji se otvara dugmetom "Propisi" iz prozora za dažbine, dodat je Zakon o PDV koji važi od 01.07.2018, a u članovima propisa je dodata kolona "Šifra SEF" (šifra u sistemu elektronskih faktura). Ova šifra je dodata zbog pravila SEF, koja kod slanja elektronskih faktura zahtevaju posebnu šifru razloga oslobođenja od PDV. Zbog toga smo u članove propisa dodali i članove 24 i 25 sa pojedinim stavovima i tačkama koji opisuju razloge oslobođenja i sa odgovarajućim šiframa. Ovaj šifarnik trenutno nigde nije javno dostupan, a u internoj dokumentaciji SEF-a je nepotpun (nema šifre za sve tačke ovih članova), pa zbog toga nismo ubacili sve stavove i tačke ovih članova. Od sada je potrebno da definišete posebnu tarifu za svaki od razloga oslobođenja koje koristite i da je povežete sa odgovarajućim članom propisa. U suprotnom, Calculus neće moći da odredi odgovarajuću šifru PDV oslobođenja za SEF.

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U prozoru za komitente dodata su dva dugmeta za eksport i import uslova plaćanja. Podaci se eksportuju u xls datoteku i imaju kolone: šifra komitenta, naziv komitenta, ceo naziv grupe artikla, rabat, popust, rok plaćanja, rabat2, rabat3 i lom. Za eksport je potrebno selektovati komitente čije uslovi plaćanja treba eksportovati dok kod importa će se obrađivati samo uslovi plaćanja koji su navedeni u fajlu za import.

8465            10.11.21 19:18
Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U prozoru za automatsko šifriranje artikala i komitenata dodato dugme kojim se mogu obrisati već dodeljene numeričke šifre za potrebu da se iz početka uradi renumeracija podataka a da bi numeracija krenula od 1.


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Dozvoljeno menjanje polja Ekst.dok. U KUF-u i KIF-u i kada je zaključan poreski period.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Proširen metod FormirajFAOdPF za još jedan argument (D/N) kojim se određuje da li će rok plaćanja biti prepisan sa komitenta (D) ili sa profakture (N)

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Usklađena logika popunjavanja roka plaćanja na fakturama kada se prave iz prozora fakturiši. Ako je čekirana opcija rok plaćanja sa kupca onda se uvek povlači taj rok plaćanja. Ukoliko ova opcija nije popunjena onda prioritet ima uneta valuta plaćanja u filteru a ako ni ona nije uneta onda se povlači broj dana za rok plaćanja sa profakture od koje nastaje faktura.

Aplikacija:      Trgovina, Finansijska operativa
Opis izmene: U prozoru Vrste dokumenata dodato polje "Podtip". Moguće vrednosti su "Faktura", "Knjižno odobrenje" i "Knjižno zaduženje". Polje je vidljivo za Tipove dokumenata "Faktura" i "Knjižno pismo kupcu".

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Ispravljeni obrasci KPR, KIR i Poreska prijava da prikazju stopu 21% umesto dosadašnje 19% i da iznosi u poreskoj prijavi budu na dve decimale.

Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Pripremljeni su novi statistički izveštaji za privredna društva, zadruge i preduzetnike, druga pravna lica i društva za upravljanje investicionim fondovima.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U filteru po analitikama u prozorima finansijskih knjiga (KUF, KIF, ...) omogućeno i filtriranje po postojanju određene vrste analitike na dokumentu bez odabira konkretne analitike.

8451            13.10.21 17:38
Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Prošireni metodi Svojstva, VrednostiSvojstava, VrednostiSvojstavaArtikala, SvojstvaGrArt i VrednostiSvojstavaGrArt da vraćaju i šifru svojstva.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U lager listi je za prikaz "Starost po stajanju na lageru" omogućen pregled iz više baza (iz baza ranijih godina) i prikaz sa nabavnom cenom.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Kod slanja faktura u servis Moj eRačun, u XML-u su dodati podaci o matičnom broju i GLN-u pošiljaoca i primaoca, kao i podaci o isporuci (mesto i adresa isporuke, org. jedinica komitenta i njezin GLN).

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Izmenjen obrazac za EKO taksu i prilagođen novim propisima.

8439            14.09.21 13:54
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dopunjen obračun EKO takse da obračunava i eko taksu na PDV po ulazu ukoliko se ta EKO taksa ne zaračunava na UK.


Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: U radnicima je omogućeno vezivanje mesta troška za radno mesto a u Pregledu po mesecima je omogućen i filter po mestu troška za neke od pregleda.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Mesta troška više nisu slobodna analitika već postoji poseban prozor za njihovo definisanje.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U KIF,KUF,KIP i KUP dodata kolona u pregledu u kojoj se prikazuje analitika koja je dodatno postavljena kao filter klikom na dugme za filter po analitikama.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U pregledu Zaduženja komitenata po mesecima omogućen filter po vrstama faktura za kupce i određene preglede

8434            31.08.21 17:20
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Omogućeno je slanje priloga fakture u servis Moj eRačun. Objašnjenje pogledajte u poglavlju uputstva "Moj eRačun".


Aplikacija:      Obračun zarada, Finansijska operativa
Opis izmene: U prozoru za eksport virmana dodata opcija za uklanjanje naših slova iz tekstova zbog čestog problema kod importa u softvere za eBank. Pamti se poslednja podešena opcija.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru spiska IKM dodata štampa "Po želji korisnika 2", a u prozoru spiska Naloga nivelacija dodate štampe "Po želji korisnika" i "Po želji korisnika 2".

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata štampa Fakture sa QR kodom po specifikaciji NBS. Štampa se vezuje iz Osnovnih podataka.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Dodat novi metod PrometArtUsl po ugledu na Promet artikala i usluga u Trgovini ali bez svih funkcionalnosti koji ima pregled u Trgovini.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Metod PodaciKomitenta proširen da vraća i oznaku da li je komitent proizvođač ili ne.

Aplikacija:      Trgovačka kasa
Opis izmene: Dodata opcija u parametrima kase kojom se određuje da li će podaci o prodavcima na kasa računu biti po imenu prodavca ili po MBP-u kao i da li će se u listi nuditi samo prodavci koji su zaposleni u toj prodavnici ili svi prodavci koji su u agentima prodaje označen i kao Prodavci u prodavnici.

Aplikacija:      Trgovačka kasa
Opis izmene: Posebnom opcijom u pop97.ini fajlu omogućena je zabrana višestrukog pokretanja programa Kasa na istom računaru.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru "Promet ambalaže", za način prikaza "Promet", u filteru je dodata opcija "Više baza" koja otvara panel za definisanje baza po godinama i kojom se omogućava pregled iz više baza podataka (za više godina).

Aplikacija:      Trgovačka kasa
Opis izmene: Dodata opcija u parametrima kase da može da se ograniči pozivanje lagera na F4 iz stavki računa ako u filter za šifru ili naziv nije unet određen broj znakova za filter. Default je 0 što znači da će raditi kao i do sada ako se ne unese neki veći broj.

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U prozoru za artikle omogućen višestruki filter po vrednostima svojstava.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Metod PodaciArtikla sada vraća i minimalnu/maksimalnu količinu na zalihama definisanu na artiklu.

8426            10.08.21 17:09
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Servis Moj-eRačun od 01.09.21 uvodi pojedina nova pravila i dodatnu validaciju dokumenata. U programu Administrator, u prozoru za administraciju B2B servisa u parametrima firme i komitenata više nije potrebno podešavati prefiks države za PIB-ove pojedinih komitenata, jer se prefiksi od sada primenjuju na sve komitente (nova verzija ih automatski podešava u globalnim parametrima firme i komitenata). Servis od sada više ne dozvoljava fakture koje sadrže stavke sa oporezivim i neoporezivim prometom (prometom koji ne podleže PDV), pa je ta kontrola ugrađena i kod slanja faktura u servis. Calculus ne zabranjuje kreiranje takve fakture, jer naši propisi ne poznaju takvo pravilo, ali ne dozvoljava slanje takve fakture u servis.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U lager listi je dodata opcija "Starost dana na lageru" koja prikazuje broj dana stajanja artikala na lageru od poslednje prodaje ili (ako ne postoji nijedna prodaja) od prve nabavke.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U lager listi je za opciju "Starost po stajanju na lageru" omogućen izveštaj po svim ili samo nekim magacinima uz uključenu opciju "Po magacinima". U izveštaju su sada posebno prikazane kolone za osnovnu grupu artikla i grupu iz klasifikacije artikala i dodata je kolona "Komisionar".

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U opcijama programa u tab-u "Zaštita" u sekciji "Trgovina" dodata je opcija "Zabrana korišćenja OJ komitenta na prodajnim dokumentima", kojom se sprečava unos komitenata koji predstavljaju org. jedinicu (imaju definisanu centralu) na fakturama, profakturama, ponudama, ugovorima, zahtevima, fakturama povrat, otpremincama i prijemnicama po povratu.

8424            28.07.21 17:02
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućena je komunikacija sa kolskom vagom KELI XK3101.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu dokumenata je dodata opcija za prikaz kolone sa šifrom komitenta.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U opcijama programa, u tab-u Zaštita u sekciji "Trgovina" dodata je opcija "Zabrana knjiženja interne prijemnice čija interna otpremnica nije proknjižena", za interne prijemnice i otpremnice povezane preko prenosne dostavnice.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za stavke nivelacije omogućena je inicijalizacija artikala na zalihi i na osnovu dela šifre ili naziva artikla. U inicijalizaciji je omogućen i izbor načina brisanja postojećih stavki. U kalkulatoru za obračun cena nivelacije dodata je operacija "Zameni", koja ne primenjuje nikakvu računicu nad postojećim cenama, nego samo popunjava cenu unetu u kalkulatoru na svim selektovanim stavkama nivelacije.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Dodat metod FormirajFAodPF za formiranje faktura od profaktura.

Aplikacija:      Administrator
Opis izmene: U prozoru "B2B servisi" dodato je dugme "Parametri firme i komitenata" koje otvara novi prozor za podešavanje identifikatora. Trenutno se koristi za servis Moj eRačun, da bi se za pojedine inostrane komitente podesilo korišćenje dvoslovnog ISO koda države kao prefiksa ispred PIB-a komitenta.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodat prikaz dinarskog iznosa devizne fakture na štampi devizne fakture

8416            30.06.21 17:19
Aplikacija:      Finansijska operativa, Trgovina
Opis izmene: U opcijama Finansijske operative (tab Dokumenti) proširena opcija "Auto. Formiranje poziva na broj po modelu 97". Kada je ta opcija čekirana, korisnik može da bira na osnovu kog podatka se formira poziv na broj po modelu 97. "Broj dokumenta" je podrazumevan podatak, a može se odabrati i "Komitent".


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U šemama knjiženja je omogućeno definisanje knjiženja po područjima (knjiženje na različita konta zavisno od mesta komitenta) za prodajne i nabavne dokumente (izlazne i ulazne fakture, izlazne i ulazne kalkulacije, otpremnice, prijemnice). Automatsko popunjavanje konta u stavkama izvoda i blegajne je takođe prilagođeno knjiženju po područjima.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu odvaga omogućena štampa pregleda sa sumama i za selektovane odvage.

Aplikacija:      Prodavnica
Opis izmene: Omogućeno u programu da Pregled računa i Pregled prodatih artikala može da se ograniči korisniku samo za određene magacine tj. Kase tog magacina.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: U isplatama dodati novi formati za spiskove isplata koji se predaju bankama. Novi su AIK banka, Credit Agricol, ERSTE banka, EUROBANK, Mobi banka, NLB banka i Sberbanka.

8400            01.06.21 17:01
Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U karticama komitenata, kada je izabrana neka od opcija koje prikazuju profakture kao zaduženja, izmenjen je prikaz profaktura koje imaju uplate vezane preko avansnih računa sa fakturama i prikaz uplata tih profaktura. Ako je u kartici prikazana faktura i uz nju uplata po profakturi, iznos uplate prikazane uz profakturu se umanjuje za iznos uplate prikazane uz fakturu, a iznos profakture se na isti način umanjuje za sve njezine uplate. Ako su uplate potpuno zatvorene ne prikazuju se, a ako je tako umanjen iznos profakture nula, ne prikazuje se ni profaktura. Ispravljena je i greška koja je prikazivala nedokumentovan iznos ovih uplata po profakturama vezanih preko avansnih računa sa fakturama.


Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: Bosna i Hercegovina je u područjima podeljena na entitete i Brčko distrikt i sva mesta su prevezana na odgovarajući entitet ili distrikt. Ako ste ručno unosili nova mesta u Bosni i Hercegovini, koja nisu postojala u instalacionoj bazi, potrebno je da ih sada ručno prevežete na odgovarajući entitet ili distrikt.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za cenovnike dodata ikonica za informacije o kreiranju i izmenama cenovnika odnosno pojedinačnih cena.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru Napravi drugi dokument dodata opcija kojom se može isključiti prepisivanje napomene sa izvornog dokumenta.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Opcija za primenu kursa na UK (sa kalkulacije ili fakture) je sada prebačena da bude sistemska opcija a ne korisnička kao do sada.

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U prozoru za vrste dokumenata dodato je polje "Podrazumevana", kojim se omogućuje određivanje podrazumevane vrste dokumenta za svaki tip dokumenta, odnosno (za izlazne i ulazne fakture) i za svaki tip zaduženja. Podrazumevane vrste se trenutno koriste kod preuzimanja dokumenata iz servisa Moj-eRačun.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Komunikacija sa servisom Moj-eRačun je prebačena na noviji i brži programski interfejs (API v2). Omogućeno je preuzimanje ulaznih faktura, ulaznih avansnih računa i ulaznih profaktura (opcija menija Dokumenti -> B2B preuzimanje). U prozoru "B2B pregled dokumenata" dodata je dugmad za otvaranje dokumenata i priloga (poslatih ili preuzetih).

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Uvedena opcija kojom se može uključiti automatsko ažuriranje kursne liste sa sajta NBS

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Omogućeno da se metode za stanja artikala mogu pozvati i bez šifre magacina i vraćaju pored ostalih podataka i naziv magacina iz kog je stanje.

Aplikacija:      finansijska operativa
Opis izmene: U pregledu troškova po analitikama omogućeno na dvoklik da se otvori prozor sa ulaznom fakturom troška

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Na vrstama dokumenata za tip Povraćaj robe od kupca, omogućeno kao na Fakturama da se promenom datuma Povraćaja menja i datum Prijemnice po povratu.

8387            06.05.21 18:03
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Tehnička nadogradnja


8383            07.04.21 17:41
Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: U prozoru "Kursne razlike" uvedena nova opcija "Kontrola deviznog dela za revalorizaciju po vezi". Kada je ona čekirana (uz čekiranu opciju "Po vezi"), nakon klika na dugme "Revalorizacija" se prikažu i iznosi onih dokumenata koja imaju dinarski saldo 0, a postoji saldo na devizama.


Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U prozoru za dodeljivanje generisanih barkodova omogućen je prikaz svih kombinacija rastera sa i bez barkoda i dodeljivanje barkodova samo selektovanim ili svim prikazanim kombinacijama rastera.

8380            10.03.21 17:28
Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U sredstvima plaćanja je uvedena kolona "Auto cashflow", kojom je moguće isključiti automatsko ubacivanje cashflow-a za određena sredstva plaćanja, u slučaju kada je uključena opcija programa za automatsko ubacivanje cashflow-a.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Kod formiranja faktura iz ugovora ili zahteva u prozoru za dokumente proizvodnje ugrađena je poruka upozorenja kada komitent ima nezatvoren avansni račun (ako je ta opcija uključena).

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U komitentima je uvedena kartica "Vrste dok." za definisanje inicijalnih vrsta dokumenata za pojedine tipove dokumenata. Za sada se ovo koristi u ulaznim fakturama i profakturama (unosom komitenta inicijalizuje se vrsta dokumenta), a namenjeno je i za kasnije korišćenje kod preuzimanja dokumenata iz B2B servisa.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U inicijalnim podacima vrste dokumenta za ulazne fakture i ulazne profakture je omogućeno definisanje organizacione jedinice.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Ispravljeno je kreiranje dokumenata povrata iz web servisa (fakture, ulazne i izlazne kalkulacije i magacinski dokumenti), tako da se sada u stavkama tih dokumenata ispravno prikazuje pozitivna količina.

Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo i Finansijska operativa
Opis izmene: Za zakonsku regulativu Srbije pripremljen je novi kontni plan, struktura cashflow, procedura za prekontiranje i finansijski izveštaji (osim statističkog izveštaja) za društva za upravljanje investicionim fondovima. Statistički izveštaj će biti dostupan u nekoj od narednih verzija. Izvoz finansijskih izveštaja u XML radi predaje u informacioni sistem APR-a biće ugrađen tek kada APR objavi nove XML šeme za 2021. godinu. Detaljno uputstvo o ovim izmenama možete preuzeti na Calculus web sajtu ovde. Ovaj PDF možete da preuzmete i sa Calculus portala sa uputstvima, u sekciji "Preuzmite".

Aplikacija:      Osnovna sredstva
Opis izmene: Uvedena dva checkbox-a za obračun. Prvi izjednačava način obračuna tj.da li će se i računovodstvena am.računati po danima kao i poreska ili ne, i drugi kojim se mogu izjednačiti datumi početka obračuna am.tj.da li će obe am.počinjati od istog datuma.

8376            13.02.21 16:20
Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo i Finansijska operativa
Opis izmene: Za zakonsku regulativu Srbije pripremljeni su novi kontni planovi, strukture cashflow, procedure za prekontiranje i finansijski izveštaji (osim statističkog izveštaja) za privredna društva, zadruge i preduzetnike i za druga pravna lica. Statistički izveštaji i dorade za društva za upravljanje investicionim fondovima biće dostupni u nekoj od narednih verzija. Izvoz finansijskih izveštaja u XML radi predaje u informacioni sistem APR-a biće ugrađen tek kada APR objavi nove XML šeme za 2021. godinu. Detaljno uputstvo o ovim izmenama možete preuzeti na Calculus web sajtu ovde. Ovaj PDF možete da preuzmete i sa Calculus portala sa uputstvima, u sekciji "Preuzmite".


Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo i Finansijska operativa
Opis izmene: Za zakonsku regulativu Crne Gore pripremljen je novi kontni plan, struktura cashflow, procedure za prekontiranje i finansijski izveštaji za privredna društva i druga pravna lica. Detaljno uputstvo o ovim izmenama možete preuzeti na Calculus web sajtu ovde. Ovaj PDF možete da preuzmete i sa Calculus portala sa uputstvima, u sekciji "Preuzmite".

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U prozoru "Cash Flow" je dodato dugme "Ažuriraj inicijalnu strukturu" kojim je moguće ubaciti, odnosno ažurirati postojeću strukturu inicijalnom strukturom koja odgovara izveštaju o tokovima gotovine. Odgovarajuća inicijalna struktura se određuje na osnovu tekućeg kontnog plana podešenog u opcijama programa.

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U komitentima je uvedeno polje "Kat.posl.subjekata" (Kategorija poslovnih subjekata), čime se određuje je li komitent privredno društvo, zadruga, preduzetnik, drugo pravno lice itd. Zbog novih finansijskih izveštaja za 2021. godinu, neophodno je sve komitente koji su preduzetnici tako označiti u ovom polju.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Dopunjeni metodi UbaciStavDok i AzurStavDok da kada se ne pošalje VP cena a pošalje se MP cena, program čekira polje Fiksna Cena i obezbedi obračun stavke unazad od MP cene.

8371            27.01.21 17:24
Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Proširen metod PodaciArtikla da vraća i fleg "Ne koristi se"


Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Sada i u kasi mogu da se primenjuju virtuelni cenovnici.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Dodat novi metod StanjeArtiklaNC koji radi isto kao i StanjeArtikla samo što dodatno vraća i nabavnu cenu artikla u tom magacinu.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Izlazi upozorenje kada se menja status fakture a postoji povrat vezan za tu fakturu a drugačijeg je statusa, i obrnuto.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Metod PodaciArtikla sada vraća i listu kataloških brojeva ako su uneti na artiklu

Aplikacija:      Osnovna sredstva
Opis izmene: Promenjeno da se izjednavačavanje obračuna MRS sa načinom obračuna poreske amortizacije postiže čekiranjem posebne opcije koja se zove MRS=Por. umesto da se čekiraju oba polja i MRS i Poreska.

8365            29.12.20 17:40
Aplikacija:      Osnovna sredstva
Opis izmene: Omogućeno da se pri obračunu amortizacije izjednači način obračuna MRS sa načinom obračuna poreske amortizacije (čekirati oba polja i MRS i Poreska). Tada se i MRS računa po danima.


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Omogućeno je definisanje sadržaja i formata QR kodova za artikle, usluge, radne operacije, pojedine tipove dokumenata i njihove stavke. Štampani ili ekranski prikaz QR kodova dogovara se pojedinačno za svakog korisnika prema njegovim potrebama.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Dodata dva nova metoda po ugledu na "Pregled prometa" u FOP-u i "Promet po komitentima" u Trgovini.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Dodate dve nove metode: Kursevi - koja vraća sve kurseve iz baze i DajKurs koja vraća određeni kurs za navedene valute i datum.

8361            10.12.20 17:12
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru "Poručena roba" za pregled po kupcima dodata su dva prikaza: "Okvirni sporazumi i ugovori" i "Ugovori, profakture i fakture po artiklima". Prikaz "Okvirni sporazumi i ugovori" daje izveštaj po okvirnim sporazumima sa iznosom sporazuma, zbirnim iznosom ugovora po sporazumu i razlikom ovih iznosa. Prikaz "Ugovori, profakture i fakture po artiklima" daje izveštaj sa količinama, cenama i iznosima pojedinačnih artikala po ugovorima, uz paralelni prikaz količina, cena i iznosa iz svih profaktura i faktura po svakom artiklu.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U opcijama programa za trgovinu, u tabu "Zaštita", sekcija "Trgovina", dodata je opcija "Dozvoljeno fakturisanje samo odobrenih profaktura". Uključivanjem ovog polja zabranjuje se fakturisanje profaktura koje nisu odobrene.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U profakturama je dodato polje "Isporuka potvrđena" gde se unosi datum kada je naručilac potvrdio da želi isporuku. U tabu "Ostalo" je dodato polje "Odobreno". Uključivanjem tog polja automatski se pamti datum i ime i prezime radnika koji je odobrio profakturu. U osnovnim podacima, u prozoru za radnike, mora biti upisano korisničko ime za svakog radnika koji ima pravo da odobri profakturu. U programu Administrator, u administraciji na nivou kontrola, mogu se dodeliti prava pojedinim grupama ili korisnicima, koji će imati pravo da odobre profakturu. U filteru za profakture dodata su polja "Odobreno" i "Isporuka potvrđena", preko kojih je moguće filtrirati profakture prema ovim statusima.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U ugovorima sa kupcima je omogućen unos dodatnih analitika.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U vrstama dokumenata za ugovore sa kupcima dodato je polje "Okvirni sporazum" u tabu "Opcije". Okvirni sporazumi predstavljaju sporazume u vezi sa javnim nabavkama, gde se evidentira samo ukupan iznos sporazuma i artikli ili usluge sa cenama, ali bez količina. U ugovorima čija je vrsta označena sa "Okvirni sporazum" omogućen je unos ukupnog iznosa ugovora i roka isporuke (roka trajanja sporazuma), a u stavkama tih ugovora su sakrivena polja za količine. U ugovorima čija vrsta nije označena sa "Okvirni sporazum" omogućeno je povezivanje sa okvirnim sporazumom, pri čemu takvi ugovori predstavljaju pojedinačne porudžbine kupca, kojih može biti više po jednom okvirnom sporazumu.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U stavkama svih prodajnih dokumenata (ugovori, ponude, profakture, fakture i fakture povrat) dodato je polje "Stavka tendera", gde se evidentira redni broj stavke iz dokumenta javne nabavke.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U stavkama zahteva dodata mogućnost pronalaženja artikla i preko barkod-a.

8355            02.12.20 17:20
Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Novi metod kojim se formira faktura od ugovora


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U lager listi je omogućen višestruki filter po magacinu.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Metod VrsteDokumenata sada vraća i ključ vrste dokumenta

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Dodat novi set metoda u web servisima za dobijanje informacija o loyalty karticama, popustima i prodajama po istim.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Promenjen sort kontakata da na vrhu budu poslednji kontakti a na dnu prvi

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U definisanju akcijskih rabata je omogućena opcija za sabiranje akcijskih rabata sa rabatima iz ostalih uslova plaćanja. Kolona "Primenjuje ostala sniženja" je promenjena iz checkbox-a u padajuću listu sa tri opcije. Izborom opcije "Da i sabira sa ovim rabatima" određuje se da se iz ovog prozora uzimaju definisani rabati, ali se rabati, popust i lom pretražuju dalje u ostalim uslovima plaćanja, pri čemu se naknadno pronađeni rabati sabiraju sa rabatima iz ovog prozora.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Metodi PodaciArtikla i PodaciKomitenta sada vraćaju i datum i vreme kreiranja podatka

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uvedena opcija programa "Obavezan i jednoznačan e-mail na kartici kupca".

Aplikacija:      Kasa, Trgovina
Opis izmene: Uveden nov način obračuna popusta za tip kartice kupca - na osnovu iznosa trenutnog računa. Pri definisanju tipa kartice treba u koloni "Obračun popusta" odabrati vrednost "Po računu".

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Metod StanjeArtikla ima još jedan dodatni argument kojim se određuje da li će biti vraćen i datum poslednje nabavke

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Metod PodaciDokumenata sada vraća i username kreatora dokumenta

8342            02.11.20 17:25
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru Tovarnih listova dodat prikaz "Po komitentima". Odgovarajući prikaz se bira pomoću radio dugmeta u delu "Prikaz" sa vrednostima "po stavkama" i "po komitentima".


Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U prozoru spiska Zahteva kupaca (tab Zaglavlje) uvedeno pet novih polja "Ime prezime komitenta", "Broj šasije", "Model vozila", "Pređena kilometraza" i "Registracija vozila".

Aplikacija:      Održavanje baza
Opis izmene: U prenosu u novu godinu, za zahteve komitenata je dodata opcija "Ne (brišu se i nezavršeni)", dok je postojeća opcija "Ne" preimenovana u "Ne (osim nezavršenih)". Nova opcija omogućava brisanje i nezavršenih zahteva.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru "Uporedna struktura magacina" dodat je prikaz "Predlog nabavke - Korigovani mesečni izlaz", koji po artiklima prikazuje količinsko stanje na izabrani datum, izlaze za prethodna tri meseca, prosečni i korigovani mesečni izlaz, količinski predlog za nabavku (korigovani mesečni izlaz umanjen za stanje) i vrednost predložene nabavke.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru "Uporedna struktura magacina" dodat je prikaz "Koeficijent obrta artikala", koji po artiklima prikazuje količinsko i finansijsko stanje, ukupan količinski i finansijski promet za izabrani period, prosečni mesečni izlaz i koeficijent obrta ( stanje / prosečni mesečni izlaz).

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru "Uporedna struktura magacina" dodat je prikaz "Stanje i promet po mesecima", koji po artiklima prikazuje količinsko i finansijsko stanje i količinski i finansijski promet po mesecima za izabrani period.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U prozoru "Zaduženja komitenata po mesecima" je dodat prikaz "Zaduženja i uplate po mesecima", koji prikazuje zaduženja i uplate po svakom mesecu izabrane godine, uz odvojeno početno stanje. Izveštaj može da se dobije za kupce ili dobavljače (KIF ili KUF).

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U klasifikacijama komitenata, na grupama je dodata kolona "Svi kom. za usl.pl." (Svi komitenti za uslove plaćanja). Uključivanjem ovog polja grupa automatski obuhvata sve komitente kod određivanja uslova plaćanja definisanih na toj grupi, pa na takvoj grupi nije potrebno dodeljivati komitente. Ukoliko komitent istovremeno pripada i nekoj drugoj grupi na kojoj postoje definisani uslovi plaćanja, takva grupa ima prioritet za određivanje uslova plaćanja nad ovom koja obuhvata sve komitente.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozorima za uslove plaćanja na komitentima i grupama komitenata, u panelu za akcijske rabate dodate su još dve kolone rabata (Rabat2 i Rabat3) i kolona "P.o.s." (Primenjuje ostala sniženja). Uključivanjem kolone "P.o.s." određuje se da se iz ovog prozora uzimaju samo definisani rabati, a svi ostali rabati, popust i lom se pretražuju dalje u ostalim uslovima plaćanja. Pod definisanim rabatom u ovom panelu se smatra svaki uneti rabat (svako polje koje nije prazno, pa čak i ako je uneta nula).

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U dijalogu za izbor cenovnika koji se otvara dugmeom "Primeni cene" iz prodajnih dokumenata uvedena je opcija "Redom po prioritetu cenovnika ako ne postoji u izabranom cenovniku", koja u slučaju kada cena nije pronađena u izabranom cenovniku, dodatno pretražuje sve cenovnike redom po prioritetu.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U lager listi je dvoklikom na kolonu sa rezervisanim količinama omogućeno otvaranje pregleda rezervacija za selektovani artikal.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu rezervacija su sada uključene i rezervacije materijala i rezervacije sa kase (za kasu uz posebnu opciju u filteru).

8334            14.10.20 17:31
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu nabavke omogućen višestruki filter po polju magacin


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu "Kartice i lageri po ulazima" je ispravljena greška sa prikazom rezervisanih količina iz profaktura koje nemaju datum rezervacije.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uvedena nova štampa fakture "Faktura sa prometom ambalaže", i dostupna je iz stavki fakture. U ovoj štampi se prikazuje i promet ambalaže za kupca sa fakture.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Nazivi polja u kojima je omogućen višestruki filter od sada se prikazuju ljubičastom bojom, da bi na prvi pogled bilo jasno koja polja imaju tu mogućnost.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za napravi drugi dokument omogućeno da se povuku inicijalni podaci sa odabrane vrste dokumenta.

8329            16.09.20 17:42
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U filteru prozora Lager liste je dodat ček boks "Klasifikacija". Kada je čekiran, u izveštajima Lager liste se prikazuje kolona "Klasifikacija" u kojoj su prikazane sve klasifikacije kojima artikal pripada.


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U opcijama programa (tab "Opšte", sekcija "Globalne opcije paketa") dodata je opcija "Režim testiranja za e-mail". Uključivanjem ove opcije, ako se kod operacije "Print u PDF + E-Mail" dogodi greška u slanju, DOS prozor ostaje otvoren u stanju čekanja, tako da je moguće videti opis greške i snimiti ekran sa greškom. Pritiskom na bilo koji taster u tom prozoru, nastavlja se obrada.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Polja "Status u magacinu" i "Pakovao/Magacioner" su, pored profaktura, sada dodata i u ponude, fakture, otpremnice i prenosne dostavnice.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Do sada se rabat nula na komitentu tretirao isto kao da nije unet rabat (null, obrisan rabat). Od sada se eksplicitno unet rabat nula na komitentu tretira kao definisan rabat komitenta i ima prioritet nad rabatom unetim u cenovniku, odnosno i nad drugim rabatima ako su u komercijalnim uslovima kupaca izmenjeni prioriteti uslova za određivanje sniženja. Ako je bilo koji od tri rabata na komitentu eksplicitno unet kao nula, smatra se da je definisan rabat na komitentu. Da bi se rabat na komitentu poništio, moraju se obrisati sva tri rabata. Nadogradnja baze na ovu verziju automatski briše sve rabate komitenata koji su do sada bili uneti kao nule, da bi program nad postojećim bazama nastavio da funkcioniše na dosadašnji način. Tek ako se od sada eksplicitno unese rabat nula na komitentu, primenjuje se ovo novo pravilo.

8321            19.08.20 22:23
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U stavkama otpremnica je dodato dugme "Merenja i analiza", kojim se otvara panel za unos merenja mase (tara i bruto) i parametara izlazne analize kvaliteta. U definisanju analize kvaliteta pojedinih artikala dodata su posebna polja za izlaznu analizu: redni broj, konačna količina i da li koristi formulu za korekciju količine. U pregledu otkupa u "izveštaju otkupnog mesta" sada se prikazuju i parametri izlazne analize.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uveden novi tip dokumenata "Tovarni list". Tovarni list se kreira iz spiska Faktura odabirom više Faktura i klikom na dugme "Formiraj Tovarni list".

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U zbirnim pregledima omogućeno da neki pregledi budu prikazani i po grupama.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U prozoru "B2B pregled dokumenata" dodato je dugme "Poništi status", koje omogućava da se selektovani dokumenti dovedu u status kao da nad njima nije izvršena nijedna operacija servisa. Ovo se koristi u izuzetnim slučajevima, kada je došlo do grešaka u ranijim operacijama i potrebno je ponovo poslati dokument u servis, a slanje nije moguće sa trenutnim statusom.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U opcijama programa u tab-u "Zaštita" dodata nova opcija "Ukidanje zabrane istog artikla na više popisnih lista istog datuma i magacina". Označavanjem ove opcije se ukida zabrana unosa istog artikla u više različitih Popisnih lista koje imaju isti datum i isti magacin.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno je unošenje tipova atesta preko dugmeta "Tipovi atesta" u prozoru Artikala. Omogućeno unošenje više od jednog atesta na artiklu. Dodate nove četiri kolone u spisku Artikala "Atest 1", "Atest 2", "Atest 3" i "Atest 4" u kojima su prikazani oni brojevi atesta artikla čiji tipovi atesta imaju Redosled prikaza 1, 2, 3 ili 4.

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Ispravljeno da pri formiranju gotovinskog računa program pronalazi komitenta po unetom PIB-u.

8309            22.07.20 17:57
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U organizacionim jedinicama uvedena su polja slobodne kolone 1-3 kao što ima na komitentima.


Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Ispravljena je greška u formiranju početnih stanja glavne knjige kod konta koja imaju više od milion stavki, a samo formiranje početnih stanja je dodatno ubrzano.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U filteru po analitikama u prozorima finansijskih knjiga (KUF, KIF, ...) povećan je broj vrsta analitika sa 30 na 50.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Proširen metod PodaciDokumenata da vraća i polja PoRNalogu, PoUgovoru i NacinPlacanja

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Prošireni metodi UbaciZagDok, UbaciZagDokID, AzurZagDok i AzurZagDokID za još jedan argument kojim se popunjava način plaćanja na zaglavlju dokumenta.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru spiska Faktura dodata kolona "Tip prevoza" u kojoj je informacija o tipu prevoza na Fakturi (eksterna firma, komitent, sopstveni prevoz ili prazno ukoliko nije unet prevoz na Fakturi).

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Rešen je problem sa učitavanjem polja iz Excel-a koja sadrže tekst duži od 256 znakova.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Omogućeno je korišćenje barkod fonta Code 39 (IDAutomationHC39MFreeVersion) za štampu barkodova.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: .

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Novi metod za dohvatanje stavki rastera celog dokumenta. RasterDokumenta

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Instalacioni programi Calculusa (Calculus12Setup, Calculus12Upgrade i ostali pomoćni instaleri) sada automatski dodaju sve potrebne Calculus aplikacije kao i same instalere u dozvoljene aplikacije unutar Windows Security - Controlled folder access na operativnim sistemima Windows 10 i Windows Server 2016 i 2019, koji imaju ugrađen Ransomware Protection.

8296            26.06.20 19:00
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U zaglavlju profaktura dodato je polje "Iznos avansa", koje se koristi isključivo na štampama po zahtevu korisnika.


Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Dodat metod za dohvatanje cenovnika vezanih za vrstu dokumenta (DajCenovnikeZaVrstuDok)

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: Uvedena opcija kojom se mogu sakriti ili prikazati radnici u spisku komitenata

8289            17.06.20 18:57
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U komunikaciji sa B2B servisom Moj-eRacun ugrađena je dodatna obrada grešaka i omogućeno posnovno slanje računa koji su ostali u neregularnom statusu kod prethodnog slanja (imaju status Poslat, ali nisu prihvaćeni u servisu).


Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Dodati metodi za manipulaciju sa serijskim brojevima. UbaciSerBroj, IzbaciSerBroj, SerijskiBrojeviStavke i DajStanjeSerBrojeva.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Proširen metod PodaciArtikla koji sada vraća i oznake da li se artikal vodi po kontrolnom broju i serijskom broju.

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Dodata nova promenljiva "Vrednost sata prethodnih 12 m.-prop.bonus" za obračun zarada . Promenljiva računa prosek prethodnih 12 meseci tako što na iznos koji se dodaje u "Vrednost sata prethodnih 12 meseci" dodaje (zbir bonusa od marta 2020 do februara 2021)*(broj radnih meseci od marta 2020 do februara 2021)/12 pre nego što ga podeli sa brojem časova

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: U prozoru za pregled radnika dodata su dva nova dugmeta "Isključi" i "Uključi PNB iz PU". Klikom na "Isključi" sklanja se oznaka "PNB iz PU" na partijama čime se u poziv na broj virmana upisuje partija radnika što omogućava da se taj broj koristi kao račun za plaćanje formatima koji imaju sufiks "partija"( tu upisuje PNB iz PU ako je tako čekirano u partijama). Klikom na "Uključi" vratiće se stanje na staro tj. neće se sve partije označiti kao "PNB iz PU" već samo one koje su pre klika na "Isključi" bile čekirane.

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Dodata su dva nova formata za eksport virmana "Halcom 2007 bez svrhe1 partije" i "Halcom 2007 partije". Ova dva formata su isti kao "Halcom 2007 bez svrhe1" i "Halcom 2007" s'tim što u žiroračun primaoca upisuju vrednost iz poziva na broj virmana(partiju radnika) a u poziv na broj upisuju BOP iz poreske uprave (iako se on ne vidi na virmanu). Ova zamena se vrši za virmane sa šiframa plaćanja '240','241' ,'247' ,'248' i '249' .

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U izveštaju "Prometi po agentima prodaje", prikaz "Po komitentima - mesečno - provizija" je uklonjen jer je sadržan u postojećem prikazu "Po dokumentima".

8277            29.05.20 18:28
Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Dodat metod AzurPoslaoKontrolisao pomoću kog je moguće ažurirati ove podatke na zaglavlju faktura.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prometu po agentima prodaje u pregledu "Po dokumentima" dodata kolona %provizije koja pokazuje procenat provizije po komitentu ili po dokumentu zavisno od odabira u filteru. Za izveštaj koji uzima u obzir %RUC po komitentu prikazan je iznos %RUC za svakog komitenta.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prometu po agentima prodaje u pregledu "Po dokumentima" u filteru dodata nova polja "provizija-bonus-oba" gde se može birati da li se izveštaj filtrira po bonusima, običnoj proviziji ili sve. Dodato je i polje "%RUC -po komitentu ili po dokumentu" gde se bira na koji način će se izračunavati procenat razlike u ceni koji će se primenjivati na skale za provizije definisane za grupe agenata prodaje. Dodato je i polje "RUC/nab.vred -RUC/VP vred." kojim se određuje kako se računa %RUC

Aplikacija:      Obračun zarada, Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Pri definisanju knjižnih stavki za knjiženje plata pojedinačne stavke koje ulaze u stavku za knjiženje a predstavljaju iznos doprinosa i poreza više ne prikazuju pun iznos doprinosa i poreza već iznos umanjen za olakšice. Ovo se odnosi na olakšice koje umanjuju iznos doprinosa tako da se uplaćuje manji iznos, a ne na one koje se uplaćuju u punom iznosu pa se kasnije refundiraju.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Promenjena logika rada metoda CenovnikArtUsl. Ako se prosledi datum na koji se žele cene metod vraća samo jednu važeću cenu na taj dan. Ukoliko se ovaj argument ne prosledi, metod vraća sve cene hronološki po datumima do današnjeg dana.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Korigovano povlačenje rabata sa odabranog cenovnika nižeg prioriteta preko dugmeta "Primeni cene".

8270            16.05.20 10:54
Aplikacija:      Windows servis
Opis izmene: Rešen je problem sa pokretanjem windows servisa za arhiviranje baze.


Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U prozoru za komitente su sakriveni komitenti koji su radnici osim kada se taj prozor otvori iz aplikacija Obračun zarada, Kadrovska evidencija ili Osnovni podaci.

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Izmenjena potvrda za biro - sada se u poslednjem redu prikazuje suma a ne prosek

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Novi format importa artikala u cenovnike 'Artikli u cenovnik sa rabatom - TAB'

8266            06.05.20 21:18
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U definisanju provizija u prozoru za grupe agenata prodaje dodato je dugme „%RUC“. Klikom na ovo dugme otvara se prozor za definisanje skale procenta razlike u ceni. Procenat razlike u ceni možete podeliti recimo na 0-9.99%,10-29.99%,30-49.99%,50-_ % . Periode iz ove skale možete birati u novom polju „Uslov“ koje se pojavilo delu za definisanje provizije. Ukoliko ne želite da koristite ovu opciju u polju „Uslov“ odaberite „bez uslova“ . Na ovaj način možete zadati različite procente provizije za različite ostvarene %RUC. Ovako definisane skale primenjuju se na novi izveštaj "Po komitentima-mesečno-provizija" gde se %RUC računa na mesečnom nivou za komercijalistu, i na „Po dokumentima“ gde se %RUC gleda po dokumentu i tako se primenjuje skala


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U definisanju provizija u prozoru za grupe agenata prodaje dodat je check box "bonus". Provizije koje se označe kao bonus prikazivaće se u posebnoj koloni u novom pregledu "Po komitentima-mesečno-provizija". U ostalim pregledima prikazivaće se kao i do sad tj. ostali pregledi ignorišu ovu novu oznaku.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prometima po agentima prodaje dodat novi pregled "Po komitentima-mesečno-provizija". Ovaj pregled ima istu osnovu kao "Po komitentima-mesečno" ali ima i dodatnu kolonu koja prikazuje % provizije. Takođe ovaj pregled odvaja u posebne kolone "obične" provizije i bonus provizije kao i njihove procente. Razlikuje se od "Po komitentima-mesečno" i po tome što uzima u obzir skale provizije.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za artikle omogućen import artikala iz datoteke po istom formatu koji se koristi za import u cenovnike i u stavke dokumenata (ima oznaku TAB).

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: Kreiran je novi prozor za pregled i editovanje podataka jednog artikla, prema potrebama trgovaca autodelovima. Ovaj prozor je dostupan iz prozora za artikle dugmetom "Novi artikal" ili dvoklikom na postojeći artikal, ali samo ako se eksplicitno uključi u pop97.ini datoteci, sledećom sekcijom i ključem: [PROZORI OSNPOD] ARTIKAL1=w_artikal1_autoricambi

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno ažuriranje vremena poslednje štampe Fakture (uz uključenu odgovarajuću opciju programa) kada se pokrene štampa "Fakture" iz prozora Fakturisanje otpremnica i Fakturisanje profaktura.

Aplikacija:      Finansijska operativa, Trgovina
Opis izmene: Omogućeno vezivanje štampi za prozore KIF-a i KUF-a.

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: U set promenljivih za formiranje formule za obustave dodata je promenljiva "Minimalni neto po času" koja uzima vrednost minimalne neto zarade po času iz zaglavlja obračuna.

8254            13.04.20 19:09
Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Dodat je argument NaDan u metod CenovnikArtUsl tako da se sada mogu dobiti i cene na neki drugi datum osim na today


Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Dodat je metod za poreske stope (Dazbine)

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Dodat je set metoda za svojstva definisana na grupama artikala (SvojstvaGrArt i VrednostiSvojstvaGrArt)

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za artikle dodat tab u kome je moguće videti sve grupe i klasifikacije kojima selektovani artikal pripada.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Pri formiranju faktura preko dugmeta Fakturiši, omogućeno povezivanje formiranih faktura sa nevezanim avansima odgovarajućih komitenata i njihovo storniranje. Potrebno je čekirati opciju "Poveži fakturu sa nevezanim avansima komitenta i storniraj ih".

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Sada metod PodaciArtikla vraća da li artikal ima recepturu ili ne.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodat novi format "DTM" za eksport "u datoteku" iz zaglavlja prodajnih dokumenata. To je Excel file sa kolonama: datum, šifra, barkod, naziv, količina.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uvedena opcija kojom se uvek menja agent prodaje na prodajnim dokumentima kada se promeni kupac a ne kao do sada samo kada je na kupcu definisan agent prodaje.

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U filter prozora za pregled radnika dodata su dva nova polja: "ima rang" i desno od njega polje za vrednost ranga.

8248            31.03.20 23:26
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za detalje isporuke dodato je polje "Kurirska služba". U pregledu rezervacija, u filteru je dodato polje za filtriranje dokumenata sa ili bez kurirske službe, a u samom pregledu je dodat i podatak o kurirskoj službi.


Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U opcijama programa (tab "Osnovni podaci", sekcija "Artikli, usluge, radne operacije") uvedena je opcija "Svojstva grupe artikala se unose u dokumentima". Isključivanjem ove opcije poništava se podrazumevano otvaranje prozora sa svojstvima definisanim na grupi artikala u stavkama dokumenata ulaskom u polje za količinu. Ova opcija namenjena je onima koji žele da definišu kombinacije svojstava za pojedine grupe artikala, ali da te kombinacije koriste kod unosa svojstava na samim artiklima.

Aplikacija:      Web servis
Opis izmene: Proširen je metod PodaciStavkiUlaza da vrati i ključ stavke PopisJePoUlazu koja je neophodna pri povezivanju stavki po ulazu i popunjava se u polje KontrolniBroj kada se koriste metode UbaciStavDok i AzurStavDok.

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U filteru prozora artikala je dodato polje za komisionara (dobavljača) i polje "Grupa klas" koje filtrira artikle po grupama klasifikacije, dok dosadašnje polje "Grupa" filtrira samo po osnovnim grupama artikala. U filteru je dodata i ikona koja otvara dijalog za filtriranje po kombinaciji vrednosti svojstava iz grupe artikala.

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U prozoru artikala dodata je kartica za unos više kataloških brojeva za jedan artikal (uz opciono definisanje proizvođača za svaki broj). Filter je dopunjen pretragom i po ovim kataloškim brojevima. U istom prozoru, u kartici "Komercijala", dodato je polje za garanciju u kilometrima (npr. za vozila ili njihove rezervne delove).

Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Omogućen odabir kolone kursa koji bi se koristio za R prikaz u Glavnoj knjizi. Do sada je to uvek bio zvanični kurs.

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Omogućeno je automatsko formiranje PPD obrasca pri formiranju PPP PD obrasca. Na formiranom PPD obrascu moguće je izmeniti datum i još nekoliko polja, a zabranjeno je brisanje i dodavanje redova.

8236            12.03.20 10:11
Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Dodat je novi Pregled po tarifama koji se otvara iz stavke menija Pregledi/Pregled po tarifama


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno eksplicitno dodeljivanje sličice održavanja vrednošću svojstva artikla ili vrednošću svojstva grupe artikala za primenu na štampi deklaracija 3 x 5.

Aplikacija:      Trgovina, Proizvodnja
Opis izmene: Ubrzane štampe sa rasterom iz stavki Faktura, zaglavlja i stavki Radnih naloga i Porudžbenica. Ubrzano otvaranje rastera u stavkama Popisnih lista.

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U filteru prozora za artikle dodata je mogućnost pretrage po vrednosti svojstva, po kataloškom broju artika i po kataloškom broju proizvođača (iz paralelnih šifarnika čiji je komitent izabrani proizvođač).

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U paralelnim šifarnicima za artikle dodato je polje za kataloški broj.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno isključiti kontrolu limita na određenoj vrsti fakture ili zahteva

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U statistici dokumenata dodata mogućnost filtriranja po korisniku.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledima je dodat novi prozor "Korisnički izveštaji", koji funkcioniše na isti način kao u programu "Razno". Za sada u trgovini postoji jedan izveštaj za pregled količina potrebnih za prenos iz veleprodaje u pojedine prodavnice, sa automatskim formiranjem prenosnih dostavnica. Potrebne količine se određuju za svaki artiklal posebno, na osnovu opcija iz novog polja "Poručivanje", uvedenog u artiklima u magacinu.

Aplikacija:      Osnovna sredstva
Opis izmene: U pregledima vezanim za OS u polju filtera "obrazac" uvedena su dva nova stanja "OA sve" i "POA sve". "OA sve " podrazumeva sva OS čiji je status "OA" ili "OA-POA" i treba da se koristi prilikom formiranja OA obrasca. "POA sve" podrazumeva sva OS čiji je status "POA" ili "POA sve". Formiranje POA obrasca će samo po sebi (bez podešavanja od strane korisnika) koristiti OS koja treba da uđu u POA tj "POA sve"

Aplikacija:      Osnovna sredstva
Opis izmene: Uvedena nova vrednost za polje obrazac (dosadašnje: OA-1, OA i POA) OA-POA kojom se označavaju OS koja su u toku obračunske godine ulaganjem u OS prešla sa starog na novi način obračunavanja poreske amortizacije. Ova OS se pojavljuju u POA a i u OA u kolonama "početno saldo grupa" i "otuđena sredstva"

Aplikacija:      Osnovna sredstva
Opis izmene: U samom pregledu osnovnih sredstava dodat filter po obrascu

8223            14.02.20 10:15
Aplikacija:      Osnovna sredstva
Opis izmene: Omogućen obračun poreske amortizacije u skladu sa izmenama zakona od 1.1.2020. Omogućeno formiranje početnih stanja OS u skladu sa novim načinom obračuna poreska amortizacije OS. Omogućena štampa POA obrasca (zvaničnog obrasca kao i pregleda po stavkama)


Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U artiklima i uslugama je dodato polje za URL (web adresu), koje se može koristiti npr. za web za stranicu vašeg preduzeća na kojoj se nalaze detaljni podaci o artiklu ili usluzi.

Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: U instalacionoj bazi za Bosnu i Hercegovinu postavljen je novi kontni plan. U postojeći korisničkim bazama ubačen je kao inicijalni kontni plan, pa može po potrebi da se kopira u glavni.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru nabavke omogućen višestruki filter po grupama artikala.

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Omogućeno je korišćenje olakšica za plate koje važe od 1.1.2020 ( Privredni Savetnik 2020 broj 1, strane 74-79) Tri novouvedene olakšice imaju oznake tipa „P_70% i PIO_100% 2020_26“ što znači da je olakšica za porez 70% , za PIO 100% , da važi za 2020 godinu i da je oznaka olakšice u šifri vrste prihoda 26

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Pri formiranju PPP PO obrasca se javlja greška ukoliko neka od korišćenih tarifnih grupa ima loše podešene osnove za doprinose. Do sada se u toj situaciji prikazivala sistemska poruka nerazumljiva korisniku, sada se prikazuje poruka u kojoj se tačno navodi koja tarifna grupa i na koji datum ima loše definisane osnovice za doprinose.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Kada su padajuće liste isključene, unosom podatka u editor do sada su se pretraživali svi zapisi koji počinju unetim nizom znakova. Čak i ako je postojao zapis sa tačno tim unetim nizom, otvarao se prozor za izbor ako postoje i drugi zapisi koji počinju tim nizom. Sada se, ako postoji zapis sa tačno tim nizom, odmah prihvata takav zapis, a tek ako takav zapis ne postoji otvara se prozor za izbor. I dalje postoji mogućnost da se eksplicitno otvori prozor za izbor, ako se umesto tastera Tab odmah pritisne taster F4. Kod isključenih padajućih lista, kada postoje višestruke padajuće liste za isti podatak (npr. naziv i šifra artikla), do sada su se zapisi u prozoru za izbor uvek prikazivali prema prvoj padajućoj listi (npr. kolona za naziv je uvek bila prva i zapisi su sortirani po nazivu). Sada je prikaz prilagođen, tako da ako se npr. prozor za izbor otvara iz polja za šifru, kolona za šifru se prikazuje prva i zapisi su sortirani po šifri.

8211            21.01.20 18:59
Aplikacija:      Trgovina i proizvodnja
Opis izmene: Zamena padajućih lista artikala i usluga editorima ugrađena je i u prozorima za stavke ulaznih i izlaznih kalkulacija, prenosnih dostavnica, eviencionih listova, odjava komisione robe, otkupnih listova, zahteva kupaca, zahteva za servis, kao i u filterima većine pregleda u trgovini i proizvodnji.


Aplikacija:      Trgovačka kasa
Opis izmene: Omogućeno je da se u INI fajlu za kasu navedu različiti parametri kase od onih koji su navedeni uz tarife da bi moglo da se podesi kada firma ima više različitih modela fiskalnih uređaja. Default je vrednost iz grupe dažbina a ako treba drugačije za određeni model kase, onda u INI fajlu treba u sekcijei OPCIJE KASE, dodati za svaku šifru grupe dažbina red: ŠIFRA DAŽBINE=PARAMETAR KASE (npr. PDVOS=3 ili PDVPS=4).

Aplikacija:      Osnovna sredstva
Opis izmene: U svim prozorima aplikacije promenjen format datuma sa dd.mm.yyyy na dd.mm.yy

Aplikacija:      Osnovna sredstva
Opis izmene: Izmenjen je način računanja poreske amortizacije osnovnih sredstava: za OS aktivirana 1.1.2019. i kasnije poreska amortizacija se radi za onaj broj meseci za koji je osnovno sredstvo ceo mesec aktivno, a ne za 12 meseci kako je bilo do sad. Za OS koja su aktivirana do 31.12.2018 poreska amortizacija se radi kao i do sad.

8206            16.01.20 10:13
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodato  je polje "magacioner" u zaglavlju Internih prijemnica i Internih otpremnica.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Zamena padajućih lista artikala i usluga editorima ugrađena je i u prozorima za stavke faktura, faktura povrat, profaktura, ponuda, ugovora, knjižnih pisama i porudžbenica, kao i u filterima prozora sa zaglavljima operativnih i magacinskih dokumenata.

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: Na drugoj štampi iz Komitenata: "Komitenti" dodat je podatak o matičnom broju (ispod šifre komitenta).

8198            07.01.20 17:11
Aplikacija:      Osnovni podaci, Kadrovska evidencija
Opis izmene: U aplikacijama Kadrovska evidencija (stavka menija Osnovni podaci/Opšti podaci/Nivoi klasifikacije) i Osnovni podaci (stavka menija Tabele/Otvori/Organizaciona struktura i kadrovi/Nivoi klasifikacije) možete otvoriti nov prozor "Nivoi klasifikacije". Inicijalno je popunjen trenutno važećim nivoima klasifikacije. Na prozoru za radnika, tab socijalno, omogućeno je povezivanje nivoa klasifikacije sa samim radnikom (koje je nezavisno od njegovog radnog mesta). Na tab-u radno mesto omogućeno je povezivanje nivoa klasifikacije sa samim radnim mestom radnika. Na template-u za ugovor o radu omogućeno je korišćenje promenljivih "Nivo klasifikacije radnika", "Šifra nivoa klasifikacije radnika", "Nivo klasifikacije radnog mesta" i "Šifra nivoa klasifikacije radnog mesta" koje povlače vrednosti nivoa klasifikacije sa radnika i sa radnog mesta koje je vezano za ugovor.


Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Omogućeno je korišćenje promenljive "Zanimanje " u template-ima ugovora o radu. Ovaj podatak se čita iz tab-a socijalno u prozoru za podatke o radniku.

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Omogućeno je korišćenje promenljive "Zvanična šifra radnog mesta " u template-ima ugovora o radu.

Aplikacija:      Plate , Kadrovska evidencija
Opis izmene: Dodato je polje "zvanična šifra" u radnim mestima. Predviđeno je da se ovo polje popuni šifrom radnog mesta iz zvaničnog propisanog šifranika radnih mesta na nivou Srbije.

8186            19.12.19 10:13
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uvedena opcija "jedna faktura jedna otpremnica" pri formiranju Faktura iz Profaktura kada je označeno "Jedna faktura za sve profakture". Ovom opcijom se formira onoliko Otpremnica koliko je formirano Faktura.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Na štampi interne otpremnice dodata suma količina. Suma će se prikazivati ukoliko je jedinica mere ista na svim stavkama dokumenta. Ukoliko stavke nemaju istu jedinicu mere neće se prikazivati suma količina.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata je kontrola isteka atesta prilikom unosa artikala u stavke dokumenta, pri čemu se korisnik upozorava o isteku atesta ili mu se zabranjuje unos artikla, ukoliko je istekao atest, u zavisnosti od upotrebe željene opcije upozorenja ili zabrane unosa.

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Dodate opisne kolone u stavkama računa (prilikom unosa stavki računa), koje se opcionalno prikazuju.

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: U prozoru za radne sate dodato je dugme "Zameni". Nakon selektovanja željenih redova klikom na ovo dugme otvara se prozor pomoću kojeg se mogu zameniti vrednosti u kolonama od 1 do 31 za selektovane redove.

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Dodata je nova štampa iz spiska obračuna "Časovi po osnovima za obračun"

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu prodaje i nabavke uveden je novi izveštaj "Raster sa dve osobine i slikama", koji je prvenstveno namenjen za artikle sa osobinama boja i veličina (odeću, obuću i sl), a prikazuje slike po bojama i za svaku boju količine po veličinama, grupisano po proizvođaču i kolekcijama (grupama artikala drugog nivoa). U ugovorima, ponudama, profakturama i fakturama uvedena je nova štampa pod istim nazivom i u istoj formi kao ovaj izveštaj. I izveštaj i štampa mogu da se izvezu u Excel u identičnoj formi.

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Uveden je novi tip kredita:kredit koji nema definisane rate već se rata računa po formuli. Ukoliko se na kreditu definiše formula ignorišu se rate. Formula se na kreditu definiše dvoklikom na novo polje "formula". Ovaj tip kredita se računa posle obustava i klasičnih kredita jer se od neta radnika oduzmu sve obustave i rate klasičnih kredita pa se onda računa rata kredita po formuli i ako je takva rata veća od iznosa za isplatu oduzima se iznos za isplatu. Ukoliko je izračunata rata manja od preostalog duga oduzima se iznos preostalog duga.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Širina svih polja za e-mail adresu u celom Calculus paketu proširena je na 100 karaktera

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodato  je polje "magacioner" (padajuća lista analogno polju u otpremnicama) na povratnice i prijemnice po povratu.

8168            21.11.19 10:22
Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U artiklima, na "Nađi u recepturama", dodat i prikaz količine koja se koristi u prikazanom proizvodu.


Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Na prozoru za obračune zarada pojavilo se novo dugme "Gen" . Klikom na njega otvara se prozor za brzo generisanje zaglavlja obračuna u zadatom periodu. Korisnik dobija poruke o tome koji su obračuni generisani a koji nisu jer već postoje, kao i koji obračuni postoje ali im zaglavlja nisu popunjena potrebnim parametrima.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Rešen problem sa popunjavanjem Excel datoteka iz posebnih izveštaja i drugih modula koji popunjavaju postojeće Excel datoteke.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu prodaje i nabavke u filteru su dodata počja za izbor klasifikacije i grupe komitenata i za šifarnik artikala. Izborom šifarnika, šifre, nazivi i jedinice mere se u pregledu prikazuju iz tog šifarnika. Ako je izabran šifarnik koji ima dodeljen jezik, onda se i nazivi grupa artikala, osobina i svojstava u pregledu prikazuju na tom jeziku.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U glavnom meniju u opciji Tabele (za program Osnovni podaci) ili Dokumenti (za ostale programe) dodata su dva nova prozora: "Prevod podataka" i "Prevod tekstova". Prozor za prevod podataka omogućava korisniku da prevede pojedine kolone (nazive, opise, vrednosti i sl) iz predviđenih tabela (artikli, jedinice mera, grupe artikala, dodatne osobine, svojstva, sirovine, područja) na željeni jezik. Prozor za prevod tekstova omogućava direktan prevod pojedinih reči ili fraza sa jednog jezika na drugi. U paralelnim šifarnicima artikala dodata je kolona za jezik, za šifarnike koji predstavljaju nazive artikala i jedinice mere na drugim jezicima. Svi ovi prevodi će se za sada koristiti samo u pojedinim štampama i procedurama za uvoz i izvoz podataka prilagođenim pojedinačnim korisnicima i u pregledu prodaje i nabavke.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za UKM dodata nova štampa "Forma otkupnog lista" prilagođena UKM koje predstavljaju otkup od fizičkih lica

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno otvaranje prozora sa paralelnim šifarnicima i iz magacinskih dokumenata.

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Zbog usklađivanja OZ-7 obrasca i načina obračuna proseka za bolovanje preko 30 dana promenjen je način računanja promenljive 'Vrednost sata rada preth.12 mes.sa dopunom do minimalca', sada ta promenljiva pri računanju proseka sabira iznose onih osnova za obračun koji imaju čekiranu kolonu „OZ-7 Iznos“ i količine onih osnova za obračun koji imaju čekiranu kolonu „OZ-7 količina“ . Za radnike koji nisu imali zaradu tokom svih prethodnih 12 meseci dopuna se radi kao i pre.

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Promenjen je način popunjavanja obrasca OZ-7: U osnovima za obračun dodate dve kolone "Iznos OZ-7" i "Količina OZ-7". Osnovi za obračun kod kojih se čekira bilo koje od ovoa dva polja ulaze u obrazac OIZ-7 i to: ako je čekirano "Iznos OZ-7" iznos ulazi u prosek, a ako je čekirano "Količina OZ-7" količina ulazi u prosek. Prosek se računa kao zbir iznosa podeljeno sa zbirom količina(koje su označene da ulaze u prosek). Ovim podešavanje osnova za obračun za obrazac OZ-7 činimo nezavisnim od ostalih podešavanja.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U prozoru "Poreske prijave PDV 2018" za obrazac POPDV dodata je opcija "Više baza (kons.izveštaji)", koja omogućava da se iz više baza formira jedan konsolidovani obrazac POPDV. Baze koje učestvuju u konsolidovanim izveštajima se prijavljuju dugmetom "Baze po godinama", analogno definisanju baza za konsolidovane bilanse u glavnoj knjizi. Obrazac PPPDV se formira iz obrasca POPDV, pa za njega opcija za više baza nije dostupna, jer je određena samim obrascem POPDV.

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Kada radnik uzima godišnji odmor u nekom peirodu, iz broja iskorišćenih dana godišnjeg odmora automatski će mu se izuzeti dan verskog praznika ukoliko je taj dan radni dan i u periodu je godišnjeg odmora. Ova dorada je urađena na prozoru "Plan godišnjih odmora": kada se unosi broj dana g.o ili datum početka g.o. ,automatski upis poslednjeg dana g.o. uzima u obzir da li radnika ima pravo na verski praznik uperiodu g.o.

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U prozoru "Pridruživanje slika artiklima" omogućeno je dodeljivanje slika preko šifre artikla, šifre iz paralelnog šifarnika, barkoda artikla ili barkoda osobina artikla (za slike po dodatnim osobinama).

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U prozoru za artikle, u kartici "Slike" dodato je dugme "Slike po dodatnim osobinama", kojim se otvara prozor za dodeljivanje slika po dodatnim osobinama artikala (po jednoj osobini ili po kombinaciji osobina).

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Na UKV i UKM omogućen unos rabata dobavljača i kao iznos.

Aplikacija:      Trgovina, Finansijska operativa
Opis izmene: U B2B servisu Moj e-Račun je omogućeno slanje avansnih računa iz knjige izlaznih faktura, kroz štampu "Avansni račun (finansijski)".

Aplikacija:      Trgovina, Kasa
Opis izmene: Urađeno povezivanje sa fiskalnim uređajima preko novog MetaLink-a r10.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Prilikom pravljenja fakture povrat za komitente kod kojih je probijem limit komitenta dozvoljeno kreiranje povrata jer on ne povećava limit.

8154            24.10.19 10:21
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U B2B servisu Moj e-Račun je omogućeno slanje profaktura, storno faktura i faktura povrat. Za sada se storno fakture i fakture povrat šalju kao izlazni računi, a u narednim verzijama biće omogućeno i slanje ovih dokumenata kao knjižnih odobrenja. Profakture se uvek šalju kao izlazni računi, jer servis nema predviđen poseban dokument za predračune.


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U pregledu stanja komitenata : Ukoliko se u polje filtera "komitent" iz padajuće liste izabere organizaciona jedinica komitenta prikazaće se pregled stanja za tog komitenta koji na detaljima isporuke imaju navedenu odabranu organizacionu jedinicu tj pregled stanja navedene organizacione jedinice. Prilikom štampe kartice komitenta prikazaće se kartica samo za odabranu organizacionu jedinicu kao i naziv i adresa organizacione jedinice u podnaslovu kartice.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U pregledu spornih potraživanja : Ukoliko se u polje filtera "komitent" iz padajuće liste izabere organizaciona jedinica komitenta prikazaće se pregled spornih potraživanja za tog komitenta koji na detaljima isporuke imaju navedenu odabranu organizacionu jedinicu.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno i na zahtevima uključiti kontrolu unosa količine veće od stanja.

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Za Crnogorsku zakonsku regulativu dodata opcija formiranja IOPPD obrasca u stavci menija Pregledi/Obrasci. Obezbeđen eksport u Xml format IOPPD obrasca

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U prozoru za radnike, u tab-u izostanci, na dvoklik se povećava prozor preko celog ekrana radi lakše obrade podataka.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prometu artikala i usluga, u polju "Proknjiženi" u filteru je dodata nova opcija "Proknjiženi ili fakturisani", koja npr. prikazuje sve dokumente osim neproknjiženih nefakturisanih otpremnica.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu "Pozajmice po reversima" u filteru je dodato polje "Po OJ kupca u fakturi (za reverse povratne ambalaže)". Uključivanjem ove opcije, umesto kupaca sa reversa, prikazuju se org. jedinice kupca sa vezane fakture (ako postoje, a u suprotnom kupac sa reversa).

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za odvage je dodato polje za napomenu, koja se pri formiranju otpremnice prepisuje u napomenu detalja isporuke.

8148            10.10.19 18:12
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U uslovima plaćanja za komitente i grupe komitenata omogućen je unos akcijske cene (uz valutu, kurs i oznaku popunjavanja cene). Ako su istovremeno definisani i akcijska cena i akcijski rabat, primenjuje se oboje.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Kod pretraživanja cena i sniženja (rabat, popust, lom) izmenjen je podrazumevani prioritet akcijskog rabata za grupu komitenata, koji je sada nižeg prioriteta od akcijskog rabata samog komitenta. Sada se pretražuju i uslovi plaćanja i komercijalni uslovi org. jedinice komitenta i uzima se u obzir i tip cenovnika kupca za centralu.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U opcijama programa u tab-u Zaštita u sekciji Trgovina, dodato je dugme kojim se otvara prozor za komercijalne uslove kupaca, u kojem se mogu izmeniti prioriteti pretraživanja cena i sniženja.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U vrstama dokumenata uvedena je opcija "Koriste se samo cenovnici prijavljeni u vrsti dokumenta". Isključivanjem ove opcije omogućuje se da se kod određivanja cena pretražuju tipovi cenovnika definisani na komitentima, uslovima plaćanja akcijama itd, a da pri tome ne moraju da budu prijavljeni u vrsti dokumenta.

Aplikacija:      Trgovačka kasa
Opis izmene: Promenjeno da se prilikom storniranja računa ne otvara prozor sa stavkama i traži potvrda sa F9 već se račun odmah stornira ako to može.

Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: U pregledu plana rashoda promenjeno prikazivanje rekapitulara po izvorima prihoda: umesto dosadašnja 4 fiksna izvora prihoda sada se prikazuju samo korišćeni izvori prihoda iz proizvoljnog definisanja izvora prihoda

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Omogućen import JIPD iz Xml odgovora Poreske Uprave na PPP PD obrazac i kada se on ne nalazi u samom fajlu već u nazivu Xml fajla

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Zbog nemogućnosti formiranja ogromnog broja karneta odjednom izmenjen je način formiranja karneta. Razlika u novom načinu formiranja je što su formirani karneti već snimljeni i što je sad omogućeno formiranje neograničenog broja redova u karnetima.

Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Dodata stavka menija Osnovni podaci/Izvori prihoda iz koje se otvara prozor za definisanje izvora prihoda za plan rashoda za javna preduzeća. U definisanju plana rashoda umesto unosa oznake izvora prihoda od sad se iz padajuće liste bira vrednost uneta u definisanju izvora prihoda. Za korisnike koji su već imali popunjene izvore prihoda , spisak svih korišćenjih izvora prihoda prenet je u tabelu za definisanje izvora prihoda i odgovarajuće vrednosti su dodeljenje planu rashoda tj. vrednosti iz padajuće liste za izvor prihoda u planu rashoda su adekvatno popunjene.

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: U prozoru za obračune u tab-u "Kartice" dodata je nova štampa "Štampa kartica sa org.jed.- korisnik" koja ima kolone :rbr, JMBG,Prezime_ime, ostale isplate, obustave, iznos za isplatu, org.jed, i org.jed 1. nivoa hijerarhije .Štampa je takva da se prilikom "Snimi kao" Excel kreira Excel file isti kao što je onaj na ekranu.

8139            26.09.19 10:37
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno skupljanje i iskorišćavanje bodova na Kasi preko Kartica kupaca, kada se označi kolona "Bodovi" na tipu kartice kupca.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru barkodova uvedeno generisanje barkodova na osnovu maske i njihova raspodela po artiklima sa praćenjem zauzetosti. U istom prozoru dodat filter po grupi artikla i omogućeno filtriranje predloga vrednosti osobina pri ručnom unosu samo za navedenu grupu artikla.

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: Omogućeno naknadno povezivanje Radnih Naloga sa Zahtevima komitenata preko tab-a Izvorni dokument, preko duplog klika unutar taba "Izvorni dokument". Takođe moguće promeniti vezani dokument ili ukinuti vezu, ukoliko je taj vezani dokument tipa Zahtev komitenta.

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: U definisanju naplatnih mesta u organizacionoj strukturi firme dodata je kolona sa nazivom 'IBFK' koja služi za unos podatka identifikacionog broja fiskalne kase koji se kasnije prikazuje na štampi NI naloga.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za odvage dodata su polja za izbor komitenta, magacina i artikla i podatke o vozaču i vozilu. Iz odvaga je omogućeno kreiranje i štampa otpremnica.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Na definisanju vozača omogućeno uneti firmu vozača radi ispisivanja podataka o firmi koja prevozi robu na dokumentima koji prate robu.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U KIF-u je štampa specifikacije troškova po subvenciji odvojena od zahteva za subvenciju, tako da je iz postojeće štampe "Zahtev za subvenciju" izbačen deo o specifikaciji troškova, a dodata je nova štampa u KIF-u "Specifikacija uz subvenciju"

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U lager listi, kod kreiranja dokumenata dugmetom "Napravi dokument", za prenosnu dostavnicu je omogućen izbor izlaznog magacina i uvedena opcija "Suprotan predznak količine u stavkama".

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Promenjen način prikaza OZ-7 obrasca : umesto OZ-7 obrasca za selektovanog radnika i tarifnu grupu prikazaće se obrazac za selektovanog radnika za sve tarifne grupe (bez obizira na to koja je selektovana)

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Obezbeđena štampa "Zahtev za subvenciju" iz KIF-a, sa svim elementima zahteva za subvenciju, u okviru koje je i specifikacija trošenja subvencije.

Aplikacija:      Kasa, Prodavnica
Opis izmene: U prozoru za gotovinski račun dodato polje "Napomena" . Ukoliko se popuni to polje umesto teksta "Napomena o poreskom oslobođenju__________" koje izlazi na gotovinskom računu iznad pečata i potpisa, pojaviće se tekst koji je korisnik uneo u polje "Napomena"

Aplikacija:      Finansijska operativa , Obračun zarada
Opis izmene: Na prozor za obračune LD dodato je dugme "Zaduženje". KlIkom na ovo dugme otvara se prozor u kojem birate primaoca, kreataora,datum, svrhu i vrstu ulazne fakture i na osnovu zadatih parametara možete kreirati zaduženje u KUF koje predstavlja zaduženje za trošak LD. Od jednog obračuna možete kreirati samo jedno zaduženje.

Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: U pregledu plana rashoda, kada u filteru nije čekirano "dinamika" pojavljuje se check box "stavke". Ukoliko se čekira prikazuju se stavke selektovanog reda plana rashoda.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućeno je da se više faktura povezuju za jedan zahtev za subvenciju. Pri ponudi potencijalnih zahteva za subvenciju prikazuje se polje "rezervisano" koje predstavlja sumu iznosa faktura kojima je navedena izlazna faktura zahtev za subvenciju. Polje "preostalo" je iznos zahteva za subvenciju koji nije vezan za neku ulaznu fakturu.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućeno povezivanje fakture iz KUF-a sa fakturom iz KIF-a koja ima istu analitiku "Plan rashoda" tako da se faktura iz KIF-a proglašava zahtevom za subvenciju fakture iz KUF-a. Klikom na dugme "Subvencija" od sad se nudi i ova nova opcija(pored postojeće za formiranje zahteva za subvenciju).

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Način plaćanja, način isporuke i paritet isporuke, koji se mogu definisati i uneti kao inicijalne vrednosti na kupcu, sada će se i povlačiti na prodajne dokumente kao inicijalne vrednosti.

8124            27.08.19 10:07
Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: U pregledu plana rashoda promenjen način računanja kolone "Transferisano". Do sada je to bio iznos uplata na stavkama izvoda vezanih za ulazne fakture koje imaju odgovarajuću analitiku "plan rashoda". Sada je to iznos uplata na izvodima koje imaju direktno vezanu odgovarajuću analitiku "plan rashoda" na stavku izvoda. Ovo automatski menja i iznos kolone Saldo I.


Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: U prozoru za inicijalizaciju dodata kolona "%č". Kada je na osnovu za obračun čekirano ovo polje neće se inicirati upisani broj časova već broj časova izračunat na sledeći način: (za obračunski period broj radnih dana za konkretnog radnika(podrazumeva se 5x8 radno vreme) minus izostanci)*8* puta procenat zaposlenja.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Iz pregleda Nabavka izuzeti magacini tipa Servis.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućeno je povezivanje zbirnih uplata pazara sa fakturama maloprodaje (različitih kupaca). Na stavci izvoda ispod polja za konto pojavilo se novo dugme za povezivanje sa dokumentima. Ukoliko je konto stavke izvoda konto blagajne čija je svrha "dnevni pazar" klikom na ovo dugme otvoriće se prozor sa otvorenim fakturama.

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Promenjen način računanja vrednosti promenljive "Vrednost sata rada preth.12 mes.sa min. dopunom". Promenljiva sada vraća prosek za prethodnih 12 meseci tako što u prosek ulaze osnovi čiji je tip osnova 'Rad' i "Naknada", a dopunu radi kao i do sad.

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Izmenjen obrazac OZ-7 tako da sad odgovara aktuelnom OZ-7 obrascu od ove godine. Obrazac uzima u obzir osnove koji su označeni kao "Rad" i "Naknada".

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Uvedena nova promenljiva u formule za plate: "Oznaka tarife". Ova promenljiva vraća oznaku tarife i predviđeno je da se koristi u if uslovu u formuli , recimo if("Oznaka tarife"="PLD",1,0)

Aplikacija:      Trgovina, Proizvodnja
Opis izmene: U opcijama za formiranje dokumenata zključka zahteva za servis uvedene su opcije za uključivanje formiranja izdatnica i automatsko knjiženje otpremnica komitentu.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućen multi filter za agente prodaje u pregledu Prometi po agentima prodaje

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Pored dosadašnjeg BMP formata, omogućeno je dodeljivanje i prikaz slika artikala u formatima JPG, PNG i GIF.

8110            01.08.19 10:43
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozorima za stavke faktura, otpremnica i prenosnih dostavnica je omogućen unos povratne ambalaže (dugme "Povr.ambalaža"), čime se automatski kreiraju reversi za ambalažu i mogu da se odštampaju odmah iz ovih dokumenata.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U zahtevima za servis dodata je štampa ustrošenog materijala.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Kod otkupa poljoprivrednih proizvoda ispravljena greška koja se javljala kod otvaranja nezavršenih dokumenata prilikom pokretanja programa.

Aplikacija:      Trgovačka kasa
Opis izmene: Inicijalne vrednosti za raster podešene u trgovini sada se primenjuju i u kasi pri prodaji artikala sa rasterom.

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Zbog izmena za obračun bolovanja preko 30 dana objavljenih 15.04.2019. dodata promenljiva "Vrednost sata rada preth.12 mes.sa min. dopunom". Promenljiva vraća prosek za prethodnih 12 meseci tako što u prosek ulaze osnovi čiji je tip osnova 'Rad' , a za period u tih 12 meseci koji radnik nije bio zaposlen uzima se minimalna zarada.

8100            04.07.19 09:24
Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Uvedena nova vrednost za vrstu zarade - Bonus. Ova vrsta zarade je uvedena radi tačnog definisanje osnova za obračun koji su bonusi - da bi se lakše odabrali osnovi koji ulaze u prosek za bolovanje preko 30 dana po zakonu iz aprila 2019.


Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Dodata nova tarifna grupa sa oznakom 'PLD/BNC78' koja je predviđena za bolovanje preko 30 dana, nega člana porodice po članu 78 zakona. Izmenjen OZ-10 obrazac tako što je dodata kolona za ovu vrstu naknade i urađene ostale izmene na obrascu u skladu sa izmenama obrasca iz juna 2019

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: U AxaN importu radnika uvedena princip da ukoliko nije navedena org.jed. u Excel fajlu koji se importuje i radnik koji se importuje ne postoji u bazi, dodeljuje mu se org.jed. koja je odabrana u filteru pre importa

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Dodata opcija programa u obračunu zarada sa nazivom 'Koristi PMOZOD za zaposlene JPNRV'. Ovom opcijom se određuje da li će se u obračunu zarada za radnike koji rade kod jednog poslodavca sa nepunim radnim vremenom za osnovicu za obračun doprinosa koristiti propisana minimalna osnovica za obračun doprinosa ili proporcionalno umanjena propisana minimalna osnovica za obračun doprinosa kada zaposleni ima bruto zaradu manju od propisane minimalne osnovice za obračun doprinosa.

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: U spisku izdatih isprava (opcija propusnice) dodata kolona JMBG iza kolone rbr.

Aplikacija:      Odnovni podaci
Opis izmene: Dodata novu štampu u prozoru za radnike "Spiska po želji korisnika" sa kolonama : rbr,jmbg,prezime(ime roditelja) ime,stručna sprema,koeficijent, broj telefona. Ukoliko je u filteru prozora naveden period za "datum do" radnih mesta, taj period se prikazuje

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Na štampi naloga rezervacije dodata kolona pozicija (iz artikli u magacinu)

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prenosnim dostavnicama dodat tab Ostalo u kome je moguće uneti Poslao i Kontrolisao.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Dodat novi tip importa u KUF za firmu BEOKOLP

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Dodati ekspoti naloga po formatu Societe General Web 2019 i Societe General Web 2019 – Paketni.

8084            05.06.19 16:00
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Pripremljen je modul za komunikaciju sa B2B servisima. Prvi servis kojeg uvodimo je "Moj e-Račun" za slanje faktura u elektronskom obliku. Detaljna uputstva možete preuzeti na ovim linkovima: B2B servisi i Servis Moj-eRačun


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Na lager listi sa rasterom u filteru dodat check box "Prikazati kontrolni broj" . Kad se čekira, kontrolni broj se prikazuje ispod naziva artikla.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Na stavkama zahteva za servis dodato upozorenje kada se ponovi broj dokumenta kupca.

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Promenjen način obračuna staža u izveštaju Pregled /Razni pregledi / odabran tab "Staž" : Sada se ne uzima u obzir da li radnik ima popunjen datum odlaska ili ne, staž se računa kao staž sa svih radnih mesta minus izostanci koji ne ulaze u staž.

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Promenjen je filter u izveštaju Pregled /Razni pregledi / odabran tab "Staž" : dodat je check box "Bez perioda", kada se on čekira prikaz daje sve radnike koji su u bilo kom trenutku zadovoljavali uslove filtera i prikazuje staž na dan u polju "na dan". Kada nije čekirano (pojavljuje se u filteru polje za početak perioda, a polje "na dan" postaje polje za kraj perioda) pregled prikazuje radnike koji zadovoljavaju uslove filtera za zadati period .

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Omogućeno korišćenje olakšice za novoosnovanog preduzetnika (osnivača novoosnovanog privrednog društva , novoosnovanog preduzetnika poljoprivrednika) sa olakšicom neplaćanja poreza i doprinosa do 31.12.2021 (šifra olakšice u švp: 23, ). Cele ŠVP:1 02 113 23 0, 1 03 114 23 0, 1 04 115 23 0, 1 02 212 23 0,1 03 212 23 0 ,1 04 212 23 0, 1 02 213 23 0,1 03 213 23 0 ,1 04 213 23 0, 1 02 214 23 0,1 03 214 23 0 ,1 04 214 23 0

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućen prikaz naziva virtuelnog cenovnika iz stavki Faktura.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru Internih Prijemnica dodato dugme "Popuni cene", analogno dugmetu "Popuni cene" iz stavki Internih Prijemnica.

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Omogućeno čitanje PNB odobrenja i model PNB odobrenja sa definicije virmana za pojedinačne virmane obustava.

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Ukoliko pri importu Xml odgovora Poreske uprave na PPP PD obrazac u samom Xml fajlu ne postoji podatak o JIPD, korisniku se pri samom importu nudi opcija da li želi da se ta vrednost pročita sa naziva Xml fajla

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru 'Nabavka' dodata opcija 'Prodaja sa kase' kojom se utiče na kolone 'Stanje' i 'Prodato' pregleda prozora tako što se iste umanjuju za prodate količine odgovarajućih artikala u trgovačkoj kasi.

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Prozor za generisanje isplata zarada sada ima novu opciju : brisanje generisanih isplata. Postojeće dugme "Potvrdi" je preimenovano u "Potvrdi(generiši)" i radi kao i do sad. Novo dugme "Obriši isplate" briše selektovane ili sve filtrirane isplate(zavisno od odabrane opcije)

8072            08.05.19 20:54
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U jedinicama mera je dodato polje "UNECE code" (internacionalna šifra jedinice mere u razmeni trgovačkih dokumenata), a u org. jedinicama i komitentima polje "GLN" (Global Location Number). Za početak, ova polja će se koristiti u dokumentima za B2B servis "Moj eRačun", kojeg uvodimo od iduće verzije.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Za tipove dokumenata faktura i profaktura u definisanju vrsta dokumenata pojaviće se check box "Cena kupcu manja od nabavne". Odabirom te opcije prikazivaće se upozorenje pri snimanju stavki dokumenta (te vrste za koju je čekirana opcija) ukoliko je cena kupcu ispod nabavne cene.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućen import izvoda po txt formatu Poštanske štedionice. U spisak formata za import izvoda dodato "Poštanska štedionica 2019"

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Agent prodaje na otpremnici koji je uveden u prošloj verziji programa u ovoj je uklonjen zbog situacija kada je nemoguće definisati agenta prodaje na otpremnici. Od sada će se agentom prodaje na otpremnici smatrati agent prodaje sa vezane fakture, kao sto je bilo i pre.

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Obezbeđen eksport virmana u format za Erste banku. U padajućoj listi formata na prozoru za virmane dodat novi format "Erste"

8054            10.04.19 23:31
Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: U Pregledi/Pregled plana rashoda u filteru je dodat check box "Dinamika" . Kada je čekiran umesto standardnog pregleda plana rashoda prikazuje se dinamika ostvarenja plana rashoda po mesecima.


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U Kif-u dodata štampa "Zahtev za subvencije" koja se koristi kad su u pitanju izlazne fakture koje su zahtevi za subvencije

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Kad se za import u KIF odabere opcija "5 com" ponudiće se nova opcija "Napomena sa vrste dok." kopiranja napomene sa vrste dokumenta.

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Omogućeno kopiranje check lista sa jednog radnog mesta na željena ( selektovana) radna mesta

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dopunjeno da se pri izradi ulazne kalkulacije, u valutu plaćanja povuče broj dana definisanih na dobavljaču.

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Promenljiva "Koeficijent radnog mesta" je izmenjena tako da se može koristiti i kod radnika koji imaju dva radna mesta u obračunskom periodu (za svako radno mesto se primenjuje odgovarajući koeficijent)

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodato polje Agent prodaje na otpremnicu. Ukoliko je otpremnica nastala od fakture prepisan je Agent sa fakture, Ukoliko je otpremnica samostalna može se odabrati agent. Filter na otpremnicama je promenjen: do sad je zadati agent bio agent vezane fakture a sad je zadati agent u filteru agent sa otpremnice (razlika je bitna zbog otpremnica koje nemju fakturu). Promena agenta na fakturi automatski dovodi do promene agenta na vezanoj otpremnici.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Izmenjeni formati importa izvoda i eksporta naloga uprave za trezor prema poslednjim izmenama specifikacije elektronskih formata za razmenu podataka 01.03.2019

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U lager listi dodato da se sa prikazivanjem datuma poslednje nabavke, prikazuje i datum poslednje prodaje.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U artiklima dodata polja za broj atesta, datum izdavanja atesta i datum isteka atesta. Ta polja se mogu opciono prikazati i u lager listi a prikazuju se i na stavkama ponuda, profaktura i faktura kao informacija do kada atest važi i da li je izdat.

8036            14.03.19 09:52
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U zaglavlju Popisne liste dodato polje "Formiranje". Mogući načini formiranja su "Standardno" i "Po ulazima". Ovo polje se konsultuje pri iniciranju Popisne liste, obradi ulaznih stavki i knjiženju Popisne liste.


Aplikacija:      Trgovina, Proizvodnja
Opis izmene: Pri formiranju proizvodnje iz drugih dokumenata (Zahtevi, Fakture, Prenosne dostavnice), u Radnom nalogu se kreiraju samo stavke sa količinom različitom od 0.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Prozor za slanje zahteva korisnika je prilagođen novom sistemu tiketa.

Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: U Pregledi/Pregled plana rashoda dodate kolone "Transferisano" i "Saldo I". Kolona "Transferisano" predstavlja uplate po zahtevima za subvenciju , kolona "Saldo I" je Saldo - Transferisano.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Uvedeno automatsko formiranje zahteva za subvenciju od faktura u KUF-u. U filteru KUF-a dodata polja „Zahtev za subvenc.:“ (bira se da li je faktura zahtev za subvenciju ili ne, da li je od nje nastao zahtev za subvenciju ili ne ) i „Plan rashoda:“ (da li faktura ima analitiku plan rashoda). U prozoru za KUF dodato dugme „Subvencija“, klikom na njega od ulazne fakture formira se zahtev za subvenciju. U filteru KIF-a dodato polje „Zahtev za subvenc.:“

8024            14.02.19 12:52
Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: U GK je dodata stavka menija Pregledi/Pregled plana rashoda. U pregledu plana rashoda pojavljuju se kolone plana rashoda + Isplaćeno i Saldo II. Isplaćeno predstavlja uplate po fakturama vezanim za analitiku Plan rashoda.


Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: U GK je dodata stavka menija Osnovni podaci/Plan rashoda. Tu se može definisati plan rashoda za javna preduzeća. Plan rashoda je ujedno i nova analitika.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Podaci zaglavlja štampe račun otpremnice iz prozora faktura(i stavki faktura) sada rade u skladu sa podešavanjem opcije 'Podaci kupca na levoj strani zaglavlja'.

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Uvedena varijabla "Interni rang" u spisku varijabli za sklapanje izraza formula osnova za obračun.

Aplikacija:      Trgovina, Proizvodnja
Opis izmene: Omogućeno formiranje proizvodnje iz Prenosnih Dostavnica.

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: U formatu importa karneta 'Consul team' dodata još jedna kolona za osnove za obračun.

Aplikacija:      Održavanje baza
Opis izmene: Ispravljena greška sa tabelom ResenjeOOdsustvu kod optimizacije baze.

8017            31.01.19 13:12
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Tehnička nadogradnja


8010            17.01.19 12:56
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata vrsta analitike 'Pozicija za špediciju' koja predstavlja jedan posao uslužne špedicije prema određenom komitentu sa mogućnošću povezivanje iste sa pratećim dodatnim troškovima(ulaznim fakturama) i fakturisanjem istih datom komitentu(u vidu izlazne fakture sa stavkama koje predstavljaju usluge koje su povezane sa pomenutim ulaznim fakturama).


Aplikacija:      Održavanje baza
Opis izmene: Ispravljen problem sa neuspelom optimizacijom baza koji se pojavio u verziji 8000.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U prozorima finansijskih knjiga (KIF, KUF, KIP, KUP) dodato je polje POPDV u pregledu i filteru.

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: U prozoru za pravljenje FA od PF, dodat filter za pronalaženje PF po vrsti, komitentu, PIB-u i periodu.

Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: U zbirnom pregledu po analitikama u filteru dodat i izbor agenta komitenta.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućen import izvoda u Xml formatu Societe Generale banke 'Societe Generale - 2019 XML'

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U definiciji limita komitenta dodata je nova opcija obračuna "Stanje sa nedok. uplatama" .Radi isto kao "stanje" ali uzima u obzir i nedokumentovane uplate i isplate sa blagajne i sa izvoda

8001            04.01.19 19:52
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Tehnička nadogradnja - Prva samostalna verzija Calculusa 12


8000            03.01.19 12:59
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Tehnička nadogradnja - Poslednja zajednička verzija Calculusa 5 i 12


7980            20.12.18 11:50
Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: U importu obustava iz datoteke putem inicijalizacije podataka obračuna zarada dodata je vrsta importa sa nazivom 'Dodavanje obustave radniku i obračunu' koja uvezene obustave dodeljuje radnicima kako u njihovim generalnim podacima, tako i karticama radnika u obračunu zarada iz kojeg se vrši import. Vrsti importa obustava sa nazivom 'Dodavanje obustave na obračun', je vraćena prethodna funkcionalnost odnosno importuje obustave samo na kartice radnika obračuna u kojem se vrši import.


Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Iz pregleda "Zbirni pregled po analitici (sporna potraživanja) omogućeno je slanje IOS-a (štampe "Izvod otvorenih stavki (IOS)" i "Izvod otvorenih stavki po vezi (IOS)" ) pomoću opcije "Print u PDF + E-mail" . Mail na koji se šalje štampa je definisan pod stavkom "Dostava finansijskih dokumenata" na komitentu.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Ubrzan je pregled stanja komitenata. Usporenje se javljalo kada u bazi postoji veći broj uplata vezanih na avansni račun.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Rešen je problem skrola točkićem miša u napomenama (poljima za unos teksta sa više linija), kada je skrol prelazio u sledeće ili prethodne redove pregleda.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Izmenjen prioritet primene definisanih rabata na komitentu. Prioritet je imao rabat po proizvođaču, od sada ukoliko postoji definisan akcijski rabat za datog komitenta on ima prioritet.

7973            06.12.18 09:49
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Štampa fakture r_prfakt_izvoz koja se podmeće za željene vrste izvoznih dokumenata od sad povlači i jedinicu mere iz paralelenog šifranika čija je šifra "ENG"( do sad je ova štampa povlačila samo naziv artikla iz paralelnog šifranika)


Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Izmena tehnika obračuna godina staža rada radnika ( u i van firme ), do sada je merodavan datum za obračun staža bio datum konkretnog obračuna odnosno podatak u polju 'Datum' zaglavlja obračuna zarada, ubuduće merodavan datum za obračun radnog staža radnika biće krajnji datum perioda obračuna zarada, odnosno podatak u polju 'Do datuma' zaglavlja obračuna zarada.

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: U obračunu zarada, u zaglavlju obračuna dodata opcija 'Obustave prilikom ažuriranja stavki obračuna' kojom se odlučije da li se definisane obustave radnika iniciraju na datom obračunu prilikom ažuriranja radnika. Opcija je podrazumevano uključena, odnosno obustave se podrazumevano iniciraju prilikom ažuriranja radnika u datom obračunu. Opcija zaglavlja 'Obustave' je preimenovana u 'Obračun obustava' jer ista služi pomenutoj svrsi.

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene:  U Kasi, u prozoru za Formiranje računa iz profakture, dodat check box "Cene iz cenovnika". Kada je čekiran, cene se preuzimaju iz odgovarajućeg cenovnika (podrazumevano ponašanje). Ako nije čekiran, cene (maloprodajne) i rabati se preuzimaju iz Profakture.

7962            22.11.18 10:01
Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Postojeći format za eksport virmana "Banca intesa 2018 paketni" preimenovan je u "Banca intesa 2018 paketni - partije ", a "Banca intesa 2018 paketni" je novi paketni format Bance Intesa-e


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U zbirnom pregledu po analitikama u filteru su dodati check box za "Sa brojem dok." i "Bez poreza". Opcija "Sa brojem dok." se može odabrati samo kad su odabrane opcije "fakture" i "bez zbirova". Opcija "Bez poreza" se može koristiti samo kad je čekirano "Sa brojem dok." Na ovaj način mogu se dobiti prikazi po analitikama sa brojem dokumenta sa i bez poreza.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U aplikaciji Trgovina , Pregledi/Pregledi kartice po komitentima ,kada je čekirano "artikli bez prometa" i "po magacinima" i nije naveden magacin u filteru, za navedenu grupu artikla u filteru i komitenta , izveštaj prikazuje artikle iz svih magacina iz navedene grupa artikala koje navedeni komitent nije kupio. Komitent se mora navesti u filteru za ovu kombinaciju. Grupa artikala se ne mora navesti.

7957            08.11.18 10:08
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Za izlazne fakture dodata je knjižna stavka "Prodajna vrednost bez akcize".


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Na prozoru za izbor finansijskog dokumenta koji se otvara iz stavke izvoda check box "Prikazati rate" zamenjen je padajućom listom sa 3 vrednosti: "Ne prikazivati rate"(kao do sad nečekirano), "Prikazati rate"(radi kao do sada čekirano) i nova vrednost " Prikazati sve rate". "Prikazati sve rate" prikazuje i rate dokumenata koje na datum stavke izvoda još nemaju zaduženje( datuma su kasnijeg od stavke izvoda), a saldo im je veće od 0.

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Omogućen ispis informativnih poruka za kasira koje usmeno saopštava kupcima. Takođe omogućen ispis nefisklanog teksta na računima za određene tipove fiskalnih printera.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Promenjen je način iniciranja obustava: ukoliko je u pitanju obustava kojoj je definisan iznos u definisanju obustava ,ali je drugi iznos za tu obustavu definisan u tab-u obustave u prozoru radnik, pri inicijalizaciji će se primeniti iznos sa obustave definisane na samom radniku. Ukoliko radnik na datum obračuna ima otvorenih više obustava iste obustave sa različitim iznosima pri inicijalizaciji će se inicirati samo jedan, zato preporučujemo da se ukoliko radnik istovremeno ima više obustava one definišu kao različite obustave.

7949            25.10.18 10:29
Aplikacija:      Obračun zarada, Finansijska operativa
Opis izmene: U prozoru za virmane dodata opcija eksporta u tekstualnu datoteku prema formatu Sberbank.


Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U prozoru za komitente dodata je štampa "Uslovi plaćanja za komitente". Štampa je takva da se direktnom eksportom u excel formira tabela ista kao na štampi.

Aplikacija:      Obračun zarada, Finansijska operativa
Opis izmene: U eksportu virmana dodat je format 'Halcom 2018 bez svrhe1' koji je skoro u potpunosti identičan formatu 'Halcom 2018' , jedina razlika je što prvi format ne eksportuje svrhu plaćanja.

7942            11.10.18 09:48
Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Rešen je problem sa neočekivanim otključavanjem poreskih perioda, koji se dešavao kod storniranja avansnih računa.


Aplikacija:      Proizvodnja, Trgovina
Opis izmene: Na prozoru za pravljenje dokumenata proizvodnje, u delu za Pojedinačne fakture je dodat ček boks "Rabati sa OJ". Ukoliko je on čekiran, tada se pri formiranju Fakture prvo gledaju rabati za "Org.jed.poruč" (ukoliko je ovo polje popunjeno), pa tek onda za "Poručioca".

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U pregledu spornih potraživanja dodat je i podatak o matičnom broju komitenta u opštim podacima istog.

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Na Vrstama dokumenta za tip dokumenta "Kasa-račun" sada može da se čekira polje "rabat na rabat". Kad je to čekirano, u Kasi se na računima rabati ponašaju u skladu sa tim - rabat se računa na cenu koja je umanjena za prethodni rabat.

7937            28.09.18 14:04
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U dijalogu za slanje e-mail-a, pored dosadašnje poruke u formatu običnog teksta (Plain Text), omogućen je izbor HTML datoteke koja predstavlja tekst poruke, a u kojoj je moguće ugraditi i slike, web linkove itd.


Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: Pri eksportu virmana u formatu Raiffeisen Bank 2007 promenjena vrednost tag-a : do sad je uvek bilo '41'+matični broj , a sad je ta vrednost ako je isplatilac centrala , a ako je isplatilac podređena org. jed. onda je vrednost '42'+matični broj+'001' .

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućeno istovremeno knjiženje plata na dve analitike: Organizaciona jedinica i Radnik

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U prozoru za pregled komitenta iz tab-a "komercijalni uslovi " sklonjena su polja u kojima se definiše limit komitenta. Umesto njih dodato je dugme "Limiti za unos dokumenta" . Klikom na ovo dugme otvara se prozor gde se limiti za unos dokumenata mogu zadati različito za različite periode.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U filteru prometa artikala i usluga dodat je checkbox "detalji". Kada je čekiran prikazuje se novi pregled prodaje po artiklima i po datumima sa detaljima artikala i prodaje. Prilikom direktnog eksporta u Excel ovog pregleda prikazuju se samo kolone sa ekranskog prikaza.

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U recepturi kada se otvori prozor sa stanjem materijala i odabere pregled po magacinima, prikazuje se i pozicija u magacinu.

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U stavkama izdatnice dodata kolona pozicija u magacinu.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Kada se naplaćuje faktura kroz trgovinu, a fiskalni račun je već izdat, ispravljeno da kada korisnik ne želi ponovnu štampu fiskala, program to preskoči u zavisnosti od odgovora korisnika.

7928            14.09.18 15:26
Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U organizacionim jedinicama uvedeno polje "Pun naziv".


Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: Čuva se poslednji format eksporta virmana (za korisnika) i prilikom sledećeg otvaranja prozora za virmane automatski je popunjen taj format

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: Prilikom importa radnika iz Excel tabele u AxaN formatu dodata upozorenja korisniku u situacijama kada pokušava import novih org. jed. kojima nije navedena šifra, kao i kada pokušava import više org. jed. sa istim nazivom a različitom šifrom. U upozorenju su navedeni problematični podaci.

7917            17.08.18 11:20
Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U obrascu PO PDV je ispravljen zbir pozicije 8e.2, jer nije uzimao u obzir prethodni porez iz dokumenata KUF čija osnovica se iskazuje u poziciji 8b.4.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U default štampu dodat je novi dw koji se zove r_prfakt_memo_velika_cena. Ovaj dw je prilagođen fakturama koje imaju male količine a velike cene. Rabat se može prikazati samo u procentu. Ovaj dw se može vezati za vrste faktura kojima je potrebno više polja za cenu a manje za količinu.

Aplikacija:      Osnovni podaci, Trgovina
Opis izmene: Za vrste dokumenata tipa 'Prenosna dostavnica' dodata opcija programa 'Izmena marže stavki prenosne dostavnice sa cenom iz cenovnika' kojom se reguliše mogućnost izmene procenta marže stavki kojima je popunjena cena iz odgovarajućeg cenovnika povezanog na datu vrstu dokumenta.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Kod nabavke od poljoprivrednika je uveden novi tip prometa "Nabavka od poljoprivrednika sa plaćenom nabavkom i PDV nadoknadom". Time je omogućeno da se jednim dokumentom evidentira i nabavka i plaćena naknada i plaćena PDV nadoknada, kada je sve obavljeno u istom poreskom periodu. Dokumenti sa ovim tipom prometa iskazuju i nabavku u poziciji 7.1 i plaćenu naknadu u poziciji 7.2 i plaćenu PDV nadoknadu u pozicijama 7.3 i 7.4. Uputstvo za evidenciju PDV je dopunjeno prema ovim izmenama.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Kod uvoza su uvedena dva nova tipa prometa "Uvoz oporeziv sa plaćenim PDV" i "Uvoz iz AP Kosovo i Metohija oporeziv sa plaćenim PDV". Time je omogućeno da se jednim dokumentom evidentira i osnovica i plaćen PDV, kada je sve obavljeno u istom poreskom periodu. Dokumenti sa ovim tipom prometa iskazuju i osnovicu u pozicijama 6.2.1 - 6.2.3 i PDV u poziciji 6.4 (ili 8e.4 ako je negativan). Uputstvo za evidenciju PDV je dopunjeno prema ovim izmenama.

Aplikacija:      Zaštita programa
Opis izmene: Isključena zaštita programa za aplikaciju Kasa. Od sada korisnik koji ima pravo pristupa aplikaciji kasa ima pravo korišćenja svih opcija kase.

7909            03.08.18 11:23
Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Eksport poreske prijave u XML je prilagođen najnovijim pravilima na sajtu Poreske uprave.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata je nova štampa otpremnice na engleskom "r_mieotprem_memo_eng" koja se može vezivati na vrste dokumenata.

7904            20.07.18 14:12
Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Obrazac POPDV je prilagođen najnovijem pravilniku i uputstvu Poreske uprave iz jula 2018. Izmenjeni su tekstovi pojedinih pozicija, na poziciji 11.1 se sada iskazuje i promet bez naknade, a u pozicijama dela 4 je izmenjen način iskazivanja avansa i negativnog PDV-a. Na našem sajtu u sekciji "Calculus novosti" možete preuzeti i dopunjeno uputstvo (izmenjeno je poglavlje 6.7 za posebne postupke oporezivanja).


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U dijalogu za formiranje finansijskih zaduženja, polja "Tip prometa" i "POPDV" se sada popunjavaju inicijalnim podacima sa vrste dokumenta, za operacije gde je to izvodljivo.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za štampu dodata su 3 checkbox-a : za pečat , potpis i futer. Pomoću njih korisnik može odabrati da li želi da štampa pečat, potpis i/ili futer na prikazanom dokumentu. Ukoliko se pri učitavanju štampe ne prikazuje neka od ovih slika ne možete je aktivirati ovim čekiranjem . Ovim se mogu kontrolisati samo pečat, potpis i futer koji bi se inače pojavili na štampi u skladu sa podešavanjima u opcijama programa.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru "organizaciona struktura firme" dodata polja Futer, Pečat i Potpis predviđena za naziv slika u bmp formatu koje će se koristiti za štampu prodajnih dokumenta čiji je kreator org. jed. za koju su ove slike vezane( i njima podređene org. jed. koje nemaju definisane slike za Futer, Pečat i Potpis) . Ove slike imaju prioritet u odnosu na one u opcijama programa (analogno ponašanju slike za logo)

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U prozoru za radnike uvedena kontrola ispravnosti JMBG pri unosu i izmeni vrednosti JMBG. U slučaju greške korisnik se upozorava ali mu se ne zabranjuje snimanje neispravne vrednosi JMBG.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: U formatu za eksport virmana "Banca Intesa 2011" izvršena ispravka: sada se pri eksportu čita i polje hitno i polje datum valute ( do sad je bio "danas")

Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Dozvoljen unos slova u oznakama konta nakon 3 prve cifre. Tj. obavezno je da šifra konta počinje sa 3 cifre a dalje je dozvoljeno koristii i slova.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata je nova štampa iz Pregledi- kartice :"DPU po prodajnim cenama(sve)-uspravno" ista je kao "DPU po prodajnim cenama(sve)" ali je prilagođena štampi na A4 formatu uspravno

Aplikacija:      Proizvodnja, Trgovina
Opis izmene: U prozoru za Formiranje cenovnika dodata opcija "Samo selektovani artikli".

Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: U prozoru za obračune na kartici radnika onemogućen odabir radnog mesta čiji se period ne poklapa sa obračunskim periodom.

7891            06.07.18 13:29
Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: U prozoru "Pregled obračuna po mesecima" omogućena je pojedinačna štampa obrazaca PPP PO u PDF i slanje e-mailom na adrese zaposlenih. Štampa "Obrazac PPP PO - Komadno za PDF+EMail" se poziva iz kartice "Spisak".


Aplikacija:      Plate, Kadrovska evidencija
Opis izmene: Na prozoru za radnike dodata kontrola: Pre snimanja radnog mesta kontroliše da se li period radnog mesta poklapa sa nekim od postojećih radnih mesta tog radnika i upozorava se korisnik ukoliko se poklapa.

Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Pripremljen je inicijalni kontni plan, struktura cashflow i komplet finansijskih izveštaja za društva za upravljanje investicionim fondovima.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U obrascu PO PDV je izmenjena pozicija u kojoj se iskazuje tip prometa KIF "Oporezivi promet lična upotreba". Umesto u 3.2, iskazuje se u 3.7 (kao promet bez naknade).

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene:  U stavci menija u tabele/otvori/organizaciona struktura i kadrovi dodata stavka "vozači" iz koje se otvara prozor za vozače iz bilo koje frme (koji se koriste u detaljima isporuke). Do sad je ovaj prozor mogao da se otvori samo iz Trgovine.

Aplikacija:      Finansijska operativa, Trgovina
Opis izmene: U prozoru za inicijalne podatke vrsta dokumenata, pored tipa prometa, sada je omogućena i inicijalizacija polja POPDV.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Na zaglavlje obračuna dodato je polje u kom se može odabrati "40s/5d" (podrazumevano) ili "40s/6d" i označava na koliko dana je raspoređeno 40 radnih sati nedeljno. U stavkama obračuna dodata je kolona "Broj dana" koja na osnovu ovog podatka i broja sati iz osnova koji ulaze u fond časova prikazuje broj dana za tu stavku obračuna. Obrazac OZ-10 od sad čuta ovaj broj dana umesto dosadašnjeg koji je uvek podrazumevao 40s/5d radnu nedelju.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Pripremljen je eksport poreske prijave u XML prema novim propisima. Obavlja se iz seta izveštaja dugmetom "Eksport seta izveštaja". Oba obrasca (PO PDV i PP PDV) se nalaze u jednom XML-u.

7882            22.06.18 13:25
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Pregled ulaznih dokumenata u pregledu dokumenata sada konsultuje valutu prikaza u filteru prozora i prema istoj kursira iznose odgovarajućih kolona.


Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućen odabir načina inicijalizacije iz karneta : 1. Sati iz karneta na određeni datum vezuju se za karticu onog radnog mesta koje je aktivno za taj datum. Ovo omogućava iniciranje iz karneta za radnike koji imaju više radnih mesta u toku obračunskog perioda (nov način u skladu sa importom u formatu Work&Care i ručnim unosom). 2. Svi sati iz karneta za obračunski period vezuju se za radno mesto radnika u tom obračunskom periodu (koje mora biti jedinstveno) bez obzira na datum za koji su vezani (stari način, u skladu sa importom u formatu Consul Team)

Aplikacija:      Trgovina, Kasa
Opis izmene: U detaljima isporuke dodata je nova padajuća lista vozača koji ne moraju biti radnici iz firme. U nju su inicijalno popunjeni podaci o vozačima do sad korišćeni u detaljima isporuke. Dodato je i dugme “Dodaj vozača“ kojim se ova padajuća lista može dopuniti direktno iz detalja isporuke (prepisuje polja ime i prezime vozača , broj LK vozača i registarski broj) iz aplikacija Trgovina i Kasa. Evidencija o ovim vozačima može se voditi i iz nove stavke menija Osnovni podaci/Vozači.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Dopunjen je import u AxaN formatu tako da se za radnike koji imaju žiro račune na koje se vrši direktna uplata (ne za one koji imaju partiju) adresa radnika iz fajla koji se importuje prepisuje i na adresu "komitenta" za koji je vezan njegov žiro račun.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Omogućeno štampanje izveštaja zaduženja/dugova prilikom izdavanja licence.

7870            06.06.18 13:39
Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Pripremljene su izmene vezane novu evidenciju PDV i novi obrazac PO PDV. Detaljno uputstvo o ovim izmenama možete preuzeti na Calculus web sajtu ovde.


7865            29.05.18 14:05
Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Napravljen novi obrazac OZ 10 podeljen po filijalama za zdravstveno osiguranje. (Ostao je i stari - grupni)


Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućen eksport novog fajla za rasknjižavanje uplate iz virmana "Banca Intesa 2018 paketni". Sifra pod kojom se vodi firma u Banci Intesi treba da se unese u polje "Sif. Ban." u slobodnim kolonama komitenta .

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U vrstama dokumenata za ulazne i izlazne fakture, u polju "Tip zaduženja", dosadašnji tip "Kalkulacija" je preimenovan u "Interni obračun PDV". U instalacionim i demo bazama su postojeće vrste dokumenata sa tim tipom zaduženja takođe preimenovane u interne obračune PDV, dok na postojećim radnim bazama nazivi vrsta dokumenata nisu menjani. Nekoliko tipova zaduženja je označeno sa "(zastarelo)" i više ih ne bi trebalo koristiti, a zadržani su samo zbog kompatibilnosti sa starim podacima.

Aplikacija:      Trgovina, Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućeno određivanja podatka sadržaja knjižne stavke dokumenta koji će se naći u opisu stavke naloga proknjiženog dokumenta. Za sada podaci mogu biti sadržaj dokumenta ili naziv komitenta sa dokumenta i primenjuje se na dokumentima tipa faktura.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Promenjen način inicijalizacije iz karneta. Sada ako radnik ima više radnih mesta u toku obračunskog perioda, sati iz karneta na određeni datum vezuju se za karticu onog radnog mesta koje je aktivno za taj datum. Na ovaj način inicijalizacija iz karneta može se vršiti za radnike koji imaju više radnih mesta u toku jednog obračunskog perioda (ukoliko se periodi tih radnih mesta ne preklapaju).

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućen import u karnete po novom formatu "Work and Care". Format je isti kao "Consul team" s'tim što mu je 7. kolona datum u formatu dd.mm.yyyyy . Ukoliko je ova kolona popunjena vrednosti se stavljaju na taj datum. Ukoliko nije vrednosti se upisuju na prvi datum u mesecu koji je naveden u 3. redu (kao što radi Consul team). Jedan radnik može imati samo jedan red u excel tabeli koja se importuje.

7853            12.05.18 23:24
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prometu artikala i usluga proširen filter i dodata 3 nova izveštaja: Ukoliko čekirate "meseci" dobićete pregled po mesecima po vrednosti koju ste odabrali ispod ovog check box-a (RUC, Promet, nabavna vrednost). Ukoliko unesete i "nivo grupe artikala" recimo 1 biće prikazane vrednosti vezane samo za odabranu grupu artikala i artikle vezane direkno za nju, ukoliko unesete 2 biće prikazane i za one grupe artikala koje su joj direktno podređene i njima direktno pripadajuće artikle itd...


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu Prometi po proizvođačima dodat novi pregled "Po mesecima - samo artikli (odvojeno šifre)"

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu Prometi po proizvođačima dodat novi pregled "Po mesecima - grupe i artikli (odvojeno šifre)" koji je isti kao "Po mesecima - grupe i artikli " ali ima posebnu kolonu za šifre i pri eksportu u Excel to je takođe posebna kolona

Aplikacija:      Finansijska operativa, Finansijsko knjigovodstvo, Obračun zarada
Opis izmene: U štampama virmana dodati podaci o adresi nalogodavca i primaoca.

7846            29.04.18 02:42
Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: U karticama kupaca, u tipu kartice su dodata polja "datum od" i "datum do", odnosno od kada do kada će važiti kartice kupca toga tipa. Takođe je u uslovima tipa kartice kupca uvedena grupa artikla i artikal, tj. omogućeno je dodeljivanje popusta određenom artiklu ili grupi artikala.


Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Omogućeno otvaranje prozora za detalje isporuke iz stavki fakture koja je nastala u kasi

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Uvedena je nova opcija "Kasir je agent". Ukoliko je odabrana ta opcija prilikom formiranja fakture iz aplikacije Kasa ulogovani kasir će biti agent na formiranoj fakturi (kasir mora biti prijavljen kao agent u prozoru "Agenti prodaje" ).

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Kod pojedinih štampanih dokumenata (npr. isplatni listići radnika), u dijalozima koji se otvaraju dugmetom "Print u PDF" i "Print u PDF + E-mail" uvedene su nove opcije za zaključavanje PDF dokumenata (u navedenom primeru lozinkama radnika) i kreiranje izveštaja o poslatim e-mail-ovima.

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U prozoru za radnike je uvedena evidencija lozinki koje se primenjuju za zaključavanje PDF dokumenata (isplatni listići, kartice i sl). Lozinke nisu vidljive, mogu samo da se uvezu iz datoteka i pošalju radnicima e-mail-om.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U komandi "Snimi kao" omogućeno je i snimanje u PDF format (dodat je PDF format u izboru tipa datoteke), ali samo ako je tekući PDFCreator API podešen na OLE.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U opcijama programa je dodata opcija za PDFCreator API (način komunikacije sa PDFCreator-om). Podrazumevana opcija je OLE (novi način), ali samo na računarima koji imaju instaliran PDFCreator verzije 2.2.0 ili veće.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: U pregledima po mesecima za izveštaje "Časovi i neto iznosi" ,"Časovi , neto i bruto iznosi" i "Časovi , neto, bruto i bruto2 iznosi" od sad se prikazuju i osnovi za oračun koji u seib imaju akontacije i obustave akontacije.

7834            13.04.18 12:56
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Prilikom kreiranja prenosne dostavnice od porudžbenice primenjuju se cene iz cenovnika vrste dokumenta tipa prenosne dostavnice


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Prilikom kreiranja prenosne dostavnice od porudžbenice primenjuje se PDV tarifa iz magacina u koji se prenosi

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata štampa tovarnog lista u prenosnim dostavnicama

7830            30.03.18 13:17
Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: Omogućeno formiranje Izdatnica iz Radnih naloga ako se materijal vodi po ulazima i ima raster.


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućeno iz stavki naloga blagajne za uplati u isplatu formiranje drugih naloga blagajne za uplatu ili isplatu od selektovanih stavki.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Dodat novi format za inicijalizaciju obračuna „McD - više r.mesta radnika“. Excel format je kao McDonald's sa tom razlikom da podaci mogu da se importuju i kada radnik ima više radnih mesta u obračunskom peridou. Tada se importovani osnovi za obračun vezuju za jedno ( bilo koje) radno mesto koje radnik ima u obračunskom periodu.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U transportnom dokumentu za opasnu robu omogućeno korišćenje napomene iz prozora za štampu

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: U padajuću listu radnika koja se koristi pri pojedinačnom ("ručnom") dodavanju stavke obračuna dodata kolona JMBG

7821            16.03.18 15:28
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Ukoliko se definiše akcijski rabat za org. jed. kupca i u detaljima isporuke se navede koja je org.jed. komitenta, od sada će se povlačiti akcijski rabat koji je definisan na org. jed. komitenta,, a ne kao do sad sa org. jed. centrale.


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Uveden novi format importa izvoda iz AIK banke "AIK 2018 XML" preko kojeg treba da se imprtuju izvodi u Xml formatu iz AIK banke. Format "AIK 2018" od sad se koristi za import izvoda u txt formatu iz AIK banke.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Promenjen način automatskog ažuriranja kartica za radnike koji imaju dva radna mesta za obračun. Sada se formiraju dve stavke obračuna i za svaki je vezan jedna kartica. Do sad se formirala jedna stavka obračuna i za nju su bile vezane dve kartice. Novi način je pregledniji i na ovaj način će automatsko ažuriranje i ručni unos imati isti prikaz u programu.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Omogućeno korišćenje web servisa NBS za preuzimanje kursnih lista i podataka o komitentima preko matičnog broja, PIB-a ili tekućeg računa.

7799            02.03.18 14:44
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Ubrzana je procedura formiranja ulaznih kalkulacija iz ulaza carinskog magacina (carinjenje), kada artikli imaju dodatne osobine (raster).


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U vrstama dokumenata dodata opcija "Cena kupcu manja od nabavne cene". Čekiranjem ovde opcije pri formiranju dokumenta određene vrste javlja se upozorenje da je cena kupcu manja od nabavne cene. Opcija je za sad primenljiva za tip dokumenta "Ugovor sa kupcem".

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U prozoru Komitenata u kartici Ostalo uneto polje za šifru budžetskog korisnika.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućen eksport platnog spiska u formatu Addico banke. Šifra firme u Addico banci za koju se vrši eksport (4 cifre) unosi se pre eksporta u polje šifra desno od odabranog „Addico“ formata u filteru prozora.

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Omogućeno korišćenja akcijskog rabata za komitente (zbirnog komitenta) u Kasi. Uvedena dva dodatna rabata u koji se inicijalno ubacuju akcijski rabat i rabat kartice kupca.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U zaglavlju fakture i profakture dodato polje "planirani datum otpreme". Ovaj datum se prikazuje na štampi "Nalog za otpremu" kao datum otpreme.

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Uvedena je numeracija NI obrazaca. Potrebno je kad se prvi put automatski dodeli broj, promeniti ga na trenutni broj u evidenciji da bi numeracija pratila ranije izdate NI obrasce.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućen je u KIF-u eksport selektovanih faktura za trezor u CSV formatu. Potrebno je šifre komitenata koje su dodeljene u trezoru, uneti u pošlje "Šifra budžetskog korisnika" u tabu "Ostalo" u Komitentima.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Iz spiska faktura i stavki faktura omogućena štampa "Transportni dokument (isprava o prevozu)". U njemu će biti evidentirane sve stavke fakture čiji artikli imaju popunjeno polje "opasna roba" i jedinica mere im je gram, kilogram ili litar, ili je osnovno pakovanje u nekoj od tih jedinica mere . Ostali artikli se neće uzimati u obzir za transportni dokument.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata napomena na detalje isporuke

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U prozoru za artikle u tab-u "ostalo" dodato polje "Opasna roba" u kome se može odabrati kategorija opasne robe ukoliko artikal pripada nekoj kategoriji iz kategorizacije opasne robe.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata nova stavka menija Osnovni podaci/Kategorizacija opasne robe. Odabirom ove stavke otvara se novi prozor u koji možete uneti kategorizacijcu opasne robe (UN broj Naziv, opis, br. listica opasnosti, Grupa pakovanja, k.o. za tunele, transp. Kategorija…)

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U prozoru za radnike dodato je dugme "Provera JMBG" kojim se pokreće provera ispravnosti unetih JMBG radnika i članova porodice. U prozoru za komitente dodato je dugme "Provera žiro računa" kojim se pokreće provera ispravnosti unetih žiro računa, ali samo za komitente čije se mesto nalazi u državi tekuće zakonske regulative u bazi (za sada samo za Srbiju).

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U aplikaciji Trgovina dodata je opcija "Cena se čita samo iz cenovnika komitenta". Kada je ovo čekirano ukoliko postoji cenovnik vezan za komitenta cena se čita iz njega. Ukoliko ne postoji cena u tom cenovniku, cena je 0 iako postoji cenovnik vezan za vrstu dokumenta. Ukoliko ne postoji cenovnik komitenta cena se čita iz cenovnika vrste dokumenta.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Izmenjen obrazac "Potvrda o zaradi,odnosno osnovici osiguranja" tj. tzv. "Potvrda za biro"

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U prozoru za radnike dodato dugme "Obračun staža". Klikom na ovo dugme vrši se obračun staža za sve selektovane radnike koji imaju popunjeno polje "datum odlaska" na radnom mestu.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za klasifikaciju komitenata klikom na novo dugme „Akcijski rabat“ otvara se prozor u kom se može se definisati akcijski rabat za željenu grupu komitenata. Ovaj rabat je „najstariji“ tj. ako je komitent u grupi za koju je definisan akcijski rabat primenjuje se taj rabat a ne neki akcijski rabat definisan na drugom mestu.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućen izbor knjiženja analitika i za protiv konto iz stavke.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućeno iz stavki izvoda formiranje naloga blagajne za uplatu za selektovane stavke izvoda

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodato dugme primeni cene u stavkama porudžbenice

7784            14.02.18 13:13
Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućeno u pregledu prometa da se bira i valuta prikaza i kurs prikaza za iznose prometa.


Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Dodata nova opcija koja omogućava prikaz stanja u stavci računa za odabrani artikal u toku unosa računa.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Izmenjen je raspored pregleda i štampi PPP PO obrasca u pregledu po mesecima. Pregled stavki obrasca je iz tab-a Spisak premešten u tab Zbirno. Štampa obrazaca se takođe obavlja iz tab-a Zbirno i zove se "Obrazac PPP PO - Serijski". U tab-u Spisak se sada prikazuje spisak "zaglavlja" obrazaca (po isplatiocima i radnicima), a u tab-u Pojedinačno se prikazuje PPP PO obrazac za jednog radnika, kojeg je moguće i odštampati.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućena je zaštita na nivou podataka u bazi (radnici, org. jedinice, vrste dokumenata) u programu za obračun zarada. Detaljno objašnjenje možete naći u uputstvu za prozor "Administracija na nivou podataka u bazi" (program Administrator baze, poglavlje Korisnici/Podaci).

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: U pregled po mesecima dodat je nov izveštaj "po osnovima za obračun"

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Od sada su polja "fond časova" i "5xprosek" obavezna polja u zaglavlju obračuna zarada

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U kuf-u u filteru uveden novi check box "RINO" koji kad se čekira otvaraju se nova dva check box-a vezana za RINO. Takođe kad se on čekira KUF pregled ima needitabilne kolone "reklamacija" i "datum uplate"

7776            03.02.18 00:19
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno štampanje naloga za otprem iz zaglavlja profaktura


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno formiranje Popisnih lista i Naloga popisa po ulazu i rasteru.

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U prozoru za radnike u tab-u radno mesto od sad se može upisivati "datum do" i kod radnika koji imaju radno mesto na neodređeno. Popunjavanje ovog polja za radnike na neodređeno znači da tog datuma zatvaraju radno mesto ali i dalje ostaju u firmi na novom radnom mestu

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U zaglavlju ugovora omogućen unos i broj dana za valutu plaćanja.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U stavkama ugovora, ponuda, profaktura i faktura omogućen unos rabat na prvom tabu sa cenama.

7763            19.01.18 13:24
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U filteru za ugovore sa kupcima, dodato da mogu da se pronađu svi ugovori koji sadrže navedeni artikal ili uslugu. (Isto kao na fakturama).


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućeno da se na vrsti izvoda odaberu dve analitike koje će biti prikazane u stavkama izvoda.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Na porudžbenicama dodato polje "tekst na štampi" koje se štampa umesto naziva ukoliko je popunjeno.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Izmenjeno da se prilikom formiranja zaduženja po kamatnom listu, formira delimično zaduženje ukoliko je po prethodnim kamatnim listovima pravljeno zaduženje za stavke tog kamatnog lista.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U izvodima dodato dugme uz tekući račun koje omogućava upisivanje tog tekućeg računa za komitenta sa stavke izvoda.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U pregledu prometa, kada su čekirane opcije "RINO" I "Ima reklamaciju" obezbeđen export RINO izmirenja

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U filteru pregleda prometa dodata opcija "RINO" čijim čekiranjem se dobija pregled prometa sa dodatim kolonama Reklamacija i Rino ID. Odabirom ove opcije u filteru se pojavljuje check box "Ima reklamaciju" čijim čekiranjem se filtriraju samo stavke prometa koje imaju popunjeno polje za reklamaciju.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Dodato polje "raklamacija" u stavkama izvoda u delu za "preuzete stavke". Izmenjen import izvoda u formamtu RINO - Trezor Xml tako da se sad učitava i podatak o reklamaciji.

7754            29.12.17 10:31
Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućen unos stavki naloga blagajni za uplatu/isplatu kroz dnevnik blagajne, na određeni datum.


Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Dodata mogućnost unošenja stavki personalnih ocena , stavki personalnih ocena za svakog radnika kao i unos izveštaja o radu koji se vezuje za stavke personalnih ocena.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Izmenjen je način kreiranja početnog stanja carinskog magacina. Sada se početno stanje vrši po ulaznoj stavci, dok je ranije bilo kreirano prema kontrolnom broju. Korisnici koji su do sada vršili kreiranje početnog stanja po kontrolnom broju neće videti nikakvu razliku, jer je ulazna stavka nosilac kontrolnog broja. Takođe izvršeno je kopiranje transportnih informacija stavki dokumenata od kojih se prave početna stanja, na stavke dokumenata koji nastaju prilikom iste operacije.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U stavkama zahteva, ponuda, profaktura i faktura omogućen izbor artikala iz paralelnih šifarnika klikom na posebno dugmence. (Kao što je na ulaznim kalkulacijama)

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Dodat novi izveštaj u preglede po mesecima "Dvanaetomesečni prosek"

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Ispravljena štampa "Izveštaj o tromesečnom proseku za ostale naknade" .Problem je bio što je štampa prikazivala izveštaj ignorišući filter koji je primenjen na izveštaju koji se pokazuje na ekranu.

7743            16.12.17 23:45
Aplikacija:      Administrator
Opis izmene: U prozorima za administraciju na nivou prozora i na nivou podataka u bazi uvedeno je dugme kojim se prava pristupa mogu kompletno resetovati i vratiti na podrazumevane vrednosti.


Aplikacija:      Administrator
Opis izmene: Omogućena je zaštita na nivou podataka u bazi (radnici, org. jedinice, vrste dokumenata) u Kadrovskoj evidenciji. Omogućen je i pristup ovom programu u posebnom režimu "Lična evidencija" za pregled i obradu kadrovskih dokumenata samo za radnika koji je prijavljen u program. Detaljno objašnjenje možete naći u u uputstvu za prozor "Administracija na nivou podataka u bazi".

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Dodata nova knjižna stavka za knjiženje izvoda pod nazivom 'Uplate budžet'. Uvođenjem ove knjižne stavke u šemu kontiranja izvoda za budžetske korisnike omogućava se knjiženje na protivkonto one stavke izvoda čiji konto počinje sa prve 4 cifre konta navedenog u šemi kontiranja. Po aktuelnom zakonu namenjeno je za konta koja počinju sa '1221' ali se može koristiti za bilo koji kontokoji korisnik navede u šemi kontiranja.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Rešen je problem koji se pojavio u Windows-u 10 posle Fall Creators update-a na verziju 1709. Problem se manifestovao kod startovanja pojedinačnih programa paketa Calculus direktnim pokretanjem EXE fajlova ili prečicama na EXE fajlove, pri čemu aplikacije nisu od operativnog sistema dobijale potrebne putanje prema pomoćnim datotekama (INI fajlovima, resource fajlovima, bibliotekama štampi itd).

7735            01.12.17 14:42
Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: U prozoru za opcije programa (kartica "Osnovni podaci", sekcija "Kadrovi") je dodata opcija za osnovni direktorijum sa dokumentima radnika,gde se smeštaju datoteke sa dokumentima radnika (npr. PDF, DOC i slične datoteke). Podrazumeva se da se unutar ovog direktorijuma, za svakog radnika otvara poseban podfolder nazvan po matičnom broju radnika u preduzeću (MBP radnika). U prozoru za dosije radnika je uvedeno dugme "Folder dokumenata", kojim se automatski otvara podfolder izabranog radnika.


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U prozoru za izbor datoteka je omogućena direktno štampanje izabrane datoteke dugmetom ili opcijom iz kontekstnog menija na desni taster miša.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Dodata nova knjižna stavka za knjiženje izvoda pod nazivom 'Promet žiro računa budžet'. Uvođenjem ove knjižne stavke u šemu kontiranja izvoda za budžetske korisnike omogućava se knjiženje na konto koje je učitano kroz stavku izvoda u PNB (pozicije 8-14) i protivkonto koje je definisano u šemi kontiranja pod ovom stavkom. Iznosi koji se knjiže su bez PDV-a.

7725            18.11.17 17:37
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U uporednom pregledu prodaje omogućeni višestruki filteri nad poljima magacin i vrstadokumenta pa su izbačene liste sa spiskom odabranih magacina i vrsta. Ista funkcionalnost je i pomoću višestrukih filtera a podržana je i mogućnost definisanja prava pregleda određenih magacina.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Izmenjeno da formirani PNB po modelu 97 sadrži i slova iz broja dokumenta ali bez znakova za separaciju (-,_,/,\, )

Aplikacija:      Kadrovksa evidencija
Opis izmene: U dokumente uvedene check lista radnika, omogućen unos sumarnih rezultata check lista za radnike

Aplikacija:      Kadrovksa evidencija
Opis izmene: U osnovne podatke uvedene definicije check liste za ocenjivanje radnika, stavke za ocenjivanje, vrste check lista, veza između check lista i stavki za ocenjivanje,veza radnih mesta i check lista.

Aplikacija:      Kadrovksa evidencija
Opis izmene: U filter "Razni pregledi " kada se odabere tab "staž" dodata su 4 nova polja "Punih godina staža"datum od - do i godine od-do za filtriranje radnika kojima u nekom periodu treba dodeliti jubilarnu nagradu

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu prometa ambalaže dodata opcija 'Promet' kojom se mogu videti ulaz, izlaz i stanje ambalaže po komitentima

Aplikacija:      Kadrovksa evidencija
Opis izmene: U rešenjima o odsustvu dodato polje "ima radno mesto u periodu odsustva" koje je crvene boje ukoliko u periodu za koje je izdato rešenje o odsustvu ne postoji radno mesto radnika. Ovo polje se automatski ažurira i korisnik može samo da ga vidi i da filtrira po njemu.

7712            03.11.17 13:52
Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: Omogućeno definisanje mašina i tipova mašina, koje se mogu uneti u recepture.


Aplikacija:      Trgovina, Proizvodnja
Opis izmene: U prozoru artikala dodato dugme "Notifikacija artikla". Pomoću njega korisnik unosi artikal, tip dokumenta i količinu i Calculus pri pokretanju obaveštava tog korisnika ukoliko postoji stavka unetog artikla i tipa dokumenta koja je kreirana nakon kreiranja notifikacije.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućen export IOSI obrasca u Xml tako da se može učitati na sajt Poreske Uprave. Promenjena štampa IOSI obrasca i sad ima izgled koji je objavljen na sajtu Poreske Uprave.

7704            20.10.17 14:10
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu "Stanje prodaje" omogućeno filtriranje po klasifikacijama i grupama komitenata i omogućen višestruki filter nad poljima "Stanje plaćanja" i "Vrsta dokumenta".


Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: Prilikom formiranja Zbirnog radnog naloga iz prozora Radnih naloga, dodata mogućnost prikazivanja materijala (koji su trebovani na osnovu odabranih Radnih naloga), njihovog stanja i raspoloživosti nakon uspešnog kreiranja Zbirnog radnog naloga. Potrebno je čekirati "Prikaži stanje materijala" pre formiranja ZRN.

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Uveden novi tip podatka "Zahtev zaposlenog". Omogućen unos zahteva zaposlenog kroz dosije radnika, povezivanje sa nekim od postojećih dokumenata radnika(dokument na koji se poziva zahtev- opciono). Omogućen unos odgovora na zahtev kroz prozor za zahteve radnika i povezivanje sa nekim od postojećih dokumenata radnika (dokument na koji se poziva odgovor-opciono i dokument nastao kao posledica zahteva-opciono)

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Štampa u PDF je prilagođena novim verzijama PDFCreator-a od 3.0.0 na dalje.

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Omogućen unos zahteva za odsustvo. Odobravanjem zahteva automatski se formira rešenje o odsustvu.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru spiska Porudžbenica dodat filter po artiklu, šifri artikla i barkodu artikla sa mogućnošću korišćenja multifiltera.

7692            06.10.17 13:04
Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Dodat novi format "Direktna banka Kragujevac" za eksport platnih spiskova u elektronski oblik.


Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: U dosijeu radnika zabranjena izmena , brisanje i unos redova za dokumenta koja imaju svoj prozor za menjanje podataka (Kadrovski dokumenti i Rešenja o odsustvu) i obezbeđene adekvatne poruke korisniku.

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: U dosijeu radnika dodato dugme "Tekst dokumenta". Od sad klikom na to dugme otvara se tekst dokumenta a klikom na do sada postojeće dugme "Dokument"otvara se prozor sa podacima dokumenta ukoliko postoji.

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U izveštaju "Pregled izdatog materijala" uveden novi prikaz "Radni nalozi - potreban materijal po proizvodu".

7683            22.09.17 12:48
Aplikacija:      Trgovina, Proizvodnja
Opis izmene: Opcija "Datum izbora ulaznog dokumenta" je sada globalna opcija (podrazumevana vrednost "Tekući datum") a ne opcija koja se upisuje u lokalni konfiguracioni .ini fajl.


Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Promenjen način računanja promenljive "Koeficijent radnog mesta", sada se računa koeficijent radnog mesta u obračunskom periodu, pre se računao koeficijent radnog mesta na datum obračuna

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U izveštaju "Statistika naplate" dodata mogućnost filtriranja po valuti dokumenta.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućen eksport faktura iz Calculusa u .xml dokument prema formatu DIS-a koji je namenjen za njegove dobavljače.

7673            31.08.17 14:08
Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Sada se u Kasi u prozoru "Cenovnik" koji se dobija prečicom F4 prikazuju i usluge samo ako su unete u odgovarajući cenovnik i ako je uključena sistemska opcija "Prikaz usluga u kasi".


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Ispravljeno izračunavanje rezervisanih količina po Zahtevima u pregledu "Lager lista sa rasterom".

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu "Lager lista sa rasterom" omogućeno filtriranje po vrednosti svojstva.

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: Pri prvom importuradnika u AxaN formatu od sada se lični koeficijent 0 impoortuje kao 0, a prazno polje kao 1 . Pri importu radnog mesta koje nije prvo 0 je 0 a prazno je lični koeficijent prethodnog ranog mesta.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Dodata promenljiva 'Tip obračuna' koja se može koristiti u formulama za osnove obračuna za plate. Za akontaciju njena vrednost je 0 a za konačni obračun je 1.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Omogućeno je slanje zahteva (prijava greške u programu, pitanja, pomoć itd) tehničkoj podršci ili zastupniku direktno iz programa, kroz prozor "Zahtev korisnika" (opcija menija Uputstvo : Zahtev korisnika ili ikona u gornjoj paleti alatki odmah pored ikone za uputstvo).

7663            18.08.17 13:07
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu "Lager lista" omogućeno filtriranje po vrednosti svojstva.


Aplikacija:      Trgovina, Proizvodnja
Opis izmene: Ne dozvoljava se formiranje Fakture iz Zahteva uz odgovarajuću poruku, ukoliko artikla sa stavke Zahteva nema dovoljno na stanju (uključujući i stanje rastera).

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: U prozoru "Cenovnik" koji se dobija prečicom F4, omogućeno prikazivanje usluga sa cenama iz vezanog cenovnika.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Za budžetske korisnike dodata opcija da se pri importu RINO izmirenja može odabrati opcija Veži za fakture "Po RINO ID broju" . Odabirom ove opcije izmirenja se vezuju za zaduženja ako im se poklapa RINO ID broj, komitent i broj dokumenta.

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: Dodata promenljiva "zvanje" u napredni filter prozora za pregeld zaposlenih ( Radnici )

Aplikacija:      Osnovni Podaci
Opis izmene: Promenjen smisao polja "Dat. r.mesta do" i "Dat. odlaska" : do sada je za uneti prvi datum za "Dat. r.mesta do" vršeno filtriranje po radnim mestima koja imaju "datum do" i veći je od prvog datuma iz filtera. Sada za unet prvi datum u "Dat. r.mesta do" filtriraju se i radna mesta koja nemaju "datum do". Analogno za "Dat. odlaska"

Aplikacija:      Osnovni Podaci
Opis izmene: U filter prozora za radnike dodat check box "Danas". Čekiranje ovog polja znači da želite da podrazumevana vrednsot polja "na dana" bude "danas" (kako je i do sad bilo). Ali ukoliko ovo polje nije čekirano možete u opcijama prozora da snimite prazno polje "Na dan" što do sad nije bilo moguće.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Dodata promenljiva za obračun plata 'Prosečna zarada u državi' koja povlači vrednost sa zaglavlja obračuna

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Za budžetske korisnike dodata opcija RINO eksport-a za izmene zaduženja i otkazivanje zaduženja, kao i import Xml odgovora trezora u KUF čime ulazne fakture dobijaju RINO ID broj .

Aplikacija:      Upgrade baze
Opis izmene: Iz programa za upgrade baze je omogućen ulaz u prozor Zaštita - Licenca.

7653            04.08.17 12:21
Aplikacija:      Plate
Opis izmene: U prozoru za definisanje virmana dugme "PNB(zaduženje)" preimenovano je u "PNB". Klikom na to dugme otvara se prozor za definisanje PNB u koju je dodata kolona "zaduženje" . Odabirom vrednosti "odobrenje" u koloni "zaduženje" definicija PNB se odnosi na PNB odobrenja, a unosom šifre plaćanja je omogućena podela virmana na više ŠVP za različite osnove za obračun. Podrazumevana vrednost ove kolone je "zaduženje" .


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Filter pregleda "Promet po proizvođačima" za prikaz "Prodaja po rasteru" dopunjen poljima: Osobina, Vrsta prodajnog dokumenta, Šifra artikla, Naziv artikla, Zemlja komitenta, Komitent, Magacin i Tip magacina. Sva navedena polja (sem osobine) u ovom prikazu imaju mogućnost multifiltera. U filter je dodat i check box sa tri stanja pomoću kojeg se bira prikaz po jednoj, dve ili tri osobine.

Aplikacija:      Osnovni podaci, Trgovina
Opis izmene: Prozor Klasifikacija artikala dopunjen filterom za šifru, naziv i grupu artikala radi lakšeg odabira artikala koji se dodaju i izbacuju u odabranoj klasifikaciji.

Aplikacija:      Trgovina, Kasa
Opis izmene: Nove mogućnosti u radu sa karticama kupaca:
1. Omogućavanje korišćenja kartica kupca bez otvaranja novih komitenata za dodatne podatke.
2. U Kasi omogućeno unošenje svih podataka o novoj kartici kupca i prikazivanje svih kupovina očitane kartice u prozoru očitavanja kartice.
3. Proširen način pretrage u prozoru definisanja kartica kupaca.


7649            21.07.17 14:56
Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: Obezbeđen eksport podataka o radnicima u AxaN formatu. Ovo obezbeđuje jednostavno prebacivanje podataka o radnicima iz jedne u drugu bazu.Eksport će biti urađen za radnike koji su prikazani u prozoru Radnici nakon primene filtera, a za svakog radnika će se eksportovati radno mesto koje odgovara filteru. U slučaju da ih ima više eksportovaće se poslednje uneto radno mesto koje odgovara filteru.


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U opciji "Snimi kao" i pojedinim eksportima u datoteke, zbog problema sa snimanjem decimalnih brojeva, umesto formata "Excel 2007" (XLSX) sada se nudi format "Excel 2007 binary" (XLSB).

7643            07.07.17 13:23
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U zaglavlju porudžbenica dodato polje agent prodaje.


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Dodat rok plaćanja dobavljaču u komitentima. U KUF-u pored broja dana dodato i polje koje predstavlja datum roka plaćanja dobavljaču. U KIF-u dodato polje o broju dana roka plaćanja komitenta. U KUF-u dodato polje za odabir žiro računa dobavljača za plaćanje zaduženja.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U vrstama dokumenata za plan proizvodnje je uvedena opcija "Podtip plana". Ako se opcija podesi na "Poluproizvod", formiranje plana proizvodnje te vrste iz plana proizvodnje gotovih proizvoda formira plan proizvodnje poluproizvoda. U opcijama plana proizvodnje omogućen je i izbor magacina iz kojih se dohvataju zalihe, posebno za gotove proizvode i posebno za poluproizvode.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U planu nabavke je prikaz novčanih vrednosti prema poslednjim nabavnim cenama dopunjen dohvatanjem prosečnih cena iz cenovnika dobavljača, ako ne postoji nijedan ulaz u magacinskim karticama.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Ispravka eksporta u HTML za kartice komitenta (prikazi "Knjig. hronološki" i "Hron. sa preuzetim izvodom") za Calculus 12.

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Ispravljeno generisanje rastera na Fakturi kada se Faktura (ili Profaktura, Interni revers) formira na osnovu unetih artikala i njihovih rastera u programu Kasa, preko dugmeta "Pro/Faktura (F7)".

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U izveštaju "Zbirno po artiklima" (Radni nalozi->Faze->Zbirno po artiklima) dodat je filter po klasifikaciji artikla i dodata kolona u izveštaju sa svim klasifikacijama/grupama kojoj prikazani artikal pripada.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Na virmanima mogućeno razdvajanje uplata zarada na različite šifre plaćanja, poziv na broj i žiroračun . Definisanje se vrši pomoću dugmeta "PNB(zaduženje)" u definiciji virmana. Opcija je omogućena i za pojedinačne i za zbirne virmane

7633            23.06.17 13:32
Aplikacija:      Održavanje baza
Opis izmene: Dodata je opcija "Pakovanje obaviti posle arhiviranja", koja omogućava da se pakovanje prethodnih arhiva obavi tek na kraju arhiviranja, umesto pre, kako je uobičajeno. Ovo je korisnio kod velikih baza, kada je važno što pre obaviti arhivu, da bi se posle toga izvršile određene obrade nad bazom, ne čekajući dugotrajno pakovanje. Ova opcija je dozvoljena samo kod ručnog arhiviranja. Ne može se snimiti za stalno i nije dozvoljena kod automatskog arhiviranja i arhiviranja kroz Calculus Windows servis, jer produžava ukupno vreme arhiviranja i pakovanja i zahteva veći slobodan prostor na disku.


Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućeno da se pri McD inicijalizaciji prikazuje poruka o svim radnicima kojiimaju više aktivnih radnih mesta u obračunskom periodu za koji se vrši inicijalizacija. Takođe se prikazuje poruka o svim radnicima koji su ponovljeni u fajlu za inicijlizaciju

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućeno da se pri McD inicijalizaciji prikazuje poruka o svim radnicima koji nemaju definisano radno mesto u obračunskom periodu za koji se vrši inicijalizacija

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Dodata stavka za knjiženje "ukupne obustave" u kategoriji "Ukupno" koja sabira sve obustave sa obračuna. Dosadašnji način sa nabrajanjem željenih obustava je takođe zadržan u kategoriji "obustave"

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: U prozor za rešenja o odsustvu (g.o. , porodiljsko,plaćeno, neplaćeno..) dodato dugme "Iniciraj rešenja" koje inicira tekst svih selektovanih rešenja

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: U prozor sa kadrovskim dokumentima (ugovori o radu , aneksi..) dodato dugme "Iniciraj rešenja" koje inicira tekst svih selektovanih rešenja

7623            07.06.17 13:55
Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: U rešenja o odsustvu i ugovore o radu dodato polje "faza" čije su vrednosti "Formulisano" "Uručeno" ili "Potpisano". U filtere odgovarajućih prozora dodato ovo polje "faza".


Aplikacija:      Plate
Opis izmene: U knjižne stavke u grupi "ukupno" dodate 3 Knjižne stavke: "potrebna sredstva" , "bruto sa olakšicama" i " potrebna sredstva sa olakšicama"

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Sistem rezervisanja robe je dopunjen sledećim detaljima:
1. U ugovorima je omogućen unos datuma rezervacije (kao u zahtevima i profakturama).
2. Neaktivne profakture, zahtevi i ugovori (u pripremi, otkazani ili završeni) ne prikazuju se u rezervisanim količinama.
3. Prikaz rezervisanih količina po profakturama, zahtevima i ugovorima, u pregledima i dokumentima se automatski umanjuje za otpremljenu količinu po tim dokumentima.
4. U opcijama programa su uvedene opcije "Proknj. otpremnica u periodu naloga rez. umanjuje rezervisanu količinu" i "U prod. dokumentima prikaži količine naloga rez. bez tekućeg komitenta". Kombinacija ove dve opcije ukida potrebu za ručnim korekcijama naloga rezervacije kod svake isporuke. Uključivanjem ovih opcija, svi prikazi rezervisanih količina po nalozima rezervacija su umanjeni za otpremljene količine tom kupcu u periodu rezervacije, a u prodajnim dokumentima (osim ako i sami predstavljaju rezervaciju) se količine po nalozima rezervacije istog komitenta ne prikazuju (dostupne su za isporuku).
5. U vrstama dokumenata zahteva i ugovora uvedena je opcija "Rezerviše dok ne bude Završen". Time se omogućava da svi dokumenti te vrste automatski rezervišu robu od svog datuma, bez unosa datuma rezervacije, sve dok ne budu postavljeni u status "Završen". Na ovim dokumentima može i dalje da se unese datum rezervacije, ako se želi ograničiti trajanje rezervacije za pojedine dokumente.
6. U vrstama dokumenata zahteva i ugovora uvedena je opcija "U periodu naloga rez. umanjuje rez. količinu". Time ovi dokumenti "preuzimaju" rezervaciju sa naloga rezervacije na sebe. Ovo se koristi u kombinaciji sa prethodnom opcijom, kada se nalogom rezervacije roba rezerviše na duži rok, a zatim se u tom periodu kroz zahteve ili ugovore evidentiraju sukcesivne porudžbine kupaca, koje umanjuju količine sa naloga rezervacije, a te iste količine same rezervišu do isporuke i statusa "Završen".

Detaljno upustvo možete naći na Calculus portalu u poglavlju Rezervacija robe i materijala


Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Ukoliko je čekirana opcija „radno mesto je vezano za org jed“ od sad prilikom AxaN importa će se radnik vezivati za navedeno radno mesto sa navedene org. jed. , a ukoliko to radno mesto ne postoji na njegovoj org. jed (iako postoji na nakoj drugoj) upisaće se to radno mesto vezano za navedenu org.jed i dodeliti radniku.

Aplikacija:      Osnovni podaci, Trgovina
Opis izmene: U prozoru za import cenovnika dodata nova opcija "Delimičan import", koja se koristi kada se ne ubacuju novi artikli u šifarnik artikala tokom importa. Ukoliko je opcija "Delimičan import" čekirana, u cenovnik se ubacuju svi artikli iz importnog fajla koji se pronađu u bazi, nezavisno od toga da li importni fajl sadrži neki artikal koga nema u bazi. Ako nije čekirana, tada se nijedan artikal ne ubacuje u cenovnik ako se bar jedan artikal iz importnog fajla ne pronađe u bazi.

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U prozoru za radnike u filter dodata polja status (olakšica radnika) i tarifa

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Dugme "radni sati" u prozoru za radnike koje omogućava pristup karnetima od sad je dostupno i iz aplikacije "Obračun zarada" ( do sad se moglo koristiti samo u kadrovskoj evidenciji)

7617            26.05.17 12:51
Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U AxaN format importa radnika dodata 39. kolona koja predstavlja prebivalište. Od sad 7. kolona služi samo za opštinu i ta se vrednost ne prepisuje u prebivalište.


Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Omogućeno proknjižavanje i otknjižavanje naloga glavne knjige i iz prozora za Pregled naloga

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U karticama kupaca dodata još jedna štampa koja je ista kao štampa kartica samo je okrenuta popreko da bi stalo na štampu duži sadržaj koji je unet.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U vrstama dokumenata za ugovore je uvedena opcija "Faktura postavlja ugovor na završen", koja omogućuje da se povezivanjem fakture sa ugovorom ili kreiranjem fakture iz ugovora, status ugovora odmah postavi na Završen.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za ugovore u filteru su dodate opcije "Za otpremu" i "Za fakturisanje", čijim se uključivanjem prikazuju samo potpisani ugovori spremni za otpremu (neotpremljeni, plaćena profaktura ako postoji) ili za fakturisanje (otpremljeni).

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U ugovorima je omogućen unos poručene količine (uključuje se opcijom "Unos poručene količine" u vrsti dokumenta). Koristi se za evidenciju količina koje su kupci stvarno poručili, za razliku od količine koja je ugovorena (je rnije bilo dovoljno zaliha i sl). U pregledu "Poručena roba" za kupce, tip dokumenta "Ugovori" i uključenu opciju "Por./Isp. po ugovoru", dodata je opcija "Količina", kojom može da se prikaže ova poručena količina iz ugovora ili ugovorena količina.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za formiranje dokumenata proizvodnje, kada se otvara iz ugovora, dodata je opcija "Cene i rabati iz" kod formiranja otpremnica i faktura za ceo dokument. Ovim se omogućuje izbor da li će se cene i rabati kod formiranja dokumenata čitati iz cenovnika i uslova plaćanja komitenta (kao do sada) ili iz stavke ugovora.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za fakturisanje otpremnica, profaktura i privremenih faktura dodata je opcija "Poveži fakturu sa avansima ugovora i storniraj ih". Ovim se za formirane fakture vezane za ugovor omogućuje povezivanje sa ranije kreiranim avansnim računima po tom ugovoru i automatsko storniranje tih avansnih računa.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru Nalepnica dodata štampa - "Deklaracije iz stavki 1x1".

7604            12.05.17 15:19
Aplikacija:      Trgovina, Proizvodnja
Opis izmene: Pri formiranju Fakture od Zahteva preko dugmeta "Ostali dokumenti", konsultuje se zaokruživanje cene koje je definisano na vrsti dokumenta.


Aplikacija:      Administrator
Opis izmene: Prozor "Opcije prozora" i njegove kontrole za snimanje opcija za sve korisnike su dodati u admin bazu. Time je omogućeno da se pojedinim korisnicima zabrani snimanje opcija za sve korisnike, odnosno dozvoli snimanje samo za njegov korisnički nalog.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Promenjen način popunjavanja Potvrde za biro: sad se desna kolona popunjava samo za one obračune kod kojih je formirana isplata

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Na štampi Fakture, u rekapitulaciji neizmirenih obaveza, prikazuju se obaveze i uplate komitenta kao kupca.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U uporednom pregledu prodaje omogućen višestruki filter i na poljima Komitent, Grupa i Artikal

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za nalepnice uvedena nova štampa - "Nalepnica 5 x 3".

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućeno dodeljivanje registrarskog broja PIO fond-a za koji se predaje M4 na nivou radnika. Otvoreno polje "Filijala M4" na Radniku u tab-u "socijalno" za upis te vrednosti. Ukoliko se ne popuni vrednost se čita iz organizacione jedinice kao i do sad. Omogućeno filtriranje radnika po ovom broju za M4 obrazac.

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: Omogućen prikaz mesta rada sa ugovora o radu vezanog za radno mesto u prozoru Radnici na tab-u radno mesto

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Uvedene novi način povezivanja stavki izvoda sa zaduženjima "PNB, iznos i datum(ili perido od datuma poslednjeg izvoda)"

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućen import izvoda iz EFG banke u txt formatu, uveden novi format za import izvoda 'EFG txt 2017'

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata nova štampa fakture za izvoz koja se može vezivati za vrstu dokumenta. Njen naziv je r_prfakt_izvoz_logo_izvoz i razlikuje se od dosadašnje štampe za izvoz po tome što ne koristi logo.bmp već logo_izvoz.bmp

7595            21.04.17 13:33
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za definisanje kartica kupaca dodat filter po šifri, bar kodu, komitentu i nazivu.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu prometa po agentima u filteru je dodato polje "Kom/OJ" kojim se određuje da li se pretraga obavlja po komitentu ili org. jedinici komitenta iz dokumenta. Filter nudi četiri kombinacije za pretragu, analogno filteru u prozoru za fakture, a izabrana opcija se primenjuje na polja filtera Komitent, Šifra kom., Klasifikacija i Grupa kom.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za definisanje kartice kupca, preko dugmeta "Dodela kom." omogućeno i popunjavanje šifre komitenta za komitenta koji je vezan za karticu kupca. Popunjavanje šifre unetim jmbg-om na komitentu se predlaže za one komitente čija je šifra prazna i popunjavanje se izvršava samo ako ta šifra već nije popunjena na nekom drugom komitentu.

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: U pregledizostanaka dodata kolona mbp

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: U pregled rešenja o odsustvu dodata kolona mbp

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Od sad je moguće definisati jedan virman za kredite ukoliko želite da se svi krediti isplate sa istog računa firme i to će generisati sve virmane za kredite

7581            07.04.17 13:39
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Proširen prozor za definisanje kartica kupaca - u donjem delu su dodati podaci o prodaji po trenutno selektovanoj kartici. Prikazuju se kolone: Račun, Datum računa, Prodavnica, Naziv artikla, Cena, Popust, Iznos, i ukupna vrednost prodaje u prošlom i sadašnjem periodu obračuna.


Aplikacija:      Trgovina, Proizvodnja
Opis izmene: Kada je opcija "Datum izbora ulaznih dokumenata" postavljena na "Tekući datum", tada se pri automatskom formiranju Izdatnica, i pri otvaranju prozora za izbor ulaznog dokumenta, konsultuje i stanje artikla na poslednji dan godine iz datuma Izdatnice, a ne samo na tekući datum formiranja te Izdatnice. Ovim se sprečava odlazak artikla u minus u situaciji kada se Izdatnice formiraju na neki prethodni datum i artikli (materijali) se vode po kontrolnim brojevima.

Aplikacija:      Trgovina, Proizvodnja
Opis izmene: Uvedena su tri nova tipa dokumenata: plan prodaje, plan proizvodnje i plan nabavke. Planovi se mogu unositi ručno ili automatski formirati jedan iz drugog.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno da se na pojedinim komitentima isključi kontrola limita a da ostanu svi podešeni podaci. Potrebno je u način obračuna odabrati "Bez obračuna".

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U uslovima plaćanja za komitente omogućeno je definisati i akcijski popust za artikle ili grupe koji važe u određenom vremenskom periodu. Ovi akcijski popusti se koriste samo u ponudama, profakturama i fakturama.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućen import izvoda iz AIK banke, uveden novi format za import izvoda 'AIK'

7568            24.03.17 13:15
Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: U stavci menija Pregledi /Pregled zaposlenih opcija Primljeni radnici dodata su polja u filter "na dan", "org jed" i "hijerarhija"(odnosi se na org. jed.) pa se pregled može filtrirati i po tim vrednostima


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućen export obaveza za RINO iz KUF-a za budžetke korisnike

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Dodat je novi tip kadrovskih dokumenata "obaveštenje" koji se referiše na tip dokumenta "Ugovor o radu" inicijalno predviđen za „Obaveštenje o uzbunjivačima” i “Obaveštenje o zabrani mobinga” ali se može koristiti i u druge svrhe obaveštavanja

Aplikacija:      Kadrovksa evidencija
Opis izmene: Omogućeno štampanje Rešenja o odsustvu u pdf čiji je naziv u formatu koji je korisnik zadao. Za sada su promenljive koje se koriste u formatu #jmbg#, "#datum#, #mesec# .

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U UKV i UKM dodato dugmence pored artikla za pronalaženje artikala u paralelnim šifarnicima.

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: Format AxaN za import radnika od sad ima samo dva obavezna polja, MBP i JMBG, i korisnik popunjava samo ona polja koja menja. Naravno , ukoliko su popunjena polja koja menjaju osobine radnog mesta mora biti popunjeno polje datum od od kog datuma važi navedena promena. Isto pravilo važi za ostala povezana polja.

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U AxaN format importa radnika dodata 38. kolona koja predstavlja poslovni mail

7551            10.03.17 13:48
Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U zbirnom pregledu po mesecima omogućeno filtriranje zapisa po agentima prodaje kao i odabir sorta po šifri ili nazivu komitenta.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uvedena opcija kojom će se u zahtevu prikazivati ukupno stanje artikla koji se unosi (gledaju se svi magacini iz trebovanja za kreatora i odgovarajuću grupu artikla) i prikazuje se artikal crvenom bojom ukoliko ga nema na stanju.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Dodata je nova promenljiva za formule osnova za obračun "Dopuna do minimalca". Konsultuje iste parametre stavke obračuna kao i kontrola na dugme "Min. zarada". Osnov za obračun koji koristi ovu promenljivu u formuli mora da ima najveći redni broj da bi se vrednost promenljive izračunavala posle svih ostalih obračunavanja.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U spisku kartica kupaca dodato dugme "Dodela kom.", između kolona "Fiksiran tip" i "Prezime". Dvoklikom na to dugme se označenoj kartici nudi povezivanje sa komitentom čiji je jmbg jednak bar kodu kartice.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Sada je omogućeno da se u trgovini ubaci novi dokument nakon promene vrste dokumenta a da se ne mora kliknuti na dugme "Nađi". Biće ubačen dokument odabrane vrste.

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U prozoru spiska Radnih naloga dodata nova štampa - "Nalepnice kutija - po želji korisnika".

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Postojeći prozor "Plan nabavke" je preimenovan u "Plan nabavke - jednostavan", a u pripremi su novi detaljniji prozori za planove prodaje, proizvodnje i nabavke.

7537            24.02.17 14:03
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Iz Trgovine omogućeno dodeljivanje kartice kupca na Fakturi čiji je tip magacina 'Prodavnica'.


Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: Omogućeno ažuriranje paralelne jedinice mere za više selektovanih artikala.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Ako se čekira opcija programa "Svrha iz Xml (plate)" u virmanima za objedinjenu naplatu doprinosa i u virmanima za isplatu radnicima (zbirnim i pojedinačnim) pojavljivaće se svhra isplate iz Xml file-a koji je odgovor na PPP PD obrazac. Ova svrha će se od sad videti i u zaglavlju PPP PD obrasca

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: U template kadrovskih dokumenata dodata promenljiva (zahtevana) "Stručna sprema radnog mesta". Promenljiva "Stručna sprema" koja je i do sad postojala predstavlja stručnu spremu radnika.

7530            10.02.17 14:00
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Prozor za opcije programa je potpuno preorganizovan, a opcije su sistematizovane po sekcijama. U kartici "Zaštita" sada se nalaze samo kritične opcije zaštite, dok su ostale raspoređene prema mestu na kojem se primenjuju: opšte (za ceo paket), osnovni podaci, dokumenti i štampe. U administratorskoj aplikaciji omogućeno je dodeljivanje prava na pojedine sekcije kartice "Zaštita". U donjem desnom uglu prozora je dodat mini pretraživač, kojim možete pronaći željenu opciju unosom neke reč, dela reči ili fraze. Pretraživač se kreće po prozoru pronalazeći jednu po jednu opciju koja sadrži traženu reč, bilo u podatku ili u opisu polja, sekcije i sl. Prozor za opcije glavne knjige je ukinut, a njegove opcije su prebačene u standardni prozor za opcije programa unutar kartice "Dokumenti".


Aplikacija:      Kadrovksa evidencija
Opis izmene: Od sad i pri ručnom unosu Kadrovksih dokumenata(ugovora o radu) se oznaka ugovora formira dodavanjem rimskog broja ukoliko je to uključeno u opcijama. Do sad je ovaj način formiranja oznake ugovora važio samo za import podataka.

Aplikacija:      Trgovina, Proizvodnja
Opis izmene: U spisku stavki Izdatnica dodata kolona "Po ulazu".

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno da pregled prometa artikala i usluga možeda da prikazuje podatke i po drugim klasifikacijama artikala osim po osnovnoj.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućeno spajanje više stavki PPP PD obrasca koje su za istog radnika i imaju istu ŠVP. Do situacije kada je ovo potrebno dolazi kada radnik ima dva radna mesta pa samim tim i dve kartice u obračunu , tada se za njega naprave dve stavke PPP PD obrasca sa istom ŠVP

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: U template kadrovksih dokumenata dodate 3 nove promenljive: 1. Datum od dokumenta na koji se referiše 2. Datum do dokumenta na koji se referiše 3. Datum ugovora sa drugom firmom

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: Promenjeno da automatsko pridruživanje slika artiklima ne zahteva više dužinu šifre od 13 znakova već sad ta dužina može biti proizvoljne dužine da bi se uparili slika i artikal.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Promenjen način popunjavanja "starog" IOSI obrasca . Broj radnika je sada broj radnika koji imaju otvoreno radno mesto u mesecu koji je zadat u filteru (do sad je bio broj radnika koji su se pojavljivali u obračunima). Broj invalida je broj radnika prethodne stavke koji su invalidi. Mesec je mesec iz filtera (a ne poslednji mesec za koji postoji obračun kao do sad)

7518            27.01.17 13:13
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu prodaje i nabavke dodata je mogućnost prikaza kolona sa količinama i vrednostima zaliha, broja dana artikla u prodaji, razlike prodajne vrednosti i vrednosti nabavke i kolona sa analizom cena po cenovnicima u zadatom periodu prodaje. Omogućen je i dodatni filter koji se primenjuje posle prikaza izveštaja, kojim se mogu dodatno filtrirati numerički podaci iz rezultujućih kolona izveštaja, direktno na ekranu, bez ponovnih upita u bazi.


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućeno automatsko dodeljivanje delovodnog broja za KUF i KIF po formatu koji se definiše po pravilima za definisanje brojeva dokumenata stim što je dodat još format #T# za tip dokumenta.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Pregled rezervacija proširen za prikau po komitentima.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Promet po agentima prodaje proširen za još dva prikaza gde su podaci o prometu po artiklima ili komitentima grupisani kvartalno.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Promet po agentima prodaje proširen opcijom kojom se može isključiti prikaz nabavnih vrednosti, RUC-a i profita ukoliko se želi zabraniti agentima prodaje da vide te podatke.

7508            13.01.17 14:00
Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Ispravka za štampu računa na kasama DP-25 i DP-35


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru "Pregled prodaje i nabavke" dodato je nekoliko opcija. Dodata je opcija "Artikli iz cenovnika", koja u izveštaju prikazuje samo artikle iz izabranog cenovnika. Omogućen je prikaz slike selektovanog artikla desno od filtera uključivanjem opcije za sliku, kao i prikaz slike u punoj veličini u posebnom prozoru. Omogućen je izbor posebnog perioda, tipa magacina i magacina za paralelnu nabavku. Dodata je opcija za oduzimanje određene prodaje iz paralelne nabavke. U izveštaju "Prodaja - Stanje rastera za osobinu" dodata je mogućnost prikaza cene iz kartice, unosa nove cene i formiranja cenovnika.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dopunjeno da promet artikala i usluga uzima u obzir i usluge unete na Izlaznim kalkulacijama maloprodaje.

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: U filter pregleda zaposlenih za pregled "po organizacionim jedinicama" dodat check box "hijerarhija" koji se odnosi na organizacione jedinice. Ukoliko je čekiran u obzir se uzimaju i org. jed. koje pripadaju odabranoj org. jed. u filteru

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Svrha plaćanja na svim virmanima za plate od sad se formira kao ' za' umesto ' Obračun zarada za ' kao do sad. Deo 'za' može se izbeći čekiranjem opcije"skraćena svrha na virmanima za plate" u opcijama plata tab "zaštita"

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: U katalogu vrsta prihoda dodato polje "ignoriši olakšicu" koje kad je čekirano znači da se pri formiranju šifre vrste prihoda ignoriše olakšica, recimo ako se isplaćuje prevoz radniku koji ima olakšicu za novozaposlene 75% da poslednje tri cifre ŠVP budu "00 0" a ne "10 0"

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućena je štampa otkupa poljoprivrednih proizvoda iz KUF-a

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U stanju materijala za proizvod, omogućen prikaz stanja po magacinima.

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Pri pravljenju profaktura ili faktura iz kase, nudi se poslednja korišćena vrsta.

7499            27.12.16 14:23
Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Omogućeno editovanje datuma samog rešanja o odsustvu (do sad je bio datum formiranja rešenja)


Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Omogućen pristup komitentima iz aplikacije Kadrovska evidencija

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Kadrovski dokumenti se od sad otvaraju iz stavke menija Dokumenti/Otvori/Rešenja o odsustvu(ugovori)

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Rešenja o odsustvu više nisu razdvojena po vrstama već se sva nalaze u jednom prozoru koji se otvara iz Dokumenti/Otvori/Rešenja o odsustvu. Tu se vrši i pregled i unos rešenja o odsustvu.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno da se iz naloga otpisa i nalova viška, pomoću dugmeta "kalkulacija" otvori kalkulacija po kojoj je pravljen nalog otpisa ili nalog viška a čiji broj je upisan u polje "Po kalkulaciji:".

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Pregled "Poručena roba" je prilagođen novom sistemu zatvaranja stavki porudžbenica. Dodate su i dve nove opcije prikaza za pregled po dobavljačima: "Pojedinačne stavke - količine" i "Zbirno po artiklima - količine". Pregledi su slični dosadašnjim, ali prikazuju samo količine, bez cena i iznosa.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uvedena je mogućnost povezivanja pojedinačnih stavki dokumenata prijema (prijemnice, povratnice, ulazne kalkulacije, evidencioni listovi) sa više stavki različitih porudžbenica i unos količine koja se razdužuje sa svake porudžbenice. Dugmetom sa slikom kolica u donjem desnom uglu prozora sa stavkama dokumenata prijema otvara se prozor za zatvaranje porudžbenica. Do sada je postojala samo mogućnost povezivanja celog dokumenta prijema sa jednom porudžbenicom, pri čemu se podrazumevalo da se porudžbenica zatvara svim artiklima i kompletnim količinama iz dokumenta prijema. Ovaj način povezivanja i dalje ostaje aktuelan i radi na isti način, a dugme za povezivanje pojedinačnih stavki u tom slučaju nije dostupno. Isto dugme je dostupno i u samim porudžbenicama gde je omogućeno ručno zatvaranje pojedinih stavki, bez povezivanja sa dokumentima prijema.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru "Nabavka" dodata je opcija za određivanje dobavljača u prikazu i pretrazi (iz dobavljača artikla, proizvođača artikla, prvog dokument prijema ili redom po ovim opcijama). Dodate su i opcije za prikaz samo aktivnih artikala i za pretragu po šifri dobavljača artikla i po bilo kojoj šifri iz paralelnih šifarnika, kao i mogućnost otvaranja kartice artikla za selektovani artikal i magacin (dugmetom ili dvostrukim klikom).

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za karticu artikla dodate su opcije za prikaz napomene stavki i poručenih i isporučenih količina artikla po porudžbenicama. Opcije se mogu snimiti.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U karticama kupaca dodata još jedna forma prikaza koja prikazuje listu stavki iz fakture umesto sadržaja.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U Vrednostima svojstava artikala dodata nova kolona "šifra".

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata nova opcija u formiranju Naloga početnog stanja - "Po ulazu". Ova opcija formira Početno stanje artikala po ulazima. Da bi se razlikovale formirane stavke istog artikla, u polje "Napomena" se upisuje tekst "Početno stanje", zatim broj dokumenta ulaza, opis sa stavke ulaza i redni broj stavke u dokumentu ulaza. Ukoliko postoji KB na stavci ulaznog dokumenta, formirana stavka Početnog stanja će takođe sadržati KB.

7489            16.12.16 15:49
Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Dodat MBP u filter kadrovskih dokumenata


Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Dodat MBP u filter rešenja o odsustvima

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: U propisanim osnovicama za obračun doprinosa omogućeno da se mogu pod istim datumom naći dva različita stepena kvalifikacije iako im je ista oznaka (recimo do sad nije bilo moguće uneti pod istim datumom VI stepen stručne spreme za VI/1 i VI/2 jer imaju istu oznaku: VI )

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: U template ugovora o radu dodata promenljiva "Ugovor sa drugom firmom" koja se koristi za agencija za zapošljavanje i predsavlaj ugovor sa firmom u kojoj njen zaposleni ustvari radi

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Omogućeno grupno (za sve selektovane odjednom) štampanje template-a za kadrovkse dokumente i rešenja o odsustvu

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: Omogućen import članova porodice radnika iz Excel file-a

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: Omogućen import radnih mesta iz Excel file-a

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Za formulu osnovice za godišnji odmor uvedena promenljiva "Broj dece samohranog rod. mlađih od 14"

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Za formulu osnovice za godišnji odmor uvedena promenljiva "Staž u firmi"

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata nova kolona u spisku kartica kupca - "Fiksiran tip". Kada je kolona označena, odgovarajućoj kartici neće biti predlagano ažuriranje tipa kartice.

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U cenovnicima je za proceduru "Artikli u cenovnik - TAB" omogućeno učitavanje cenovnika iz datoteke preko šifara artikala iz paralelnog šifarnika, koji može da se izabere u opcijama. U ovom slučaju isključivo se pretražuju šifre iz tog šifarnika i ignorišu se opcije za ubacivanje novih artikala ili ažuriranje postojećih.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U Svojstvima artikala dodata nova kolona "šifra".

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U filteru lager liste dodate su opcije za prikaz dimenzija (transportnih gabarita) i zemlje porekla, kao i polje za pretragu po šifri iz bilo kojeg paralelnog šifarnika "Šifra par.šif.".

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Pri formiranju naloga početnog stanja, ukoliko je uključena opcija "Po kontrolnom broju", program formira i raster (ukoliko postoji) koji odgovara artiklu i kontrolnom broju.

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Omogućeno štampanje rešenja za sve selektovane redove za kadrovska dokumenta i rešenja o odsustvima

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U podešavanju limita za komitente dodata je nova opcija "Limit se koristi", kojom se može privremeno isključiti kontrola limita za određenog komitenta, bez potrebe da se brišu ostale definisane opcije.

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U prozoru za komitente dodat je novi listić "Komercijalni uslovi", u koji su prebačena sva polja iz listića "Ostalo" i "Slobodne kolone" koja se odnose na razne komercijalne uslove poslovanja (rabati, rokovi plaćanja, limiti, cenovnik, kartice i sl). Polja "Račun prima" i "Marketinška agencija" su premeštena u listić "Ostalo". Dugme "Uslovi plaćanja" takođe je premešteno u "Komercijalne uslove". U aplikaciji za administratora dodata je kontrola "Komercijalni uslovi", tako da se sada jednom opcijom može zabraniti ili dozvoliti određenom korisniku pristup ovim podacima. Pristup dugmetu "Uslovi plaćanja" i dalje je posebna opcija.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U prozoru za štampanje se pri eksportu preko dugmeta "Snimi kao" konsultuje vidljivost/nevidljivost prikazanih kolona (i ostali parametri) sa pregleda štampe preko dugmeta "Pogled".

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U definisanju usluga dodato je polje "Kataloški broj artikla", koje će se koristiti u štampama pojedinih dokumenata na zahtev korisnika. Odnosi se na kataloški broj (ili neku drugu šifru) artikla za koji je vezana ova usluga (npr. usluga popravke određenog artikla i sl).

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U definisanju artikala i prozoru za ažuiranje artikala u magacinu dodato je polje "Ne koristi se". Ovo polje služi samo da bi olakšalo ažuriranje artikala u magacinu, kada se neki artikli više ne koriste, da bi se jednim potezom ažurirali u svim magacinima. Logika prikaza artikala koji se koriste u lager listi i drugim modulima ostaje neizmenjena i oslanja se na polje u artiklima u magacinu.

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: Obezbeđen import članova porodice radnika iz Excel tabele

7473            02.12.16 15:42
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru "Registar kase" dodata dva datumska polja za Period koja se koriste kada se u polju "Prodaja po kart.kup." odabere "Za period". U prozoru "Prenos sa kase" omogućen prenos podataka o prodaji u MP popunjavanjem polja "Prodaja po kart.kup.:" (kao u prozoru "Registar kase").


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Na komitentu uvedena opcija da se za upozorenje i zabranu pri kontroli limita komitenta može birati da li je potrebno da budu probijeni limiti i po danima i u iznosu ili je jedan probijen limit dovoljan za upozorenje ili zabranu snimanja dokumenta

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Na komitentu uvedena opcija za upozorenje kada se pređe navedeni iznos kao limit komitenta (kao što je do sad postojao za dane)

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Kontrola limita komitenta je omogućena za unos svih tipova operativnih dokumenata trgovine (do sad je bilo samo za unos fakture)

Aplikacija:      Trgovina, Kasa
Opis izmene: Ubrzavanje obrade podataka za kartice kupca. U prozoru "Analiza podataka o karticama kupca" uvedeno polje "Podaci prodaje za sve kartice". Ukoliko je ovo polje čekirano, prikazuju se svi podaci o prodaji za sve kartice. U suprotnom se prikazuju samo one kartice čiji su podaci o prodaji poslednji preneti iz maloprodaje i na osnovu kojih nije vršena obrada preko dugmeta "Ažuriranje tipova na karticama".

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Pripremljene su dve nove aplikacije: Calculus Windows servis (namenjen prvenstveno za arhiviranje baza bez prijavljivanja korisnika u Windows) i Calculus servisni panel (podešavanje i upravljanje Calculus Windows servisom i servisom za baze podataka). Uputstvo možete pogledati na portalu, u uputstvu za program "Održavanje baza": Calculus Windows servis i servisni panel.

7462            18.11.16 14:37
Aplikacija:      Trgovina, Proizvodnja
Opis izmene: U prozoru "Opcije programa", u tabu "Podaci" uvedena novu opcija "Prikaz dokumenata podkreatora". Kada se popuni polje "Kreator" u filteru prozora spiska dokumenata, ukoliko je čekirana nova opcija, prikazuju se svi dokumenti tog kreatora i svih onih kreatora koji su hijerarhijski ispod njega.


Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Dodata je mogućnost eksporta spiska zarada za rasknjižavanje prema formatu OTP Bank-e.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Ispravljen eksport rastera i grupa artikala pri eksportu stavki Fakture iz prozora stavki Fakture u slučaju da je Faktura nastala od više Otpremnica. Ispravljen eksport Fakture iz zaglavlja Fakture ukoliko Faktura sadrži stavke sa rasterom.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu "Poručena roba" za opciju po kupcima i tip dokumenta "zahtevi" u filteru dodata polja završeni, kupac, šifra kupca i način isporuke

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U zahtevima komitenata polje "Način isporuke" je od sad padajuća lista vrednosti načina iporuke koje ste želeli da sačuvate pri unosu (program pita pri unosu da li želite da se ta vrednost doda u padajuću listu)

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U izveštaju o prodaji po karticama kupaca iz prozora "Definisanje tipova i kartica kupca" uvedeno dugme "Ažuriranje tipova na karticama" preko koga se menjaju tipovi kartica u zavisnosti od postignute potrošnje. U istom izveštaju su dodate nove kolone za prethodni period, aktuelni period, potrošnju u prethodnom i aktuelnom periodu kao i predlog tipa u koji se prebacuje kartica kupca.

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: U template Rešenja o odsustvu dodate su promenljive 'Suma dana za godišnji odmor' , 'Maksimalni broj dana za godišnji odmor' koje prikazuju sumu dana svih osnova za godišnji odmor za određenog radnika i godinu i maksimalni propisani broj dana godišnjneg odmora.

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: U template Rešenja o odsustvu dodate su promenljive 'Prvi osnov za godišnji odmor' , 'Drugi osnov za godišnji odmor' , 'Treći osnov za godišnji odmor' , 'Četvrti osnov za godišnji odmor' , 'Peti osnov za godišnji odmor' koje prikazuju na osnovu čega je radnik dobio dane godišnjeg odmora i broj dana koji pripadaju određenom osnovu

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Obezbeđeno da se polja CAS broj i ES broj popunjavaju iz vrednosti svojstva artikala koja se zovu "CAS broj" i "ES broj"

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Uvedena nova promenljiva za plate "Max. osnovica doprinosa" čija je vrednost maksimalna osnovica za doprinose sa obračuna (5 x prosek)

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Uvedena nova promenljiva za plate "Min. osnovica doprinosa" čija je vrednost minimalna osnovica za doprinose za stručnu spremu radnika

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Uvedena nova promenljiva za plate "Stopa poreza" čija je vrednost najveća stopa PORZAR za tarifnu grupu koja se koristi.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Uvedena nova promenljiva za plate "Ukupna stopa dop.n.t. radnika" čija je vrestnos ukupna stopa doprinoa na teret radnika za tarifnu grupu koja se koristi.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Uvedena nova promenljiva za plate "Propisana poreska olakšica" čija je vrednost granica poreske stopa PORZAR tamo gde je poreska stopa 0 za tarifnu grupu koja se koristi.

7456            04.11.16 14:39
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U spisku UKV dodata nova kolona "Napravljen od" koja prikazuje od kog dokumenta je UKV napravljen preko dugmeta "Napravi drugi dokument"


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno kopiranje podatka "Faktura dobavljača" kada se preko "Napravi drugi dokument" kopira Kalkulacija cena u UKV.

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: U template ugovora o radu dodate promenljive "lični koeficijent", "koeficijent radnog mesta radnika" i "koeficijent radnog mesta"

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Omogućena štampa NI naloga i za storno račune.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Ispravljena greška u prikazu radnog mesta u obrascu "Potvrda o ostvarenom prihodu za porodiljsko odsustvo"

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Promenjen je način računanja dana u OZ-10 kod radnika koji su zaposleni na nepuno radno vreme kod jednog poslodavca, od sad se prikazuje broj celih dana a ne proporcionalno procentu zaposlenosti kao do sad.

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: U planu godišnjih odmora za delove GO od 3. do 12. dodata opcija da se nakon unosa broja dana i početnog datuma dela GO automatski upiše poslednji dan GO i datum povratka na posao nakon tog dela GO (kao što sad radi za 1. i 2. deo)

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru definisanja Kartica kupaca se prikazuju i kolone "Prezime", "Ime", "Adresa", "Telefon", "Email", "Pol" i "Dat.rođ.kom." koje su dobijene iz komitenta (fizičkog lica) koji je unet na kartici kupca u polju "Komitent".

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu rezervacija, dodata u filteru mogućnost filtriranja po agentu prodaje.

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Import AxaN proširen za 6 novih kolona : zvanje, broj ugovora,mesto rada, koef1, koef2 koef3,koef4. Popunjenost bilo koje od kolona broj ugovora,mesto rada, koef1, koef2 koef3,koef4 inicira automatsko formiranje ugovora o radu sa podacima iz tih kolona a nastalo od radnog mesta koje se importuje.

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: U ugovor o radu dodata su polja "mesto rada", "koeficijent 1","koeficijent 2","koeficijent3". Ta polja su dodata i kao promeljive u template-u za ugovor o radu

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Proširena primena opcije "Podaci samo ulogovanog agenta" na "Pregled prometa", "Pregled dokumenata", "Promet artikala i usluga" i "Promet po komitentima".

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U izveštaju "Pregledi - Kartice" dodata mogućnost prikaza kartice sa rasterom (preko opcije "Raster"), ukoliko je prethodno popunjeno polje "Grupa" u filteru.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Proširena mogućnost formiranja poziva na broj u KUF-u i KIF-u. Do sada je korisnik mogao da uključi opciju da li će mu se u poziv na broj upisivati broj dokumenta koji unosi a sada je omogućeno da se taj poziv na broj generiše po modelu 97 ako je uključeno "Automatsko formiranje broj po modelu 97" koja je do sada primenjivana samo na dokumente koji su nastajali u trgovini.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu Hemikalija, omogućeno izostaviti iz pregleda i prijemnice kao što je do sada bilo moguće izostaviti otpremnice.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Opcija "Print u PDF + E-mail" u prozoru za štampu prilagođena je verziji PDFCreatora 2.3.0 i novijim.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: U karticama obračuna pri ručnom unosu radnika padajuća lista radnika filtrira samo radnike sa radnim mestima koja imaju period preklapanja sa obračunskim periodom. Za unetu organizacionu jedinicu u filter vrši se dodatno filtriranje padajuće liste na radnike sa radnim mestima u zadatoj organizacionoj jedinici.

7448            21.10.16 14:53
Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: U programu Kasa omogućeno naknadno dodeljivanje i menjanje kartice kupca na računu (dugme "Dodela kart.kup." u prozoru pregleda računa). Računi na kojima je promenjena ili dodata kartica kupca će se ponovo eksportovati pri opciji "Razmena" u prozoru "Komunikacija sa registar kasama".


Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Omogućeno formiranje nove kartice kupca iz programa Kasa u slučaju kada se očita bar koda kartice koja nije otvorena u bazi. Korisniku se nudi opcija da otvori novu karticu sa očitanim barkodom. Otvorena kartica se dodeljuje prvom kreiranom tipu kartice kupca.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Pri unosu izvoda do sada se uvek inicijalno nudio glavnu valutu kao valuta izvoda a sada će se nuditi valuta u kojoj je uneto početno stanje te vrste izvoda. Ako nema početnog stanja izvoda za tu vrstu, i dalje će se nuditi glavna valuta.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru "Komunikacija sa registar kasama", pri opciji "Razmena" uvedena nova opcija "Otvaranje kartice kupca u centrali". Kada je ova opcija označena, pri prenosu prodaje po karticama kupaca od prodavnice ka centrali, proveri se da li u centrali postoji učitana kartica kupca i otvara je ukoliko ne postoji.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Uvedena novu opcija povezivanja sa fakturama pri importu izvoda: "I bez komitenta dovoljno poklapanje poziva na broj (ili poklapanje po žiro računu poslednje uplate)". Ukoliko postoji više faktura sa istim pozivom na broj za koje može stavka importovanog izvoda da se veže, program će odabrati onu fakturu čiji se komitent podudara sa komitentom poslednje uplate sa istim žiro računom kao žiro račun stavke iz fajla koji se importuje.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za izbor dokumenta "Napravi dokument od" od sad se prikazuje i kolona koja u prijemnicama predstavlja "Dokument dobavljača".

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Dodate promenljive opis radnog mesta, prebivalište i adresa radnika tako da mogu da se koriste u template-u kadrovskih dokumenata.

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Obezbeđeno da se datum dokumenta može nakandno menjati

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Dodat filter u prozor sa obračunima. Period obračuna koji se do sad nalazio u opcijama plata ne nalazi se više tamo nego se očekuje da bude unet u filter prozora pa snimiti kroz opcije prozora.

7438            07.10.16 16:16
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Ispravljeno pretraživanje i zamena podataka kod datumskih i datum/vreme polja u prozoru Zamena.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru "Kartice i lager po ulazima" dodati novi prikazi: "Zbirno po ulazima sa kol.fakt.dob.", i "Dokumenti izlaza sa kol.fakt.dob.". U njima se prikazuju kolone Količina po fakturi dobavljača ("Fakt.dob.") i Razlika te količine sa kolonom "Ulaz".

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata nova knjižna stavka za ulazne kalkulacije pod nazivom "Kursna razlika". Ova stavka izračunava razliku koja je nastala između fakturne vrednosti robe po kursu na datum fakture vezane za ulaznu kalkulaciju i kursu na datum ulazne kalkulacije.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru Artikli u magacinu, dodato dugme za import artikala u magacin iz datoteke i ažuriranje min i max količina za odabrani magacin. Format TXT datoteke je ŠIFRANAZIVMINMAX.

7432            23.09.16 14:35
Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U prozor za radnike dodata polja u filter za zasebno filtriranje "datuma radnog mesta do" i "datuma odlaska"


Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: Na prozoru spiska Trebovanja uvedeno dugme Nalepnice.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozor spiska Prenosnih dostavnica dodata štampa "Prenosna dostavnica komisionaru". Do sada je ova štampa bila moguća iz prozora stavki Prenosnih dostavnica.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Uvedena nova olakšica za 75% refundacije 'Novozap. 75% 2016', koja se pri formiranju šifre vrste prihoda označava sa '11'

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Promenjen smisao opcije "Popuni cenu na prijemnici". Sada kada je čekirana opcija, program popunjava cenu na prijemnici sa cenom iz cenovnika dobavljača a ako je tamo ne pronađe onda sa cenom zalihe. Ukoliko nije čekirana onda popunjava sa cenom iz cenovnika dobavljača ako je tamo pronađe a ako je nema onda cena ostaje 0.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za zaglavlja faktua dodato je dugme "Naplati", koje obavlja istu operaciju kao dugme u prozoru stavki. Ova operacija je dozvoljena samo nad pojedinačnim dokumentima (nije moguće pokrenuti naplatu i fiskalizaciju selektovanjem više dokumenata odjednom).

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozorima za zaglavlja faktura, profaktura i ponuda dodato je dugme "Primeni cene", koje obavlja istu operaciju kao dugme u prozoru stavki, ali nad svim selektovanim dokumentima.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uvedena opcija kojom se može definisati kako će se importovati Naziv u kasi kada se koriste formati Artikli u stavke dokumenta - TAB, Artikli u stavke kalkulacije - TAB i Artikli u cenovnik - TAB. Može se isključiti ažuriranje naziva u kasi za artikle koji već postoje i može se birati da li će se ažurirati naziv u kasi na definisanu dužinu ili punu dužinu.

7420            10.09.16 19:14
Aplikacija:      Održavanje baza
Opis izmene: Prenos u novu godinu je ubrzan kod brisanja magacinskih i operativnih dokumenata i otklonjena je greška sa prevelikim brojem temporary tabela koja se javljala na posebno velikim bazama.


Aplikacija:      Održavanje baza
Opis izmene: Kod prenosa u novu godinu, ažuriranje magacinskih kartica se sada obavlja otvaranjem standardnog prozora za ažuriranje i izvršava se značajno brže od dosadašnjeg načina (kod velikih baza i do tri puta brže). Pored toga, u prozoru za prenos u novu godinu dodata je opcija "Ažuriranje magacinskih kartica", kojom se može isključiti ažuriranje kartica na kraju prenosa. Ovu opciju treba koristiti samo u izuzetnim slučajevima, kod veoma velikih baza podataka, kada prenos zajedno sa ažuriranjem traje predugo. Ažuriranje kartica i dalje je obavezno posle prenosa u novu godinu, ali ovako je omogućeno da se taj drugi korak obavi kasnije, npr. iduće noći. Dodata je i opcija "Privremeno dozvoli kartice u minusu", koja na svim magacinima omogućuje kartice u minusu, a posle ažuriranja vraća ove opcije na prvobitna podešavanja. I ovu opciju treba koristiti samo u izuzetnim slučajevima. Podrazumevano je isključena, da bi se u toku ažuriranja otkrile greške u karticama (ako na magacinima nisu dozvoljene kartice u minusu).

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za ažuriranje magacinskih kartica dodata je opcija "Privremeno dozvoli kartice u minusu", koja na svim magacinima omogućuje kartice u minusu, a posle ažuriranja vraća ove opcije na prvobitna podešavanja.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru "Artikli u magacinu" dodato je dugme "Obriši nekorišćene" koje pokreće brisanje svih artikala u magacinima koji se nigde ne koriste (zaostali su iz prethodnih godina i sl). Ovo brisanje može značajno ubrzati učitavanje pojedinih padajućih lista u bazama koje imaju velik broj artikala i magacina.

Aplikacija:      Održavanje baza
Opis izmene: Prenos u novu godinu je ubrzan kod brisanja magacinskih i operativnih dokumenata i otklonjena je greška sa prevelikim brojem temporary tabela koja se javljala na posebno velikim bazama.

Aplikacija:      Održavanje baza
Opis izmene: Kod prenosa u novu godinu, ažuriranje magacinskih kartica se sada obavlja otvaranjem standardnog prozora za ažuriranje i izvršava se značajno brže od dosadašnjeg načina (kod velikih baza i do tri puta brže). Pored toga, u prozoru za prenos u novu godinu dodata je opcija "Ažuriranje magacinskih kartica", kojom se može isključiti ažuriranje kartica na kraju prenosa. Ovu opciju treba koristiti samo u izuzetnim slučajevima, kod veoma velikih baza podataka, kada prenos zajedno sa ažuriranjem traje predugo. Ažuriranje kartica i dalje je obavezno posle prenosa u novu godinu, ali ovako je omogućeno da se taj drugi korak obavi kasnije, npr. iduće noći. Dodata je i opcija "Privremeno dozvoli kartice u minusu", koja na svim magacinima omogućuje kartice u minusu, a posle ažuriranja vraća ove opcije na prvobitna podešavanja. I ovu opciju treba koristiti samo u izuzetnim slučajevima. Podrazumevano je isključena, da bi se u toku ažuriranja otkrile greške u karticama (ako na magacinima nisu dozvoljene kartice u minusu).

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za ažuriranje magacinskih kartica dodata je opcija "Privremeno dozvoli kartice u minusu", koja na svim magacinima omogućuje kartice u minusu, a posle ažuriranja vraća ove opcije na prvobitna podešavanja.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru "Artikli u magacinu" dodato je dugme "Obriši nekorišćene" koje pokreće brisanje svih artikala u magacinima koji se nigde ne koriste (zaostali su iz prethodnih godina i sl). Ovo brisanje može značajno ubrzati učitavanje pojedinih padajućih lista u bazama koje imaju velik broj artikala i magacina.

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Proširen je format prilikom eksporta ABC_nnn.txt fajla za 'MetaLink-r9' linker u crnogorskoj regulativi. Dodato je polje koje predstavlja popust, što se odražava na štampu fiskalnog isečka.

7416            25.08.16 16:00
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Proširen transfer kartica kupaca u druge organizacione jedinice. Omogućeno automatsko otvaranje novih tipova kartica sa odgovarajućim osobinama, ukoliko oni u tim organizacionim jedinicama ne postoje. Omogućeno menjanje tipa kartice kupca na već postojećim karticama.


7407            10.08.16 13:48
Aplikacija:      Kadrovska evidencija , Plate
Opis izmene: Import podataka AxaN proširen za jednu neobaveznu kolonu: lični koeficijent


Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: Omogućena dopuna sastava artikla sa jednog artikla na sve selektovane. Postojeći sastav na selektovanim artiklima se zadržava i dopunjava sastavom odabranog artikla. Udeo postojećih sirovina zamenjuje se udelom sirovine sa odabranog artikla.

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: Omogućeno kopiranje sastava artikla sa jednog artikla na sve selektovane. Briše se postojeći sastav na seletovanim artiklima i zamenjuje odabranim.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata opcija za kopiranje barkodova stavki izvornog dokumenta u barkodove stavki novonastalog dokumenta, prilikom kreiranja novih dokumenata opcijom 'Napravi drugi dokument'. Ova opcija je funkcionalna samo prilikom kreiranja dokumenata istog tipa kojeg je izvorni dokument.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu "Prometi po proizvođačima", u tipu pregleda "Prodaja po rasteru" dodate su sume po osobinama i ukupno po artiklu.

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: Omogućena dopuna svojstava artikla sa jednog artikla na sve selektovane. Postojeća svojstva na selektovanim artiklima se zadržavaju a menjaju se vrednosti samo za ona koja se dopunjavaju .

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: Omogućeno kopiranje svojstava artikla sa jednog artikla na sve selektovane. Brišu se sva postojeća svojstva na seletovanim artiklima i zamenjuju odabranima.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Onemogućavanje fakturisanja (preko dugmeta "Fakturiši" iz spiska Profaktura) onih Profaktura koje u stavkama imaju veću količinu artikla sa rasterom nego što ima na stanju.

7398            29.07.16 13:20
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U prozoru za eksport podataka komandom "Snimi kao", od sada se nude dodatni Excel formati. Stari format, koji se do sada jedini koristio, je preimenovan u "Excel 4.0", a novi su "Excel 5.0-95", "Excel 97-2003" i "Excel 2007". Stari format nije ispravno eksportovao slova srpske latinice (čćđšž), dok sva tri nova formata rade ispravno. Kod otvaranja datoteke eksportovane u "Excel 2007" formatu, može se dogoditi da Excel prijavi određene nepravilnosti i ponudi da ih ispravi. Na ovo nemamo uticaja, pa treba dozvoliti Excel-u da obavi potrebne korekcije.


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Kod eksporta u HTML (komandom "Snimi kao") iz HTML datoteke se od sada uklanjaju polja za potvrdu, jer otvaranje većih HTML datoteka u Excel-u sa ovim poljima traje nedopustivo dugo, a u većini slučajeva eksport u HTML se koristi za Excel. Od sada će u ovakvim poljima biti prikazan podatak iz baze, npr. D/N, 1/0 i sl.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U prozorima "O programu" i "Detaljne sistemske informacije", pored verzije programa prikazuju se i datum i vreme instaliranih dodataka.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za fakture (zaglavlja) uvedena su dugmad "Napravi druge dokumente", "U datoteku" i "Iz datoteke", koja rade analogno istoj dugmadi u prozoru za stavke, ali omogućuju formiranje, izvoz i uvoz više izabranih dokumenata odjednom, kao i izvoz i uvoz zaglavlja dokumenata (samo sa osnovnim podacima potrebnim za zaglavlje). U prozoru "Formiranje drugog dokumenta" kad se poziva iz zaglavlja za više izabranih faktura, dodate su opcije za preuzimanje pojedinih polja iz izvornog dokumenta. Sistem pamćenja podešenih opcija i njihove inicijalizacije je izmenjen, pa ako ste ranije imali upamćene ove opcije, morate ih ponovo podesiti kod prvog sledećeg ulaska u ovaj prozor. Slične opcije kao u prozoru za formiranje dokumenata, pojavljuju se sada i u prozoru za uvoz iz datoteka kad je pozvan iz zaglavlja. Za izvoz i uvoz iz datoteka u zaglavljima, za sada su dozvoljeni samo formati "Stavke TAB" i "Stavke za kalkulaciju TAB". U prozoru za fakture, na kraju liste faktura uvedene su kolone "Izvez." i "Uvez.", koje prikazuju da li je dokument izvezen ili uvezen iz datoteke.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru rastera dodata kolona "Broj reda/ukupno redova".

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U Ulaznim kalkulacijama ispravljena greška pri izmeni već unetog podatka o Fakturi dobavljača u tabu "Faktura dobavljača".

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Uveden novi tip dokumenata "Rešenje o odsustvu". Obezbeđen template za rešenja o odsustvu sa promenljivama za sva polja vezana za bilo koju vrstu odsustva : porodiljsko, neplaćeno, godišnji odmor, ostalo

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Dopunjen template za rešenja o godišnjem odmoru : dodate su promenljive oddatuma,dodatuma, povratak, brojrešenja za svaki deo godišenjg odmora

7389            16.07.16 17:50
Aplikacija:      Obračun zarada
Opis izmene: Omogućen eksport IOPPD obrasca u XML dokument koji se kasnije importuje na sajt Poreske Uprave Crne Gore.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Kod startovanja procedura za uvoz ili izvoz podataka u datoteke, u zaglavljima i stavkama dokumenata (dugmad "U datoteku" i "Iz datoteke"), u nekim slučajevima se otvara dodatni dijalog za izbor formata uvoza ili izvoza: standardni Calculus formati ili specijalni formati za pojedine firme.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U stavkama porudžbenice izbačeno je dugme "Učitaj". Umesto njega treba koristiti dugme "Iz datoteke", pa u narednom dijalogu izabrati specijalne formate.

Aplikacija:      Prodavnica
Opis izmene: U pregledu sredstava plaćanja uključeno da se prikazuje i depozit ako je unet na kasi.

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Opcija da raster ne može da ide u minus, primenjuje se i u programu Kasa uzimajući u obzir i prodatu količinu u toku tog dana.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U pregledu prometa dodat broj tekućeg računa ili naziv blagajne.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Pri fiskalizaciji faktura uvedeno da se nudi inicijalno sredstvo plaćanja i u spisku faktura su markirane fakture koje su fiskalizovane.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućen obračun zavisnog troška eko takse i kada postoji više eko taksi .

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Za eksport i import podataka iz Excel-a uveden je novi API (programski interfejs) za komunikaciju sa Excel-om. Dosadašnji DDE API je imao probleme kada su na računaru startovani pojedini programi drugih proizvođača. Na novi OLE API drugi programi ne bi trebalo da imaju uticaja. Ovaj API je i drastično brži kod eksporta u Excel i ne koristi pomoćnu Excel datoteku CalculusCommon.xls niti makroe. Od sada je OLE podrazumevani izbor, ali ako je potrebno, u opcijama programa u tab-u Formati možete podesiti i stari Excel API DDE.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Na vrstama faktura uvedena mogućnost zaokruživanja cene.

7374            30.06.16 11:30
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu prodaje i nabavke dodata su četiri nova izveštaja. "Prodaja - Stanje rastera za osobinu" prikazuje ukupnu prodatu količinu i stanje po rasteru (vrednostima jedne izabrane dodatne osobine) po magacinima i artiklima. U ovom izveštaju je omogućeno (dvostrukim klikom na polje sa stanjem) da se za pojedine vrednosti osobina unese predlog za prebacivanje određene količine iz jednog magacina u drugi i da se taj predlog odštampa kao poseban izveštaj. Tri izveštaja čiji naziv počinje sa "Maloprodaja" generišu se iz podataka prenetih sa kasa u centralnu evidenciju. "Maloprodaja - Osnovni izveštaj" funkcioniše analogno "Osnovnom izveštaju" uz dodatne podatke o korisnicima loyalty kartica. "Maloprodaja - Analiza prodaje artikala po cenama" prikazuje prodaju svakog artikla po različitim cenama i popustima i učešće svake od cena u ukupnoj prodaji. "Maloprodaja - Prodaja po satima grafikon" prikazuje grafikon prodaje po satima od 0 do 23.


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Pri pravljenju dokumenta u KIF-u preko dugmeta "IKM", ispravljeno generisanje stavki PDV-a.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu najvećih kupaca dodata mogućnost prikaza pregleda u drugoj valuti i izbora kursa za prikaz. Takođe je dodata i kolona odnosa Nab.Vred./RUC u %.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Promenjeno da se u kartici komitenta - knjigovodstveno hronološki, avansi sa početnog stanja prikazuju isto kao u Glavnoj knjizi tj. u plusu na potražnoj/dugovnoj strani umesto kao do sada u minusu na dugovnoj/potražnoj strani.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu prodajnih dokumenata, prikaz "Dokumenti sa stanjem plaćanja", dodat datum do kog se gledaju plaćanja.

Aplikacija:      Proizvodnja, Trgovina
Opis izmene: Prozor za formiranje dokumenata proizvodnje je prijavljen u admin bazu, pa je potrebno dodeliti prava pristupa ovom prozoru. Prijavljena je i kontrola za izbor operacije u ovom prozoru, pa je sada moguće zabraniti operaciju brisanja dokumenata proizvodnje.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U lager listi po rasteru, uvedena opcija po magacinima kao u običnom lageru.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za unos rastera na dokumentu, na dugme za automatsko generisanje rastera, omogućeno da se bira da li će biti generisane samo kombinacije po prvoj osobini ili sve kombinacije (kao do sada).

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za unos rastera na dokumentu, prikazuje se stanje po prvoj, drugoj i trećoj osobini, respektivno kako se unose.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu rezervacija dodata opcija prikaza rezervacija po rasteru.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu prodajnih dokumenata dodat u filter i datum do kog se gledaju uplate kada se odabere pregled sa plaćanjima.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Ukoliko postoji barkod za raster, biće prikazivan u prozoru za unos rastera na dokumentima i na dvoklik će se otvarati prozor za definisanje barkodova (isti onaj koji se otvara iz artikala).

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Po preporuci pošte, premešten PAK broj na dno okvira za ispis adrese na fakturama.

7361            15.06.16 15:00
Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: Ispravljena greška u prikazu izdatog materijala u izveštaju "Trebovano - Izdato" pri prikazu "Po trebovanjima" u slučajevima kada se materijal u Izdatnici veže za pogrešan gotov proizvod, kao i kada postoje više stavki materijala u istom Trebovanju koje nisu vezane ni za jedan gotov proizvod.


Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U pregledu Izdatog materijala dodat novi izveštaj (prikaz "Radni nalozi - potreban materijal") koji po Radnim nalozima prikazuje sve potrebne sastojke po dubini do osnovnog artikla uzimajući u obzir i sve poluproizvode koji učestvuju u osnovnom proizvodu.

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: Ispravljena greška pri dodeljivanju datuma početka i kraja faze u Trebovanjima preko očitavanja barkoda i preko dugmeta "Unos datuma faze".

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U Opcijama programa u tabu "Zaštita" uvedena opcija "Kontrola predatih količina" kojom se kontroliše količina predatih gotovih proizvoda na predatnicama u odnosu na onu koja je navedena na radnom nalogu i zabranjuje se predaja veće količine.

7347            02.06.16 13:32
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodat je izveštaj "Dnevna evidencija o otpadu operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada" Obrazac Deo 3


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uvedena opcija "Slobodna kolona 8 je Dokument o kretanju otpada na komitentu". Odabirom ove opcije se za sve dobavljače koji imaju popunjen broj dokumenta o kretanju otpada ( u slobodnoj koloni 8) taj broj automatski prepisuje na prijemnicu od tog dobavljača.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodato polje na prijemnici "broj dokumenta o kretanju otpada"

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu prodaje i nabavke omogućen je i prikaz kolona sa količinama jedne izabrane dodatne osobine artikala (za svaku vrednost jedna kolona). Mogu se prikazati sve vrednosti ili samo pojedine koje se izaberu.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uvedena nova štampa nalepnica - "Deklaracija 5 x 10 (2)".

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Od ove verzije, minimalna rezolucija ekrana na kojoj radi Calculus je 1024 x 768 (ranija minimalna rezolucija je bila 800 x 600).

Aplikacija:      Trgovina, Proizvodnja
Opis izmene: Pri formiranju Fakture od Zahteva preko dugmeta "Ostali dokumenti", konsultuje se opcija programa "Povlačiti adresu poslovnice".

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U pregledu "Stanje proizvodnje" dodato polje "Raster". Ukoliko je ovo polje označeno, prikazuje se stanje proizvodnje sa kolonama "Planirano", "Predato" i "Preostaje" po rasteru proizvoda za proizvode koji imaju raster.

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U prozoru "Trebovani i izdati materijal" koji se dobija iz prozora radnih naloga, dodat je prikaz "Po izdatnicama".

7341            19.05.16 13:20
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Stavka glavnog menija "Snimi opcije prozora" preimenovana je u "Opcije prozora". Dijalog sadrži dosadašnju mogućnost snimanja tekućeg filtera, uz dodatnu mogućnost snimanja različitih kombinacija filtera pod željenim nazivom i naknadnog korišćenja ovih kombinacija. Za sada je snimanje naziva filtera omogućeno samo u prozoru "Pregled prodaje i nabavke", ali će se postepeno dodavati i u druge prozore.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uveden je novi pregled prodaje i nabavke. Pregled je generičkog tipa, odnosno sadrži predefinisane detalje za prikaz u zapisima i grupisanje (magacini, komitenti, artikli, grupe artikala, svojstva itd) i predefinisane kolone (količina, VP vrednost, MP vrednost itd), koje se mogu po volji birati i kombinovati radi prikaza različitih izveštaja. Svaku kombinaciju možete i snimiti pod određenim nazivom i kasnije je koristiti kao gotov izveštaj.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Na ulaznim fakturama je izmenjena procedura za knjiženje u GK sa opcijom "Protivkonto iz stavke", tako da ne umanjuje iznos fakture za PDV za koji je kupac poreski dužnik (po čl. 10). Takođe su u knjižnim stavkama za ulazne fakture dodate četiri nove knjižne stavke za poreze i osnovice po čl. 10, označene sa KD (Kupac Dužnik). Tako mogu da se obrade i slučajevi kada unutar jedne ulazne fakture postoji PDV za kojeg je dužnik prodavac i PDV za kojeg je dužnik kupac.

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U filter pregleda po radnicima dodato je polje „na dan“ koje se inicijalno popunjava na datum gledanja izveštaja. Korišćenjem ovog polja u filteru možete odabrati radnike koji su na određeni datum u odabranoj organizacionoj jedinici i/ili radnom mestu.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: U pregeld o obračunima dodat izveštaj "Pregled po osnovima za obračun" čije su kolone osnovi za obračun a jedna je isplate obustave za markice

7333            06.05.16 15:45
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Rešen problem sa "nevidljivim" kolonama kod eksporta u HTML i prikaza u Excel-u.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno da se u otpremnicama istom opcijom može povećati broj zapisa u padajućoj listi za artikle kao na fakturama.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno i u otpremnicama da se na dvoklik otvori spisak artikala za pretragu i odabira artikla.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Otvaranje web stranica u pojedinim modulima programa (uputstvo, on-line licenca i sl) prilagođeno je za Windows 10 i slučajeve kada je Edge podrazumevani pregledač.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno opcijom na vrsti fakture da se isključi kontrola stanja rastera na određenoj vrsti fakture.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Import podataka AxaN proširen za 2 neobavezne kolone: šifra banke i račun banke. Ukoliko su ove dve kolone popunjenje kolona "tekući račun" smatra se partijom radnika.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Prilikom importa stavki popisnih listi magacina koje imaju raster, iz eksternih dokumenata, izvršava se brisanje svih količina rastera stavke koje su inicirane, a nemaju popisanu količinu i knjigovodstvenu količinu.

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U prozoru spiska Radnih naloga ispravljeno sortiranje kolone "Prvi artikal" preko dvoklika.

Aplikacija:      Trgovina, Proizvodnja
Opis izmene: U Zahtevima u tabu "Isporuka" dodato polje "Dosije".

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno i u poredžbenicama da se dvoklikom na artikal otvori prozor za definisanje artikla radi unosa ili odabira.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U lageru dodata još jedna opcija u filteru (Ostalo) koja prikazuju dodatne kolone Grupa, Barkod i Osnovni artikal. Inicijalno su sakrivene jer ne mogu da stanu na osnovnu štampu.

7320            15.04.16 14:00
Aplikacija:      Plate
Opis izmene: U importu podataka o radnicima u AxaN formatu zabranjen import novog radnika kome nije dodeljen žiro-račun


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Omogućena štampa stranu po stranu , svaku u poseban PDF ( pogodno za deljenje M4 obrasca na 1 PDF dokument po strani)

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Uveden M4 SP obrazac

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Uveden novi načnin formiranja M4 obrasca - direktno sabiranje iznosa sa PPP PD obrazaca

7312            01.04.16 14:15
Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Dodat import izvoda prema formatu Poštanske Štedionice za dokumente .txt tipa.


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Ispravljeni import izvoda prema formatu Multi E Bank, prethodni import je "preskakao" prvi zapis u dokumentu za import a nije trebao.

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: Uvedena opcija da se svojstva i dimenzije ne mogu unositi u recepturama kao deo formule, iako su definisana na grupama artikala.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Prilikom carinjenja robe (kreiranje otpremnice i konačne ulazne kalkulacije iz ulazne kalkulacije carinskog magacina) omogućen rad sa dodatnim osobinama i prenos barkodova kreiranih uz stavku ili dodatne osobine na konačnu ulaznu kalkulaciju. Prilikom izbora pojedinačnih stavki i količina za carinjenje, sada se podrazumevano nudi samo neocarinjena količina i omogućen je brži izbor štikliranjem pojedinih ili svih stavki.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uveden još jedan datum zabrane koji se odnosi samo na dokumente trgovine.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Obrazac MUN-K se od sad može štampati iz više obračuna jedan obrazac

7303            25.03.16 13:00
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U lager listi, kada je uključen magacin u pregled, omogućeno je filtrirati samo artikle koji su označeni kao aktivni (tj. nisu označeni da se ne koriste) na artiklima u magacinu.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata mogućnost filtriranja po barkodu u lager listi po rasteru.

Aplikacija:      Finansijska oprativa
Opis izmene: Omogućen import izvoda po Office Banking ( Multi E Bank ) formatu. Do sada ovaj format je bio operativan pod FX Client formatom, sadašnji format je izmenjen u odnosu na pomenti prema pravilima Multi E Bank-a.

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Rešen je problem prilikom dodeljivanja količine stavke računa za artikal koji ima karakter/e apostrofa u nazivu.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dopunjeno da na Ulaznim kalkulacijama veleprodaje može da se menja redosled stavki u dokumentu kao što je to na Fakturama i da tako izlazi i na štampi.

Aplikacija:      Prodavnica
Opis izmene: Dodato u brzoj replikaciji da se razmenjuje sa direkcijom i prodaja po loyality karticama.

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: Omogućena izmena recepture u Radnim nalozima i formiranje stavki za postojeća Trebovanja za odabrane artikle i Radne naloge u prozoru "Izveštaji o fazama proizvodnje" (prikaz "Zbirno po artiklima"). Izmena se vrši samo za one faze u recepturi za koje nisu formirane Izdatnice.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru "Opcije programa" omogućeno automatsko popunjavanje polja "naziv u kasi" za artikle u bazama koje imaju više od 32000 artikala.

7292            11.03.16 13:50
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U prozoru "Zaštita - Licenca" dugmetom "On line licenca" omogućeno je automatsko produžavanje licence preko web servisa, bez prekucavanja kodova, ako korisnik zadovoljava uslove za produžavanje licence.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu "Pregled otkupa" dodat je izveštaj "Obaveštenje o otkupu" kojim se dobijaju podaci potrebni za generisanje obaveštenja o otkupu poljoprivrednih proizvoda i/ili sekundarnih sirovina od lica koja nisu u PDV evidenciji na godišnjem nivou.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U pregledu "Stanje komitenata" u finansijskoj operativi dodata opcija u filteru koja u pregledu dodaje kolonu za PIB komitenta.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dopunjeno da prilikom inicijalizacije svojstava artikla iz grupe, budu popunjene i inicijalne vrednosti označene na svojstvima grupe artikla.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućeno da se koristi opcija "Protiv konto iz stavke" i za izlazne fakture ali samo za one koje nisu nastala kroz program Trgovina.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za barkodove proširen filter za pretragu barkodova. Sada je moguće pretraživati barkodove, pored artikla, i po osobinama i dokumentima.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu dokumenata, pregled dokumenata i pregled po stavkama, dodata opcija u filteru koja će u pregledu dodati kolone za svaki pojedinačni rabat iskazan na dokumentu.

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U prozoru "Čitanje bar koda detalja recepture" uvedena mogućnost unosa datuma početka i kraja faza na osnovu očitanog interno generisanog bar koda Radnog naloga.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Izmenjeno da pri importu iz datoteka sa TAB kao separatorom, "Artikli u stavke dokumenta - TAB", "Stavke za kalkulaciju - TAB" i "Artikli u cenovnik - TAB", program sada poštuje dužinu naziva u kasi koja je podešena u opcijama.

Aplikacija:      Trgovina, Proizvodnja
Opis izmene: Na stavkama Zahteva uvedena mogućnost eksporta u datoteku i importa iz datoteke.

Aplikacija:      Trgovina, Proizvodnja
Opis izmene: Omogućeno vezivanje štampi preko Osnovnih podataka za prozor stavki Zahteva.

7288            25.02.16 16:10
Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Uvedena mogućnost automatskog formiranja izostanka iz rešenja o odsustvu


Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Uvedena mogućnost povezivanja izostanka i rešenja o odsustvu

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Funkcija "Napravi drugi dokument" proširena za mogućnost formiranja Prenosne dostavnice od Prenosne dostavnice.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Promenjen način eksporta "Stavke u datoteku - TAB" i "Stavke za kalkulaciju - TAB" kao i importa stavki dokumenata po formatima "Artikli u stavke dokumenta - TAB" i "Stavke za kalkulaciju - TAB". Sada se količina eksportuje sa predznakom kako korisnik vidi te podatke na ekranu a importuju se sa predznakom koji je predviđen tipom dokumenta.

7278            12.02.16 16:57
Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Omogućen pregled svih ostvarenih izostanaka (ostvareni izostanci koji se evidentiraju u tab-u izostanci za Radnika)


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Za izlazne fakture dodata je knjižna stavka "Vrednost kupcu bez poreza i bez akcize".

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U linijskom lageru po rasteru, dodata mogućnost filtriranja po proizvođaču.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uvedene dve opcije za štampu faktura: prva kojom izlazi upozorenje da je faktura već štampana i druga kojom se zabranjuje štampa fakture ukoliko otpremnica nije proknjižena ili postoji stavka bez PDV stope ili postoji stavka sa količinom 0 ili postoji stavka sa cenom 0.

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Omogućen pregled svih rešenja o odsustvima

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Uvedena rešenja o neplaćenom odsustvu kao zaseban dokument.

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Uvedena rešenja o porodiljskom bolovanju kao zaseban dokument sa svim elementima: koje je dete po redu, predviđeni termin, datum rođenja, datum isteka porodiljskog bolovanja, datum isteka "nege deteta".

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Uvedena rešenja o godišnjem odmoru kao zaseban dokument.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U opcijama programa dodata je opcija "Jedinstvena šifra artikal - usluga - operacija", koja obezbeđuje jedinstvenost šifre na nivou svih artikala, usluga i radnih operacija. Program inače standardno obezbeđuje jedinstvenost šifre samo unutar svakog od ovih tipova, pa npr. artikal i usluga ili radna operacija i artikal itd. mogu da imaju istu šifru. Ovom opcijom se to onemogućuje.

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Uvedeno proporcionalno računanje godišnjeg odmora u odnosu na period koji je radnik proveo u firmi i na radnim mestima

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U pregledu zbirno po mesecima, omogućeno da se uključe i profakture u pregled.

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Uvedena mogućnost definisanja različitih osnova za obračun godišnjeg odmora za različite org. jed. (pogodno za agencije za zapošljavanje)

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Uveden još jedan parametar za naplatna mesta kojim može da se isključi prikaz stanja lagera na F4 , čime se može znatno ubrzati pretraga artikala po spisku ako stanja nisu bitna.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za artikle dodato dugme za inicijalizaciju svojstava.

Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Pripremljeni su inicijalni analitički kontni plan, bilansi stanja i uspeha i statistički aneks za regulativu Crne Gore. Finansijski izveštaji za sada mogu da se odštampaju (predaja u elektronskom obliku nije omogućena).

7262            28.01.16 15:32
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Rešen problem štampe i eskporta u Excel uporednog pregleda prodaje iz više baza


Aplikacija:      Plate
Opis izmene: PPP PO obrazac izmenjen tako da ukoliko je firma menjala naziv u toku godine formiraju se dva PPP PO obrasca , za svaki naziv sa pripadajućim iznosima

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: U automatskoj inicijalizaciji po McD formatu uvedena kontrola da li radnik ima radno mesto u obračunskom periodu za koji se vrši inicijalizacija

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Prošireni formati za eksport i import stavki dokumenta tako da se šalju i kontrolni brojevi i barkodovi stavki. Samo za formate "Artikli u stavke dokumenta - TAB" i "Stavke za kalkulaciju - TAB"

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Dodat još jedan format za import izvoda i eksport virmana po TXT formatu OfficeBanking-a

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Uveden je "Pregled po tipovima osoblja" u preglede po obračunima

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Na otvaranju i zatvaranju kase, dodato dugme "Razmena" pomoću kog može da se pokrene transfer iz i u kasu bez ulaženja u aplikacije Prodavnica ili Trgovina. (Ista funkcija kao "Registar kase" iz menia u Prodavnici ili Trgovini).

Aplikacija:      Trgovina, Proizvodnja
Opis izmene: Omogućeno vezivanje štampi preko Osnovnih podataka za prozor spiska Zahteva.

7250            15.01.16 10:30
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Ispravljen greška pri obračunu akcize za artikle čija jedinica mere nije ista kao jedinica mere po kojoj se obračunava akciza.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Forme obrazaca KR i KR-1 izmenjeni prema poslednjoj zakonskoj regulativi, prema istoj obrasci su preimenovani u PKR, odnosno PKR-1 obrazac.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U stavkama porudžbenice promenjen je naziv dugmeta "Iz datoteke" u "Učitaj" jer su to od ranije predviđeni formati za posebne namene. Dodata su dugmad "U datoteku", "Iz datoteke" i "Napravi drugi dokument" koja rade isto kao u ostalim dokumentima.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: KEP 2016

7240            29.12.15 17:01
Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Uvedena mogućnost da ako je odabrana opcija da se radno mesto vezuje samo za organizacionu jedinicu, nakon odabira organizacione jedinice upadajućoj listi radnih mesta nude se samo radna mesta te organizacione jedinice (na porozoru radnik)


Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Uvedeni tipovi kadrovskih dokumenata "Ugovor o radu", "Aneks ugovora o radu","Sporazumni raskid ugovora","Rešenje o isteku roka". Uvedene vrste kadrovskih dokumenata koje mogu biti nekog od navedenih tipova. Uvedena mogućnost vođenja ovako definisanih kadrovskih dokumenata

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozorima stavki kalkulacija i prodajnih dokumenata dodata mogućnost ažuriranja i dodavanja istih pomoću interfejsa za unos putem barkoda artikala.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru Nalepnica dodata štampa "Deklaracija 5x10".

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Ako je uključena opcija da povlaći nabavnu cenu na prijemnici, od sada će program to raditi i na UK ako nije pronađena cena po cenovniku.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno u prozoru za linijski raster da se kopira red i kolona sa CTRL+R i CTRL+K

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uvedena opcija kojom se može kontrolisati odlazak u minus svake pojedinačne kombinacije dodatnih osobina (rastera). Ukoliko se označi da nije dozvoljeno knjiženje u minus rastera, poštovaće se pravila koja su postavljena po statusima Z, R, C, B i A.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Ako je uključena opcija da povlači nabavnu cenu na prijemnici, od sada će program to raditi i na UK ako nije pronađena cena po cenovniku.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Sada se kontroliše i pojedinačno stanje rastera da li ide u minus ukoliko je uključena opcija na magacinu da nije dozvoljeno da ide u minus.

7226            18.12.15 10:51
Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Omogućeno je da se radno mesto vezuje samo za jednu organizacionu jedinicu. Na ovaj način isto radno mesto u različitim org.jed. može imati razilčite osobine.


Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Dodat je opis radnog mesta (u koji se može zapisati veći tekst).

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uvedena opcija kojom se može ograničiti izbor svojstava na artiklu samo na ona koja su definisana na grupi tog artikla.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru "Detalji isporuke" dodata su polja za neto i bruto masu, broj koleta i broj paleta za ceo dokument. Ova polja mogu se iskoristiti za štampe faktura, otpremnica i sl. po zahtevu.

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Omogućeno da se vode evidencija o delovima godišnjeg odmora posle 2. dela godišnjeg odmora : datum početka, poslednji datum, datum povratka na posao i broj dana za dodatih 10 delova godišnjeg odmora

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Omogućeno evidentiranje kadrovskih statusa radnika : zaposlen, po ugovoru, povremen, penzioner.. po periodima. Korisnik sam definiše kadrosvkse statuse radnika. Kadrovski statusi pojavljuju se i u istoriji radnika. U pregledu radnika dodato u filter kadrovski status i period na koji se posmatra.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U popisnoj listi, u štampi Razlike po popisu, dodat je prikaz razilka po ulazu (po kontrolnim brojevima).

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Komande "Print u PDF" i "Print u PDF + E-mail" u prozoru za štampu prilagođene su novim verzijama PDFCreator-a (2.2.0 i novijim). Ako koristite ove komande i PDFCreator verzije 2.2.0 ili novije, obavezno nadogradite Calculus na najnoviju verziju, jer starije verzije Calculusa ne rade sa ovim verzijama PDFCreator-a.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U paketima za instalaciju i nadogradnju od ove verzije se isporučuju nadogradnje za baze podataka od verzije 7001 na dalje. Ukoliko imate starije baze za koje vam treba nadogradnja (upgrade), potrebno je da preuzmete i instalirate paket "Arhiva ranijih nadogradnji (upgrade-a) za baze podataka" sa Calculus web sajta u sekciji za preuzimanje ili iz prozora za preuzimanje u samom programu. Ovo važi i za Calculus 5 i za Calculus 12 (koji do sada nije imao arhivu nadogradnji).

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Na prozoru Faktura dodate nove štampe: "Eksterni dokumenti" i "Eksterni dokumenti sa stavki".

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U pregledu zaduženja po komitentima omogućeno da se prilikom pregleda za jednog agenta, odabere da li uzimati agenta sa dokumenta ili sa komitenta.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućen unos barkod-a dužeg od 13 znakova (20)

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U prozoru "Eksterni dokumenti" dodato dugme za štampu eksternog dokumenta.

7209            03.12.15 20:00
Aplikacija:      Trgovina i Finansijska operativa
Opis izmene: Pripremljene su izmene vezane za član 10. Zakona o PDV-u (kupac kao poreski dužnik, građevinska delatnost) i za tretiranje povrata robe kao novog prometa. Detaljno uputstvo o ovim izmenama možete preuzeti ovde ili na Calculus portalu u sekciji Preuzimanje.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru "Prometi po komitentima" omogućen filter po delu nazivu artikla.

7202            29.11.15 15:30
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Tehnička nadogradnja


7197            19.11.15 10:30
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uvedeno prikazivanje akcize na fakturi za artikle koji imaju akcizu po jedinici mere. Rabat se za te artikle prikazuje kao rabat na cenu bez akcize.


Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Uvedena opcija otvaranja novog radnog mesta koji kopira sve podatke sa postojećeg radnog mesta , a "datum od" je dan posle "datum do" radnog mesta sa kog se kopira.

7184            03.11.15 15:40
Aplikacija:      Plate
Opis izmene: U opcijama programa uvedena opcija "i na ispl. list" pored "Godine staža su godine staža u firmi" čijim odabirom se na isplatnom listiću štampa staž u firmi a u suprotnom ukupan ( kao pre uvođenja ove opcije)


Aplikacija:      Plate
Opis izmene: U pregled po mesecima dodat novi izveštaj "Zdravstvene ustanove" i na njega su prebačene štampe "Zdravstvene ustanove" koje su se štampale iz "Časovi neto i bruto iznosi"

7174            19.10.15 15:00
Aplikacija:      Prodavnica
Opis izmene: Promenjeno da se pri broj replikaciji sa kasom ne šalju artikli koji su označeni da se ne koriste u magacinu.


Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Napravljene 3 verzije štampe Izveštaja za zdravstvene ustanove. Jedna prikazuje lični koeficijet a druga koeficijent radnog mesta u koloni koeficijent, treća verzija prikazuje zbir ova dva koeficijenta. Omogućen export ovog izveštaja u Excel.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U uporednom pregledu prodaje za prikaze "Grupe" i "Meseci" omogućen uporedni pregled za više godina unazad iz više baza

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućeno da se na štampu PPP PO ne prikaže datum na štampi

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: U prozoru "Pregled po mesecima" dodat je još jedan pregled "Agencijski izveštaj" -izveštaj agencija za zapošljavanje. Obezbeđen je i export u Excel .

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućen import osnova za obračun (inicijalizacija ) iz Excel tabele jednostavnog formata. Moguće je inicijalizovati bilo koji osnov za obračun, bez obzira da li on zahteva unos količine, iznosa koeficijenta ili njihovu kombinaciju.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: U prozoru definisanja izveštaja i naloga koji se otvara iz prozora Obračuni, dodate su dve nove štampe: "Polja i osnovi" i "Polja i obustave".

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Pri definisanju novog artikla, postavlja se inicijalno polje "Nalepnica:" na vrednost "Deklaracija"

7165            09.10.15 16:30
Aplikacija:      Održavanje baza
Opis izmene: U prozoru za prenos u novu godinu dodata je opcija za prenos zahteva za servis.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za formiranje početnih stanja magacina, magacini tipa "Servis" su izbačeni iz liste, jer se za njih ne formiraju početna stanja.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru "Pregled cenovnika" omogućen filter po šifri artikla za prikaz cenovnika sa popustom.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Uvedena opcija kojom se može zabraniti unos dva ista Email-a na komitentima.

Aplikacija:      Prodavnica
Opis izmene: Omogućeno da se brzom replikacijom prenosi i raster stavki.

7162            02.10.15 15:00
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno je formiranje naloga dostavne službe za fakture.


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Pripremljeni su obrasci virmana za Crnu Goru.

7156            25.09.15 11:20
Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Ispravljena je greška u otvaranju prozora za virmane iz stavki naloga glavne knjige.


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Pripremljeni su novi obrasci virmana prema Zakonu o platnim uslugama, koji stupa na snagu 1. oktobra 2015. U opcijama programa su nazivi obrazaca virmana izmenjeni. Postojeći obrazac "Obr.br.3" (kojeg i dalje možete da koristite) sada se zove "Srbija - Obrazac br. 3 (2006)", a novi obrazac "Srbija - Obrazac br. 3 (2015)". Prvi put kada startujete program posle 30.09.15, u opcijama će automatski biti podešen novi obrazac. Ako i dalje želite da koristite stari obrazac, možete ga podesiti u opcijama programa. Izmenjene su i šifre plaćanja (svrhe transakcija) prema novom Zakonu.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Opcija da se mogu videti samo podaci ulogovanog agenta, proširena je i na prozore "Stanje komitenata" i "Sporna potraživanja".

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno da se i u kalkulacijama povuku stavke iz porudžbenice kao što je to do sada radilo samo na prijemnicama.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U prozoru "Statistika naplate" dodat je novi izveštaj (prikaz) po ročnosti valute plaćanja sa prosečnim brojem dana naplate. U filteru su dodate nove opcije po agentu i području.

7146            10.09.15 16:00
Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U stavkama Naloga blagajne za uplatu omogućeno očitavanje faktura u polju "Broj dok." preko barkoda.


Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U paralelnim šifarnicima za artikle omogućeno generisanje šifara u paralelnom šifarniku prema opsegu koji korisnik sam definiše. Ovo je moguće samo korišćenjem dugmeta "Ubaci" koje se nalazi u prozoru za obradu paralelnih šifarnika.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru "Prometi po komitentima" u filteru je dodata nova podela "Primaoci robe", koja prikazuje pregled faktura po kombinaciji kupca i krajnjeg primaoca robe iz detalja isporuke.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U tekstualnim dokumentima za ugovore sa kupcima dodata su polja PIB i Matični broj za firmu i komitenta.

Aplikacija:      Održavanje baza
Opis izmene: Rešen problem sa oporavkom indeksa i rekompilovanjem view-ova.

7137            21.08.15 15:00
Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Dodat JMBG kao promenljiva za formiranje template-a za rešenje o godišnjem odmoru


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Iz izveštaja o eko taksi i obračuna eko takse izuzeti dokumenti carinskog magacina i servisa

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Proširivanje načina pretrage artikala preko barkodova pri unosu artikla u svim prodajnim, magacinskim i ulaznim dokumentima. Pretraga se sad vrši i po dodatnim barkodovima za artikal, težinskom barkodu i barkodu rastera.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Promet po agentima prodaje iz glavne knjige sada prikazuje i uplate iz zadatog perioda uplate koje se odnose na fakture koji nisu iz tog zadatog perioda.Ti redovi u izveštaju su označeni sivom bojom.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Promet po agentima prodaje iz glavne knjige sada prikazuje i povrate iz zadatog perioda dokumenata koji se odnose na fakture koji nisu iz tog zadatog perioda.Ti redovi u izveštaju su označeni sivom bojom.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U filteru pregleda eko taksi dodata opcija da se nabroje eko takse za koje korisnik ne želi da se pojave u izveštaju

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Promenjen format polja "obračunski period" i polja za datume i vreme u filteru PPP PD obrazaca tako da se sada filter ponaša isto bez obzira na lokalna podešavanja računara korisnika

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Dodat novi obrazac "Zdravstvene ustanove" koji se štampa iz pregleda po mesecima (tab spisak) iz izveštaja "Časovi, bruto i neto iznosi"

7127            30.07.15 15:00
Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Od sada, pri "ručnom" unosu radnika u obračun nije potrebno uneti i njegove obustave već se one iniciraju kao pri grupnom iniciranju pomoću opcije "Iniciraj"


Aplikacija:      Plate
Opis izmene: U filter obrasca "Potvrda za biro" dodata tri polja za unos proizvoljnog teksta koja se mogu preneti na obrazac. Sadržaj polja se ne pamti i služi za trenutno popunjavanje polja na obrascu za štampu da se ne bi "ručno" naknadno popunjavala npr. tu se može popuniti razlog odlaska iz firme

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Filter po obračunima zarada sada radi ukoliko nisu uneti datum od i datum do(odnosi se na datum obračuna) u opcijama programa. Ukoliko korisnik želi filter po datumu u kombinaciji sa filterom po nekom drugom kriterijumu ne trebada ga unositi u ocije programa nego kao deo filtera

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Iz lager liste je, pored ulaznih kalkulacija povrat, sada omogućeno i formiranje dokumenata tipa: nalog otpisa, faktura, izlazna kalkulacija maloprodaje i prenosna dostavnica.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Procedure za kreiranje dokumenata u prozoru "Formiranje drugog dokumenta" dopunjene su i kreiranjem rastera (dodatnih osobina).

7123            17.07.15 15:50
Aplikacija:      Proizvodnja, Trgovina
Opis izmene: Dodat je novi tip dokumenta "Zahtev za servis" i pregled ovih dokumenata. Uveden je i novi tip magacina "Servis". Zahtev za servis omogućuje evidenciju robe primljene u servis, odnosno na reklamaciju, rešavanje reklamacija po statusima (popravljeno, zamena za novo, povrat, vraćeno neispravno), evidenciju materijala utrošenog za popravku i automatsko formiranje dokumenata na osnovu zaključenog zahteva (otpremnice, prenosne dostavnice, izdatnice, nalozi otpisa, fakture povrat).


Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Dodat obrazac "Potvrda o zaradi, odnosno osnovici osiguranja", tzv. potvrda za Biro

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodat izveštaji o EKO taksi po dokumentima, sa stavkama i bez stavki

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U Profakturama dodata štampa Tovarnog lista.

7119            10.07.15 09:00
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Za unetu količinu artikla na Fakturi povrat, omogućeno predlaganje cena i količina po izdatim fakturama u trenutnoj i prethodnoj godini preko dugmeta "Količine i cene po fakturama".


7113            25.06.15 15:00
Aplikacija:      Kasa, Trgovina, Prodavnica
Opis izmene: Uvedena mogućnost korišćenja internog barkoda za artikle koji imaju raster. Dinamički se generiše barkod za takve artikle i omogućena je pretraga u kasi po tim barkodovima.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Promenjeno da obaveštenje o postojanju stavki sa količinom nula i cenom nula, prilikom formiranja početnih stanja magacina, izlazi na kraju po završetku formiranja svih naloga a ne posle formiranja svakog naloga.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Prilikom definisanja nove vrste dokumenta Izvod žiro računa, biće automatski otvorena i odgovarajuća vrsta dokumenta Početno stanje žiro računa. Prefiks će biti PS+prefiks vrste izvoda.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uvedena opcija kojom je moguće ograničiti koliko dana unazad od današnjeg dana je moguće pristupiti dokumentima trgovine.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Dodat još jedan format za inport u KUF iz Excel-a. Kolone u excel-u su: Prefiks vrste, Broj, Datum, Valuta plaćanja, Oznaka valute, Šifra komitenta, Naziv komitenta, Iznos, Oznaka PDV stope, Osnovica za PDV i Iznos PDV-a. Ukoliko ima više više stopa onda je potrebno navesti više puta isti red sa različitim iznosima koji će biti sumirani u jedan račun.

7106            18.06.15 10:10
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno da se za artikal veže više eko - taksi


7102            15.06.15 13:10
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata nova štampa "Dnevni obračun pića"


Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Promenjen pojedinačni M4 obrazac, od sada se na štampi pojavljuje samo za filtrirane radnike i bez zaokruženja

Aplikacija:      Kasa, Trgovina, Prodavnica
Opis izmene: Uvedena mogućnost formiranja kartica kupca, tipa kartica kupca i uslova plaćanja po tipu kartice.

7097            03.06.15 20:00
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Rešen problem zaglavljivanja programa kod snimanja pregleda u datoteku (HTML, TXT itd) na računarima na kojima Windows korisnički lokal (User Locale) nije podešen na srpski.


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U prozoru za komitente dodata u filter mogućnost pretrage po agentu komitenta.

7089            22.05.15 13:30
Aplikacija:      Plate, Finansijska operativa
Opis izmene: Uveden je novi format za eksport u datoteku iz prozora virmana - "Societe Generale Sogeweb Cash".


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uvedena opcija kojom se mogu isključiti stavke carinskog magacina u prozorima Promet artikala i usluga, Prometi po komitentima, Prometi po agentima prodaje i Prometi po proizvođačima.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Dodata je nova opcija za računanje staža u M4 obrascu- sada možete izračunati staž radnika proveden samo na radnom mestu koje podrazumena određene željene tarifne grupe

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U prozoru "Detalji recepture" je moguće u jednom koraku kreirati detalje, bar kodove i raster odabranih stavki preko novog dugmeta "Popuni detalje, bar kod i raster".

Aplikacija:      Trgovina, Proizvodnja
Opis izmene: Štampa "Materijal u fazama" u prozoru "Pregledi - kartice" je sada dostupna nezavisno od odabranih podataka u filteru prozora.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Specifikacija poreza i doprinosa od sada radi i za obračune koji nemaju šifru za kumuliranje

7077            06.05.15 16:30
Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: Uvedena opcija programa "Provera recepture pre izlaza iz karakteristika". Kada se opcija čekira, nakon unosa nove stavke i ulaza u prozor Karakteristike proizvoda, program upozorava korisnika pri izlazu iz tog prozora ukoliko nije kliknuo na dugme "Popuni recepturu".


Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: Uvedena kontrola unosa datuma početka i kraja faza preko dugmeta "Unos datuma faze" u Trebovanjima.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućen import u fakturu stavki koje su eksportovane iz odjava. Koristi se standardni TAB format za eksport, samo što je neophodno da ekstenzija datotke bude ODJ.

Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Omogućen import izvoda Erste banke.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Dodat je novi pregled "M-4 po mesecima" u preglede po mesecima koji za svakog radnika za svaki mesec prikazuje bruto,osnovicu doprinosa,ukupni PIO (posebno za zarade i naknade)

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Uveden je prozor "Informacije o komitentu" koji na jednom mestu prikazuje matične podatke, finansijsku karticu (samo dugovanja), uslove plaćanja, kontakte itd, sa mogućnošću štampe. Prozor se otvara malim dugmetom sa slovom "i" koje se nalazi pored polja sa komitentom u zaglavljima komercijalnih dokumenata (ponude, profakture, fakture, kalkulacije, ugovori, zahtevi), u izvodima i u KUF i KIF. Zavisno od dokumenta iz kojeg je pozvan, prikazuje informacije o kupcu ili o dobavljaču.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Onemogućeno da se u prozoru za promenu vrste fakture u trgovini, greškom prebaci faktura na vrstu dokumenta koja nije označena da joj je namena "Trgovina" i da je tip zaduženja "Za robu i usluge".

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uvedena opcija koja omogućava prikaz opisa artikla u lager listi ispod naziva artikla.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Izmenjena default štampa "Po želji korisnika " iz stavki PPP PD obrasca tako da vizuelno više odgovara predlogu PU za izgled tog obrasca (podaci koji se prikazuju su ostali isti)

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Dodata nova štampa "Po želji korisnika 2" iz stavki PPP PD obrasca koja uvek pokazuje sva MFP bila popunjena ili ne

7068            24.04.15 13:31
Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Dodat novi obrazac "Zahtev za predaju prijava M4"


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Nova štampa „Po želji korisnika“ u pregledu „Pozajmice po reversima“

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Nova štampa iz stavki internog reversa „Interni revers-po želji korisnika“

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru "Uporedni pregled prodaje" su u polju "Prikaz" dodate vrednosti: Agenti, Grupe komitenata, Regioni komitenata, Kreirao dokument, Magacini.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Na štampu "Po želji korisnika" iz spiska obračuna dodate kolone : nezaposlenost- radnika, nezaposlenost-poslodavac, komore, potrebna sredstrva, ukupno doprinosi-radnik, ukupno doprinosi-poslodavac .

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Dodata je još jedna štampa „Štampa kartica sa org. jed.“ iz kartica obračuna koja prikazuje organizacione jedinice i njihove šifre na karticama obračuna

7066            10.04.15 21:30
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U filterima prozora dodata je opcija za višestruki filter, tj. u pojedinim poljima je omogućen unos višestrukih vrednosti, postavljanje kriterijuma za praznu vrednost (NULL) i negaciju uslova (NOT uslov). Opcija se otvara funkcijskim tasterom F3 ili iz kontekstnog menija. Npr. postavljanje više magacina u filteru za dokumente trgovine, više vrsta dokumenata u filteru nekih pregleda i sl. Ova opcija dodata je u nekoliko polja filtera svih važnijih dokumenata i pregleda trgovine, proizvodnje i finansijske operative. Detaljno objašnjenje možete naći u uputstvu programa: Za Calculus 12: Calculus interfejs - Prozori za manipulisanje podacima Za Calculus 5: Uvod i osnovna objašnjenja - Posebni prozori koje koriste svi programi - Prozori za manipulisanje podacima


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U izveštajima u prozoru "Uporedni pregled prodaje" omogućeno je sortiranje kolona (preko dvoklika na zaglavlje kolone) i vrednosti indeksa koje su ispod 100 se obeležavaju crvenom bojom.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uvedeni dodatni rabati za komitenta pored polja "Odobren rabat kupcu" u tabu "Ostalo" u prozoru Komitenata.

7058            03.04.15 14:00
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru "Definisanje uslova plaćanja" je omogućeno unošenje vrednosti za "Rabat2", "Rabat3" i "Lom".


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U Calculusu 12 je prevaziđeno ograničenje broja zapisa u padajućim listama (kretalo se oko 30.000). Ograničenje u Calculusu 5 ostaje i nije ga moguće izbeći.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru "Uporedni pregled prodaje" dodata nova opcija u polju "Kolona za prikaz" - "Količina, vrednosti i rabati".

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Omogućena je štampa u PDF i slanje elektronske pošte i sa novim verzijama PDFCreator-a od 2.0.0 verzije 2.0.0 na dalje. Verzije čije oznake počinju sa 1.9 su beta verzije i ne mogu se koristiti.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućeno da se u stavkama blagajne i izvoda, otvore dokumenti, ugovori i kartice komitenta i sa tastature a ne samo klikom na odgovarajuću ikonicu. Kombinacije tastera su CTRL+SHIFT+D, CTRL+SHIFT+U i CTRL+SHIFT+K respektivno.

Aplikacija:      Magacin
Opis izmene: Ispravljena greška koja se javljala prilikom pregleda kartica po šifri artikla.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prikazu stanja u stavkama UK i FA dodate i kolone koje prikazuju min i max količine definisane na artiklima u magacinu.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno u ponudama, profakturama i fakturama, na dugme primeni cene, da se primeni i neki drugi kurs od onog koji je definisan na tipu cenovnika.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledima eko takse dodat novi pregled "dnevni izveštaj" i prateća štampa- propisani obrazac za dnevnu evidenciju eko takse koji se predaje mesečno za svaki artikal koji podleže eko taksi

Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: U bilansu stanja za privredna društva je ispravljena greška na poziciji 0411: umesto potražnog salda konta 31, uzimao se dugovni saldo. Ako u bazi imate snimljen bilans stanja sa ovom greškom, potrebno je pokrenuti ponovno izračunavanje izveštaja.

7050            20.03.15 14:00
Aplikacija:      Trgovina, Finansijska operativa
Opis izmene: Dodat još jedan način obračuna limita na komitentu. Nazvan je "Stanje" i onemogućava fakturisanje ukoliko je stanje kupca po izdatim fakturama i profakturama veće od limita.


Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: U bilansu uspeha za privredna društva su izrazi za pozicije 1064 i 1065 dopunjeni pozicijom 1063, prema poslednjim objavljenim obrascima.

Aplikacija:      Trgovina, Proizvodnja
Opis izmene: Kada se od Zahteva napravi Faktura (preko dugmeta "Ostali dokumenti) ili od Profakture napravi Faktura (preko dugmeta "Fakturiši"), rezervacija koja je napravljena na Zahtevu (odnosno Profakturi) preko polja "Rezerviše do:" se gasi.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Štampa zaglavlja računa-otpremnice prikazuje adresu komitenta/poslovnice kao u zaglavlju podrazumevane štampe fakture.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućeno u prozoru za izbor dokumenata za zatvaranje sa uplatama izvoda ili blagajne, da se odabere prikaz rata ako su izdavane ili primane fakture na rate i deljenje iznosa uplate/isplate po ratama.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Tehnika obračuna "Srbija 01.09.2004" preimenovana u "Zaposleni (Srbija 01.09.2004)" , tehnika obračuna "Ugovor o delu" preimenovana u "Nezaposleni (Ugovor o delu)"

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: Omogućeno kopiranje stopa dažbina iz jedne u drugu tarifnu grupu kao i u istu tarifnu grupu ali za drugi period

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U padajućoj listi za banke u prozoru za specifikacije sredstava plaćanja, moguće je podesiti da se vide samo banke umesto svih komitenata. Potrebno je kreirati klasifikaciju sa nazivom ZA SPECIFIKACIJE i napraviti grupu BANKE u koju treba ubaciti samo banke koje korisnik želi da se nude.

7044            06.03.15 15:30
Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Pripremljen je izvoz finansijskih izveštaja za privredna društva i druga pravna lica u XML datoteke radi predaje obrazaca na web sajt APR-a (u aplikaciju za prijem finansijskih izveštaja). Bilans uspeha je dopunjen sa dve nove pozicije (stare pozicije 1068 i 1069 postaju 1070 i 1071, a 1068 i 1069 su nove).


Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: U prozoru za finansijske izveštaje u filteru je dodato polje "Uključi korekcije obračuna", kojim se mogu isključiti korekcije obračuna (izjednačavanje aktive i pasive, korekcija dobitka ili gubitka itd).

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U prozoru za štampu dodate su opcije "Dvostrano" za uključivanje dvostrane štampe na štampačima koji to dozvoljavaju. Do sada je podrazumevana opcija bila da je dvostrana štampa uvek isključena, a sada je podrazumevano podešavanje sa štampača.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Naziv "Starost radnika" promenjen u "Status radnika". Starost je stari naziv jer su nekada sve olakšice za zapošljavanje kao osnovu imale starost (godine) radnika a sada postoje i drugi kriterijumi.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Prodata količina artikla u programu Kasa se koristi pri obračunu rezervisanih količina magacina koji je unet u polje "Kasa gleda lager magacina" iz Naplatnih mesta u Organizacionim jedinicama.

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: U Kasi omogućen unos stavki nefakturisanih profaktura preko dugmeta "Račun iz profakt." na prozoru Pregleda računa (F2).

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućeno formiranje virmana na način koji odgovara uplatama poreza i doprinosa za paušalno oporezivanje obveznika(za "paušalce") kontrolni broj+šifra opštine isplatioca+PIB (za neto i porez) i Kontrolni broj(po JMBG)+šifra opštine isplatioca +JMBG (za doprinose)

7034            27.02.15 13:30
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U opcijama programa dodata nova kolona u formatima prikaza kolona: "Iznosi u izveštajima trgovine".


Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: U prozoru "Finansijski izveštaji" dodati su izveštaj o tokovima gotovine i izveštaj o promenama na kapitalu za privredna društva. Uputstvo u programu je dopunjeno prema ovim izmenama.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U strukturi CashFlow dodato je polje za oznaku AOP za finansijski izveštaj o tokovima gotovine. U prozoru "Pregled prometa" dodat je prikaz i filter za CashFlow, kao i mogućnost povezivanja ili prevezivanja više stavki izvoda i blagajne na šifru CashFlow-a.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodat check box u prozoru "Prometi po komitentima" kojim se isključuje promet komitenta koji je unet u polje "Komitent".

Aplikacija:      Osnovni podaci, Trgovina
Opis izmene: Dodata mogućnost štampanja nalepnica za selektovane artikle iz prozora "Artikli" preko dugmeta "Štampa nalep.". Uvedene su štampe "Deklaracije 50x25mm" i "Deklaracije 50x25mm (2)".

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Uvedena nova vrsta obustava kod kojih se pri formiranju virmana u PNB prepisuje broj propusnice radnika

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Uvedena nova vrsta obustava kod kojih se pri formiranju virmana u PNB prepisuje JMBG radnika

Aplikacija:      Finansijska Operativa
Opis izmene: U organizacionoj strukturi firme uveden je check box "za ček." u delu za žiroračune. Žiroračun kome je ovo označeno smatra se žiroračunom na koji se uplaćuju iznosi od čekova i pri unosu specifikacije čekova u žiroračun se automatski postavlja na tu vrednost

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uveden novi pregled u lager listi "Starost po stajanju na lageru"

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Ispravljena greška pri importu izvoda Alpha banke.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Na tabu "napomena" na prodajnim dokumentima, dodato dugme "povuci napomenu" koje omogućava da se ponovo popuni napomena na dokumentu povlaćenjem inicijalne napomene sa vrste ili napomene sa roditeljskog dokumenta.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U stavkama interne prijemnice dodato dugme "popuni cene" koje omogućava naknadno ponovno popunjavanje cena na stavkama na isti način kako bi se popunile prilikom ubacivanja nove stavke.

Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Ispravljeno da promena datuma naloga u GK promeni datum na svim stavkama naloga a ne samo na onim koje imaju isti datum kao nalog.

7026            13.02.15 11:15
Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: Dodate još dve vrste obračuna kamatnih stopa, složena ( Složeni kam.rač. E ) na nivou od 360 dana u godini i prosta ( Prosti kam.rač. N ) na nivou tačnog broja dana u godini


Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: U prozoru "Finansijski izveštaji" dodati su statistički izveštaj i izveštaj o ostalom rezultatu za privredna društva i statistički izveštaj za druga pravna lica. Dodate su i nove varijable koje se koriste u izrazima izveštaja (za kategorije komitenata i za pozicije iz drugih izveštaja). Uputstvo u programu je dopunjeno prema ovim izmenama. U kontnom planu i šemi za privredna društva i druga pravna lica su izvršene određene dopune. Uputstvo za prelazak na novi kontni plan na našem web sajtu u sekciji Novosti nosi verziju 3 i dopunjeno je ovim izmenama.

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U prozoru za definisanje komitenata dodata su polja "Eksterna povezanost" (u kartici "Osnovno") i "Statistička kategorija 1" (u kartici "Ostalo"). Ovo omogućuje određivanje komitenata kao povezanih lica (matičnih, zavisnih i ostalih) i dodeljivanje komitenata pojedinim statističkim kategorijama (državne institucije, javna preduzeća, finansijske institucije itd). U kombinaciji sa poljem "Pravno / Fizičko" i državom komitenta (koja se određuje preko mesta sedišta i određuje je li komitent domaće ili strano lice), ove kategorije omogućavaju popunjavanje tabela V i XII u statističkom izveštaju za privredna društva.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Promenjen način popunjavanja polja 3.8a za radnike koji nemaju puno radno vreme a nisu ispunili svoj fond časova (http://www.purs.gov.rs/pravna-lica/objedinjena/odgovori-na-pitanja.html#kakoobracunati )

Aplikacija:      Finansijska Operativa
Opis izmene: Uveden još jedan format štampe Specifikacije čekova

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Obrazac PPP PO izmenjen tako da se u koloni "doprinosi na teret isplatioca prihoda" ne uzimaju u obzir doprinosi komorama

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U planu nabavke dodate kolone "planirana cena","ugovor" i "partija". Omogućeno povezivanje plana nabavke sa porudžbenicama. Omogućeno formiranje porudžbenice iz plana nabavke. Napravljen pregled veze stavki porudžbenice i plana nabavke. Napravljen novi pregled u okviru pregleda "Poručena roba" koji uzima u obzir vezu porudžbenica i plana nabavke

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U prozoru "Izveštaji o fazama proizvodnje" dodat novi prikaz: "Radni nalozi sa rasterom".

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: Dodato dugme "Unos datuma faze" u Trebovanjima preko koga se mogu ažurirati datumi početka/kraja faze za sva selektovana Trebovanja.

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Omogućen unos popusta za sve stavke računa. Unese se popust na jednoj stavci, i ako se na postavljeno pitanje odgovori pozitivno, biće primenjen taj procenat popusta na sve stavke računa.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U stavkama ulaznih dokumenata se pri odabiru artikla, klikom na "Primeni cene" ili na "Obračun" popunjava i polje "Rabat", ukoliko je rabat definisan preko dugmeta "Uslovi plaćanja" u prozoru "Komitenti".

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru "Uporedni pregled prodaje" dodata nova opcija u polju "Kolona za prikaz" - "Količina, vrednosti i indeksi".

7014            30.01.15 17:30
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru "Nabavka" dodata opcija za prikaz dodatnih kolona: "Prodato prethodni mesec", "Prodato preth. 3 mes.", "Broj radnih dana preth.mesec", "Broj radnih dana preth. 3 meseca", "Pros. prod. prethodni mesec", "Pros. prod. preth. 3 meseca", "Broj dana preostalih zaliha".


Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Prozor "Bilans uspeha" preimenovan je u "Finansijski izveštaji" i kompletno izmenjen, radi prilagođavanja novim finansijskim izveštajima i kontnom planu. Za sada su za 2014. godinu pripremljeni bilansi stanja i uspeha za privredna društva i za druga pravna lica, kao i stari bilansi za 2013. godinu sa statističkim izveštajem. Ostali izveštaji za 2014. godinu će se dodavati postepeno, kao i sistem za elektronsku predaju dokumentacije kada ga APR uspostavi. Uputstvo u programu je takođe izmenjeno prema novom prozoru.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uvedena nova štampa u Pregledu cenovnika - "Po želji korisnika". Štampa prikazuje i slike koje su definisane na Artiklima u polju "Prikaz za štampu" na tabu "Slike".

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U lager listi sa rasterom dodata kolona barkod.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućena štampa obrasca KR-1 iz Evidencionih listova.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U štampi obrasca KR-1 dodate kolone "Br. obrasca KR o prijemu robe" i "Vred. sa porezom i provizijom".

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U unosu prodajnih dokumenata dodata opcija da se prikaže i nabavna cena artikla na koji se pozicionira mišem.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućeno da se u pregledu Zaduženja komitenata po mesecima, za prikaze Zbirno po ročnosti i Zbirno dugovanja, može dobiti pregled iz više različitih baza.

Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: Obezbeđen import novih radnika i novih podataka o postojećim radnicima po novom formatu AxaN

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Ispravljena greška pri generisanju PK-1 u slučaju da postoje storna na datum kraja poreskog perioda.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno iz stavki fakture, na tab-u Dokument, da se unese broj fiskalnog isečka i rate po fakturi. To je do sada moglo samo iz zaglavlja dokumenta.

7004            18.01.15 20:30
Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Pripremljen je novi kontni plan za DRUGA PRAVNA LICA i šema za prekontiranje. U kontnom planu i šemi za privredna društva su izvršene određene dopune. Uputstvo za prelazak na novi kontni plan na našem web sajtu u sekciji Novosti nosi verziju 2 i dopunjeno je izmenama za druga pravna lica i ostalim izmenama za privredna društva.


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U filteru za stanje komitenata dodat checkbox pored padajuće liste za komitente, koji obezbeđuje da se dobiju podaci i za organizacione jedinice komitenata tretirajući dokument kao da je izdat na tu org.jed. Umesto na centralu. Nije moguće dobiti stanje i karticu samo org.jed. ukoliko se ona odabere u filteru već se mora odabrati centrala pa je onda moguće otvoriti pojedinačno karticu za svaku org.jed.

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U zaglavlju Trebovanja dodato novo polje: "Kooperant".

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućen import kontrolnih brojeva za stavke kalkulacija. Za vrednost u polju 'izvor podataka' se koristi 'stavke za kalkulaciju - TAB'.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U filteru za sporna potraživanja dodat checkbox pored padajuće liste za komitente, koji obezbeđuje da se dobiju podaci i za organizacione jedinice komitenata tretirajući dokument kao da je izdat na tu org.jed. Umesto na centralu.

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Prilikom pravljenja fakture iz kase, omogućeno u prozoru za obradu stavki te fakture da se unese i broj fiskalnog isečka nakon fiskalizacije a pre štampe računa.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Napravljen PPP PO obrazac kao i zbirni pregled stavki iz PPP PD obrazaca koji ga prati i služi za kontrolu

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U prozoru "Zaštita - Licenca" omogućeno eksplicitno kreiranje serijskog broja baze dugmetom "Kreiraj serijski broj baze" i pre unosa prvog dokumenta u bazu.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućeno je da ako vrsta dokumenta(tipa Obracun zarada) ima prefiks 'BUOLD', takvi obračuni se ne uzimaju u obzir pri formiranju obrasca PPP, potvrde o prihodu, izveštaju za trezor, niti učestvuju u promenljivama koje se koriste za formula za plate(proseci, broj časova i slično)

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno označavanje inicijalne vrednosti dodatne osobine na grupama koja će se inicijalno nuditi prilikom ubacivanja zapisa u prozoru za raster.

Aplikacija:      Finansijska Operativa
Opis izmene: Omogućeno formiranje virmana za isplatu iz KUF-a

6992            27.12.14 14:00
Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Pripremljen je modul za prelazak na novi kontni plan i prekontiranje podataka u bazi. Uputstvo možete preuzeti sa našeg web sajta u sekciji Novosti.


6985            12.12.14 15:10
Aplikacija:      Kadrovska evidencija, Plate
Opis izmene: Obezeđen import novih radnika iz Excel tabele u novom formatu (Axa N)


Aplikacija:      Trgovina, Proizvodnja
Opis izmene: Pri pravljenju pojedinačne fakture iz zahteva, konsultuje se opcija "Dozvoljen izlaz" na vrsti fakture.

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: Uvedena mogućnost čitanja bar koda sa detalja recepture i formiranja dokumenata na osnovu očitanih podataka.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Dodata nova promenljiva koja se može koristiti u formulama za plate "Ukupno časova za obračun" koja predstavlja sumu količina osnova za obračun koje imaju čekirano "FČ"

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Dodata nova promenljiva koja se može koristiti u formulama za plate "Procenat zaposlenosti" koja predstavlja koeficijent zaposlenosti kod poslodavca ( npr. za zaposlenog koji radi 30% vrednost je 0.3 )

Aplikacija:      Trgovina, Proizvodnja
Opis izmene: Ukoliko se formiraju vrste radnih naloga po grupama artikala, omogućeno formiranje radnih naloga samo za one artikle čija grupa artikala ima definisanu vrstu Radnog naloga. Ovo se postiže čekiranjem opcije "Samo grupe artikala sa definisanim radnim nalogom" u prozoru za formiranje proizvodnje.

Aplikacija:      Finansijska Operativa
Opis izmene: Omogućeno štampanje virmana za isplatu iz "Posebnih virmana"

6976            27.11.14 16:00
Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Omogućeno da se na artiklima unese više različitih barkodova koji mogu da se koriste samo u modulu kase.


Aplikacija:      Osnovni Podaci Plate
Opis izmene: Dopunjen import po formatu Carslberg: 1. dodata kolona mesto banke, 2. kolona (datum)"do" može biti nepopunjena i u tom slučaju radnik se označava kao zaposlen na neodređeno , 3. podatak o vrsti ugovora se od sad učitava i u "porez za naknade"

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U obrascu PDV-a "Pregled obračuna" dodate dve kolone: "Oslobođene nabavke i nabavke od lica koje nisu obveznici PDV" i "Naknada bez PDV na koju je obr. PDV koji se ne može odbiti".

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U filteru za sporna potraživanja dodata i kolona maksimalan saldo po fakturi.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U PK1 dopunjeno da se u opisu isplate sa tekućeg računa vidi i broj izvoda kao i broj tekućeg računa sa kog je isplata.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U ugovorima promenjeno da se status ZAVRŠEN prikazuje crvenom bojom.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodato dugme Uplate na fakturama i profakturama koje otvara isti prozor kao u operativi u kome se prikazuju sve vezane uplate.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućen unos ličnog koeficijenta radnika uz podatke o radnom mestu(do sad je lični koeficijent mogao da se unosi samo direktno na kartici obračuna) i odatle se ažuriranjem kartica prepisuje u kartice radnika

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Na isplatnom listiću pojavljivaće se i prebivalište ( sa poštanskim brojem mesta ) pored adrese

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Dodata opcija u Opcije programa - Štampa "Vide se linije između dva virmana na štampi" tako da se linija koja razdvaja dva virmana može koristiti po potrebi

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U prozoru Opcije programa je dodata nova opcija "Cena za KGP samo iz cenovnika". Ukoliko je opcija čekirana, prilikom iniciranja cena sastojaka u Kalkulaciji gotovog proizvoda program konsultuje samo vezane cenovnike, a ne i cenu sa kartice.

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U spisku Radnih naloga dodata kolona "Bar kod detalja", u kojoj je broj formiranih bar kodova na detaljima recepture i broj ukupno formiranih detalja.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Dodate kontrole koje proveravaju najčešće greške/nedostatke u podacima u obračunu zarada: Radnik nema definisano područje tj opštinu, Opština koja je dodeljena radniku nema oznaku, Nije definisana stručna sprema, Nije definisana tarifna grupa , Da li su formirane prazne kartice , Da li postoji više kartica za jednog radnika..

6963            14.11.14 16:15
Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Dodat novi izveštaj "Evidencija zarada i naknada zarada po članu 122. Zakona


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U prozoru obrazaca PDV-a dodata četiri nova obrasca: "KPR - opšta stopa", "KPR - posebna stopa", "KIR - opšta stopa" i "KIR - posebna stopa".

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U štampama koje prikazuju raster se sada konsultuje opcija trgovine "Prikaz rastera sa dve osobine" i na osnovu nje prikazuje odgovarajuća štampa rastera - matrična ili linijska.

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: Omogućeno formiranje proizvodnje na osnovu negativnih količina u Radnim nalozima u slučajevima kada stavka Radnog naloga ima negativan raster i kada postoji stavka recepture koja se ne množi količinom proizvoda (tj. nije označeno polje "MKP" za tu stavku).

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno da se globalno podesi format cene na štampi prodajnih dokumenata (faktura, profaktura i ponuda) i to za kolone cena, cena sa pdv i cena bez pdv.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodato u prikazu stavki faktura da se vidi i cenovnik koji je primenjen za tu stavku.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Izmenjeno da se u DPU po prodajnim cenama pojavljuju i usluge.

6952            31.10.14 15:40
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Ispravljene greške kod osvežavanja podataka i editovanja naziva u stablu u prozorima sa hijerarhijskim stablima (Org. jedinice, Grupe artikala itd).


Aplikacija:      Proizvodnja, Trgovina
Opis izmene: Dodata mogućnost štampe recepture iz prozora "Karakteristike proizvoda" preko dugmeta "Štampaj".

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U Radnim Nalozima uvedena mogućnost generisanja detalja recepture i njihovih bar kodova, sa odgovarajućom štampom.

Aplikacija:      Trgovina, Proizvodnja
Opis izmene: Napravljen pregled prometa hemikalija na osnovu Pravilnika o načinu evidencije o hemikalijama, kao i prateći propisani obrazac

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Na MUNK obrascu dodata godina u naslov, omogućena opcija da program "zaokružuje" kategoriju osiguranika

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Razdvojene varijante štampe virmana za matrični i laserski štampač

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Dodata opcija u Opcije programa/Štampa "Vide se linije između dva virmana na štampi" tako da se linija koja razdvaja dva virmana može koristiti po potrebi

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Ispravljene greške kod inicijalizacije podataka obračuna (inicijalizacija se nije pamtila) i dupliranja obračuna (nekoliko polja se nije kopiralo).

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Dodata nova promenljiva "Obustave isplaćene u kalendarskom mesecu" koja se može koristiti u formulama za obustave. Njena vrednost predstavlja iznos isplaćene te obustave do tog obračuna u toku kalendarskog meseca obračuna(nevezano za obračunski period).

6939            17.10.14 14:00
Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućeno i iz naloga blagajne za uplatu da se formiraju avansni računi isto kao i iz stavki izvoda.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U Pregledu Cenovnika se prikazuje obaveštenje ako je čekirano polje 'Popusti', a nije uneta valuta prikaza.

Aplikacija:      Trgovina, Proizvodnja
Opis izmene: U Zahtevima dodato dugme ’Primeni cene’ kojim se mogu primeniti cene odabranih Cenovnika za stavke odabranih Zahteva.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dopunjeno da se i u lager listama po nabavnim cenama mogu videti kolone pozajmice i rezervisano.

Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: U pregledima 'Bruto bilans - Klase - Grupe - Sintetika' i 'Višestruka analitika' omogućena višestruka selekcija vrste dokumenata(naloga) prilikom pregleda.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Promet po proizvođačima prikazuje sve vrednosti i količine po mesecima za Tipove pregleda 'Po mesecima - proizvođači' i 'Po mesecima - grupe' ako se u polju Iznos odabere 'Svi iznosi'. Takođe je u filteru dodato polje 'Artikal'.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U lager listi dodato dugme 'Napravi dokument' koje pravi dokument (za tip ulazna kalkulacija i ulazna kalkulacija povrat) i stavke od selektovanih stavki iz lager liste.

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Omogućeno da se u lager listi koja se otvara na F4 u kasi, ne prikazuju artikli koji su označeni da se ne koriste u toj prodavnici. (Označavanje u Artilima u magacinu)

Aplikacija:      Finansijska operativa, Plate
Opis izmene: Knjižne stavke iz Plata mogu da se koriste i u definisanju stavki za PK-1 za tip dokumenta Obračun zarada.

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Omogučeno da se pri formiranju fakture od stavki unetih na kasi, otvori prozor za stavke fakture odakle je moguće štapmati fakturu, uneti iznose za naplatu i fiskalizovati istu (kao i iz trgovine).

6932            02.10.14 13:21
Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Dodata štampa "Po želji korisnika" za PPP PD prijavu


Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Uvedena mogućnost da se na isplatnom listiću prikazuju tekući računi radnika iz njegovih podataka ako nema formiranih isplata..

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uvedena opcija prikazivanja PAK-a u okviru adrese na svim dokumentima.

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U recepturama se prikazuje grupa artikla za sastojke koji imaju uslovnu recepturu.

6918            19.09.14 14:00
Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: Rezervacija materijala preko Radnih naloga uzima u obzir i kolonu "MKP" (množi se količinom proizvoda) u recepturi stavke Radnog naloga.


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U filteru prozora "Sporna potraživanja" dodato polje "Sa org.jed.". Ako je čekirano to polje prikazuje se i organizaciona jedinica u izveštaju.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Ubrzano otvaranje prozora sa recepturom koji se otvara kada je čekirana opcija "U prodajnim dokumentima se u recepturi prikazuju stanje i nabavne cene sastojaka".

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: Dugme 'Iniciraj' postavljeno i u prozor spiska Kalkulacija GP. Omogućeno je iniciranje svih označenih kalkulacija u prozoru.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata štampa "Nalog za ispravku - po želji korisnika" u prozorima spiska i stavki Faktura povrat.

6909            05.09.14 17:05
Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: Stavke Kalkulacije Gotovog Proizvoda se preko dugmeta 'Iniciraj' popunjavaju i artiklima koji su definisani u uslovnoj recepturi. Vrednost osobine koja je podrazumevana pri popunjavanju se definiše u vrednostima osobina grupe artikala.


Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: Kalkulacija Gotovog Proizvoda može da povlači cene iz vezanog cenovnika.

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: Pri formiranju nabavne cene proizvoda preko dugmeta 'Ažuriraj cene koštanja' u Predatnicama, uključuje se i Eko taksa.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dopunjeno da pregled cenovnika prikazuje cenu u formatu koji je podešen u opcijama trgovine. Koristi se isti format kao za prikaz cene u karticama.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Izmenjen isplatni listić tako da sada odgovara zakonskim izmenama od septembra 2014

6903            30.08.14 15:20
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Ispravljena greška kod incijalizacije polja u raznim dokumentima opcijom "Iniciraj ..."


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U prozoru "O programu" (opcija menija Uputstvo - O programu ...) dodato je dugme "Detaljne sistemske informacije" koje otvara novi prozor sa informacijama o računaru, operativnom sistemu i Calculus paketu. Omogućeno je i snimanje ovih informacija u tekstualnu datoteku, pri čemu se dodaju i korisnička podešavanja iz INI datoteka (user.ini, pop97.ini itd) i iz Admin baze. Ovu datoteku je poželjno dostaviti tehničkojpodršci kada se prijavljuje neki problem u Calculusu.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Omogućeno je automatsko podešavanje regionalnih opcija operativnog sistema kada program prilikom ulaska prijavi neispravne opcije. U poruci je dodato dugme "Podesi automatski.

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: U sredstvima plaćanja za naplatu kasa-računa, od sada se nude samo sredstva plaćanja koja imaju unet parametar za kasu.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Značajno ubrzan izveštaj "Promet artikala i usluga"

Aplikacija:      Osnovni podaci, Plate
Opis izmene: Izmenjen redosled prikaza istorije radnih mesta. Sada je prikaz po datumu odlaska rastuće, pa po polju "od" rastuće, s tim što se radna mesta koja nemaju datum odlaska smatraju aktuelnim radnim mestima.

6900            15.08.14 10:32
Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Dopunjen način obrade radnika zaposlenih na nepuno radno vreme kod jednog poslodavca.


Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Uvedena podrška za fiskalnu kasu IntRaster DP-25, koja radi preko linkera FPrintWin (ver 3.1.4.34)

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućen import deviznog izvoda Raiffeisen Bank-e u .xml formatu

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: U obračune, u tab "Osnovi" dodata kolona bruto2 koja predstavlja potrebna sredstva

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata nova štampa 'Kartica sa masom artikla' u prozoru 'Pregledi - Kartice'. Štampa se u spisku dobija kada se čekira opcija 'Po magacinima'.

Aplikacija:      Kadrovska evidencija
Opis izmene: Omogućen import radnika iz Excel-a ukoliko su podaci u Excelu zadati u unapred definisanom formatu

6889            25.07.14 14:13
Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Uvedene 4 nove promenljive koje se mogu koristiti u formulama za izračunavanje osnova za obračun:'Vrednost sata rada prethodnih 12 meseci','Vrednost sata prethodnih 12 meseci','Vrednost sata prethodnih 12 meseci (redovan rad)','Satnica redovnog rada prethodnih 12 meseci',analogne istim takvim postojećim promenljivama za period od 3 meseca


Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućena opcija izbora da li će se promenljiva "Godine staža" obračunavati kao ukupne godine staža ili kao godine staža u firmi.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata štampa Dnevnog prometa ugostitelja koji uvek prikazuje maloprodajne cene sa dokumenta bez obzira po kojim cenama se vodi magacin

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Obezbeđeno korišćenje novih olakšica za novozaposlene, formiranje zahteva za refundaciju i podnošenje PPP PD prijave sa radnicima koji koriste novu olakšicu.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućen import izvoda Alpha banke.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Kada se prave prenosne dostavnice od profaktura ili faktura, i kada se ne nekim stavkama stavi količina 0, program za te stavke neće praviti prenosne dostavnice.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu prodajnih dokumenata omogućeno da se u padajućoj listi biraju i vrste profaktura a ne samo faktura kao do sada, i u pregledu dokumenata sa stanjem plaćanja dodata kolona Ekst.dok. Iz faktura i profaktura.

Aplikacija:      Restoran
Opis izmene: Omogućeno ručno ažuriranje prijava i odjava konobara u Back Office-u.

6881            08.07.14 13:30
Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: U pregledu računa u Kasi dodata još jedna štampa Naloga za ispravku - po želji korisnika.


Aplikacija:      Osnovni podaci
Opis izmene: U prozoru za artikle u magacinu poboljšana pretraga artikala preko funkcije "Nađi".

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: U pregledu računa dodato dugme za štampu nefiskalnog isečka.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U opcijama za obračun kalkulacija (UKV, UKM, IKM itd) dodata je mogućnost unosa fiksnog procenta marže koji se primenjuje na sve stavke.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu "Poručena roba" za opciju po kupcima dodato je još nekoliko kombinacija prikaza i omogućeno je filtriranje po isporučenoj količini (isporučena količina jednaka, manja od poručene itd).

6879            28.06.14 02:00
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Omogućeno je otvaranje naloga glavne knjige iz prozora sa vezanim dokumentima u svim programima i iz pregleda knjiženja u trgovini. Klikom na nalog glavne knjige automatski se otvara program finansijskog knjigovodstva i u njemu prozor sa stavkama naloga, pozicioniran na prvoj stavci dokumenta iz kojeg je otvoren nalog. Takođe je omogućeno otvaranje povezanih izvoda i naloga blagajne iz prozora sa vezanim dokumentima u finansijskoj operativi.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Od sada se, pri formiranju Fakture od Profaktura, datum nastale Otpremnice uzima sa datuma prometa u prozoru 'Fakturisanje profaktura'.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Ispravljena greška pri ažuriranju rednih brojeva dokumenata u KEPU.

6871            20.06.14 13:20
Aplikacija:      Administrator
Opis izmene: U programu Administrator, u administraciji na nivou podataka u bazi dodati su novi objekti za koje se mogu podešavati prava pristupa: organizacione jedinice, magacini, tipovi cenovnika i vrste dokumenata osnovnih sredstava. Polje za podatke sa nedefinisanim pravima preseljeno je u donju listu podataka, tako da se sada ova opcija može podešavati za svaku bazu i korisnika posebno. U programima je dodata provera ovih prava u svim dokumentima i većini pregleda na koje se odnose postojeći objekti baze. Uputstvo je dopunjeno prema ovim izmenama.


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U prozoru za podešavanje linije tastera (palete alatki), dodata je mogućnost kopiranja podešavanja od nekog drugog korisnika. Time se omogućuje da se jednom podesi izgled linije tastera, a da se onda ta podešavanja iskopiraju i drugim korisnicima. Ova podešavanja se pamte u Admin bazi, pa svi korisnici moraju da koriste istu Admin bazu.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Od sada se prilikom prijavljivanja u program kontroliše i verzija Admin baze. Kod izvršavanja nadogradnje (upgrade) baze, ne zaboravite da uvek obavite nadogradnju i za radnu i za admin bazu.

Aplikacija:      Proizvodnja, Trgovina
Opis izmene: Omogućen filter po vrsti dokumenta u prozoru 'Pregled izdatog materijala'.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uveden obrazac "Podaci o količinama plastičnih kesa koje su stavljene na tržište Republike Srbije"

6865            06.06.14 14:40
Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućeno da se na definisanju pojedinačnih virmana za poreze i doprinose označi koje su definicije virmana aktivne a koje ne. Na ovaj način možete sačuvati stare definicije virmana i proglasiti ih neaktivnim, a definicije virmana za Privredne komore proglasiti aktivnim


Aplikacija:      trgovina
Opis izmene: Dopunjena opcija "Prikaz podataka samo ulogovanog agenta" da prilikom izmene komitenta na prodajnom dokumentu, ne menja agenta prodaje koji je iniciran ili unet na dokumentu. Kada ova opcija nije uključena, program radi kao i do sada tako što povlači agenta definisanog uz komitenta.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Uvedena opcija kojom se omogućava da se prilikom zatvaranja uplata koje se cepaju na više stavki, kursor pozicionira na red sa kog je krenulo cepanje stavki, umesto što se pozicionira na poslednju generisanu stavku (kao do sada). Default je po starom.

Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Dodata nova štampa iz prozora Pregled po stavkama - kartice koja prikazuje 4 fiksne analitike: Komitent-Organizaciona jedinica-Projekat-Radnik

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uvedena štampa avansnog računa na engleskom jeziku koja se može koristiti vezivanjem za vrstu dokumenta

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Pri formiranju ispravke PPP PD obrasca automatski se popunjava datum isplate na tekući, a datum nastanka poreske obaveze na datum poslednjeg radnog dana obračunskog perioda

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: U pregledu računa dodato dugme za štampu NI obrasca.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Osnov za obračun obustave od sada može biti i neto iznos pojedinačnog osnova za obračun zarade

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: Dodata mogućnost štampe iz prozora "Stanje materijala za proizvod" koji se dobija klikom na dugme "Stanje" u prozoru "Karakteristike proizvoda".

6857            23.05.14 12:00
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodat novi prikaz "Po agentima/kupcima/artiklima/rabatu" u prozoru "Prometi po agentima prodaje".


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dopunjen prozor za obračun stavki fakture opcijom da može da se obriše PDV stopa sa stavke i bez primene poreza uradi obračun. Takođe je omogućeno da se ponovo povuče rabat definisan uz kupca tako što je potrebno čekirati polje uz rabat ali bez unošenja procenta i iznosa.

Aplikacija:      Finansijska operativa, Trgovina
Opis izmene: U Knjizi ulaznih i Knjizi izlaznih faktura sada može da se promeni i sačuva organizaciona jedinica biranjem preko šifre organizacione jedinice u tabu 'Dokument'.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U Fakturama povrat uvedena nova štampa "Odobrenje / Zaduženje" sa izgledom štampe odobrenja / zaduženja iz Knjige izlaznih faktura u FOP-u.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućen import izvoda u Unicode formatu za Societe Generale banku.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Pamćenje poslednje lokacije snimanja prilikom eksporta PPPPD obrasca u XML format, odnosno poslednje lokacije učitavanja prilikom importa odgovora na PPPPD prijavu u XML formatu.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno snimanje kombinacija vrsta dokumenata u filteru pregleda najvećih kupaca

6853            09.05.14 16:00
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Ispravljeno u KEPU da se usluge evidentiraju sa PDV-om i na zaduženju i na razduženju.


Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: Ispravljena greška pri formiranju storna Izdatnica u Calculusu 12.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: PPP PD obrazac više ne formira podrazumevani datum isplate kao poslednji dan u mesecu, već kao poslednji radni dan u mesecu

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno paralelno šifriranje usluga.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za nalepnice koji se dobija klikom na dugme 'Nalepnice', dodata nova štampa 'Nalepnice 3 x7 (2)'

6845            25.04.14 15:00
Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Dodata opcija da li da se poreski period nudi prema datumu fakture ili prema datumu prometa. Inicijalno je postavljeno da se nudi prema datumu ulazne fakture.


Aplikacija:      Proizvodnja, Trgovina
Opis izmene: Dodata kolona 'Količina po trebovanju' u kartici artikla.

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: Uvedena nova opcija - "Provera zatvaranja faza pre formiranja predatnica".

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Pripremljena je izvršna verzija uputstva za korišćenje u lokalu. Lokalno uputstvo se ne instalira automatski ni u toku osnovne instalacije niti kod nadogradnje, ali možete ga preuzeti u programu za preuzimanje sa web lokacije (dodata je nova sekcija sa uputstvom). Da biste koristili lokalno, umesto internet uputstva, u opcijama programa u kartici "Podaci", promenite lokaciju uputstva sa "Internet" na "Lokalno". Preporučujemo ipak korišćenje internet uputstva, jer tako uvek imate pristup ažurnom uputstvu, dok lokalno morate stalno sami ažurirati.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Od sada povlačenje cena i rabata na stavke ponuda, profaktura i faktura, konsultuje da li je na artiklu označeno da je artikal na akciji i da li je naveden akcijski cenovnik. U tom slučaju se povlači cena iz tog cenovnika (mora biti vezan za vrstu dokumenta) i ne primenjuje se rabat definisan uz kupca.

6835            10.04.14 15:00
Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Uvedena oznaka na vrstama ulaznih faktura kojom se označava vrsta nad kojom će se primeniti srazmerni odbitak PDV-a ukoliko je unet na poreskom periodu.


Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U Izdatnicama dodat filter po fazi proizvodnje Trebovanja na osnovu koga je Izdatnica nastala.

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Uveden još jedan format za povezivanje sa fiskalnim štampačima za Republiku Srpsku. F-Link za maloprodaju i F-Link VP za veleprodaju. Vrlo su slični sa SCLink-om.

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: Pri formiranju Otpremnica iz prozora za formiranje proizvodnje, dodata mogućnost da se formira samo jedna Otpremnica koja sadrži sve stavke označenih Predatnica.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Polje 'Broj efektivnih sati' u PPP PD obrascu nije više ceo broj već decimalni

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Žiro-račun za refundaciju naknada za porodilje (koji se prikazuje na NZ-1) sklonjen iz opcija programa i na spisak žiro-računa dodata oznaka kojom se označava ova svrha ž.r.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućen unos minimalne osnovice za doprinose na jednom mestu za sve doprinose i sve stručne spreme

Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Dodat horizontalni pregled prve 4 analitike u Višestruki analitikama

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućeno objedinjavanje više PPP PD obrazaca sa istim zaglavljem u jedan PPP PD obrazac

6827            04.04.14 15:30
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Prozor za filter se sada otvara samo ako u prozoru koji se filteriše ima podataka.


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U filterima za KUF, KIF, KUP i KIP dodata mogućnost biranja komitentata po klasifikacijama i grupama.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U otpremnicama, na dugme stanje, urađen prikaz stanja po svim magacinima (kao što je na fakturi).

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Pri obračunu zavisnih troškova na UK uvedena provera da li su unošeni zavisni troškovi po carinskim tarifama a da se na kalkulaciji nalaze artikli na kojima nije uneta carinska tarifa. Obračun funkcioniše kao i do sada samo što korisnik dobija informaciju da postoje takvi artikli i da će oni učestvovati u obračunu zavisnih troškova.

Aplikacija:      Osnovna sredstva
Opis izmene: Ispravljena greška pri štampi popisne liste.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućeno automatsko povlačenje vrednsoti -1 u polju fond časova za PPP PD u slučajevima isplate bonusa ili regresa radnicima koji celog meseca primaju naknadu zarade

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Broj radnih dana u PPP PD obrascu se od sada računa na osnovu datuma dolaska na i napuštanja radnog mesta

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Na štampi račun-otpremnice, u zaglavlju se prikazuje model 97 zavisno od čekirane opcije za prikaz modela 97.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Usklađena štampa OZ-8 obrasca sa pregledom istog.

6809            21.03.14 14:00
Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućen novi način obračunavanja umanjenja neto prihoda zaposlenih u javnom sektoru (gde je osnovica isplaćeni neto u kalendarskom mesecu)


Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućeno da se predefinišu vrednosti polja u PPP PD obrascu vezano za šifre vrsta prihoda.Na taj način korisnici će moći da za određenu ŠVP dodele recimo da vrednost MFP3 bude 0, ili da broj sati na akontaciji bude 0(bez obira na podatak u obračunu ) i slično

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Značajno ubrzano formiranje virmana za plate

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno da se u ulovima plaćanja za komitenta vežu i tipovi cenovnika za određenu grupu artikala. Do sada je mogao samo da se unese popust. Ukoliko je vezan cenovnik neće se uzimati u obzir popust za tu grupu već cena iz tog cenovnika. Potrebno je da taj tip cenovnika bude vezan za vrstu dokumenta gde će se primenjivati. Ukoliko kupac ima definisan "Rabat kupca" taj rabat će se primenjivati i na cenu iz vezanog cenovnika.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu poručena roba dodati iznosi za poručenu i isporučenu robu, kao i procenti realizacije za količine i iznose.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Dodat novi format za import faktura. Omogućeno da se na dugme "Dokument" u KIF-u importuju fakture sa stavkama i uplate preko blagajne.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Uvedena opcija za obračun zarada "Da li želite da koristite minimalnu osnovicu za doprinose u celini ili proporcionalno broju iskorišćenih sati u akontacionom obračunu? "

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno da se putem COPY iz Excel tabele uradi PASTE u stavke dokumenta u trgovini ili u cenovnik. Podržani su formati: Artikli u stavke dokumenta - Šifra i količina; Artikli u stavke dokumenta - TAB; Artikli u cenovnik - TAB. Kada se odabere format Šifra i količina, omogućeno je da se uradi PASTE i kada su kolone Šifra, Naziv i Količina.

6797            03.03.14 16:00
Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućeno da se pri formiranju virmana za isplatu neto zarade radnicima koristi poziv na broj koji šalje Poreska uprava za virman objedinjene naplate dažbina


6792            28.02.14 13:00
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Iz prozora za unos zavisnih troškova kalkulacije, omogućena inicijalizacija selektovanih zavisnih troškova nad svim selektovanim kalkulacijama (selektovanim pre otvaranja prozora za unos zavisnih troškova). Inicijalizaciju je moguće uraditi brisanjem svih prethodno unetih zavisnih troškova ili dopunom/ažuriranjem sa selektovanim zavisnim troškovima.


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Uveden novi cash flow izveštaj po kontima

6789            21.02.14 16:40
Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U Izdatnicama dodat filter po artiklu iz radnog naloga za koji je napravljena izdatnica.


Aplikacija:      Posebni izveštaji
Opis izmene: U finansijskim izveštajima, u bilansu stanja je na poziciji AOP 115 dodat konto 411, koji je bio preskočen u ranijim verzijama.

Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: U pregledu Spornih potraživanja dodata nova štampa koja se dobija kada se u filteru čekira ’Stavke’ i tada će štampa ’Opomena pred utuženje’ prikazivati i stavke.

Aplikacija:      Osnovni podaci, Proizvodnja
Opis izmene: U Artiklima se klikom na dugme 'Nađi u recepturama' sada prikazuju i oni proizvodi u kojima je odabrani materijal unet u recepturu preko uslovne recepture.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U hronologiji serijskih brojeva omogućeno da se uvek vide reversi bez obzira da li su odabrani proknjiženi, neproknjiženi ili svi dokumenti.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata štampa nivelacija u Dnevniku, kada se odabere dokument nivelacije i magacin u filteru.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno da se i iz zahteva štampa dokument "Nalog magacinu da izda"

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Na štampi gotovinskog računa iz kase dodato i polje sredstvo plaćanja.

6776            06.02.14 15:30
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za nalepnice koji se dobija klikom na dugme 'Nalepnice', dodata nova štampa 'Nalepnice 5 x 13 (2)'


Aplikacija:      Posebni izveštaji
Opis izmene: Kreirane su nove definicije finansijskih izveštaja za 2013. godinu i prateće Excel datoteke, prilagođene novoj aplikaciji RiApp za predaju finansijskih izveštaja. U statističkom aneksu dodate su tabele X i XI, a promenjene su i oznake za razvrstavanje pravnih lica po veličini prema novim propisima.

Aplikacija:      Proizvodnja, Trgovina
Opis izmene: Dodata kolona 'Osnovni artikal proizvoda' u kartici artikla.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Omogućeno je slanje elektronske pošte iz Calculusa direktno preko e-mail servera (SMTP protokol), čime se izbegavaju problemi u komunikaciji sa različitim e-mail klijentima (programima za e-mail). Mogu se koristiti serveri internet provajdera ili serveri besplatnih e-mail servisa, kao što su GMail, Yahoo, Microsoft Outlook.com (Hotmail) i sl, odnosno bilo koji server na kojem imate otvoren nalog za elektronsku poštu.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U stavkama faktura, u prozoru koji se dobija klikom na dugme 'Primeni cene' je dodato dugme 'Cena po vezanom zahtevu'.

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U izdatnicama dodati filteri po kreatoru zbirnog radnog naloga i po osnovnom artiklu proizvoda za koji je napravljeno trebovanje.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uvedena opcija u Trgovini 'Predlog poslednje cene artikla na fakturi povrat' kojom se u Fakturi povrat predlaže cena artikla, rabat i stopa PDV-a iz poslednje Fakture za tog kupca, ukoliko postoji.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu lager lista, kada je uključena opcija bez prodaje, ukoliko artikal postoji samo na početnom stanju, ići će u kolonu bez prodaje 9-12 meseci.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Dodati izveštaji,na osnovu kojih se mogu štampati i eksportovati u .txt format 2a i 3a delovi PPP obrasca

6766            29.01.14 02:20
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Prozor za elektronsku poštu je proširen mogućnošću slanja E-mail-ova i na poslovne i kućne E-mail adrese radnika i lica za kontakt u komitentima, adrese org. jedinica, kao i na dodatne adrese komitenata. Omogućeno je i pamćenje različitih poruka u datotekama i njihovo učitavanje po potrebi, kao i dodatne opcije za podešavanje načina slanja elektronske pošte.


Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U prozoru za štampu, kao proširenje funkcije za štampu u PDF datoteke, omogućeno je i automatsko slanje E-mail-ova sa priloženim PDF dokumentima, preko programa Microsoft Outlook. Omogućeno je i pamćenje različitih E-mail poruka u datotekama i njihovo učitavanje po potreb. PDF datoteke se posle slanja razvrstavaju u podfoldere prema statusu: poslate, neuspešno slanje (omogućeno je naknadno slanje) i za štampu (nemaju e-mail adrese).

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U prozoru za štampu omogućeno je štampanje dokumenata u PDF preko programa PDFCreator, uz automatsko imenovanje PDF datoteka, bez otvaranja prozora PDFCreator-a i bez promene štampača. Ova opcija je posebno korisna kod serijske štampe većeg broja pojedinačnih dokumenata (npr. faktura).

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućeno formiranje virmana za obustave zaposlenih u javnom sektoru sa neto platom većom od 60 000 din po odredbi koja je stupila na snagu od 1.1.2014.

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U Radnim nalozima dodate kolone 'Prvi artikal' i 'Uk. količina' i mogućnost uključivanja/isključivanja prikaza tih kolona.

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U radnim nalozima dodati filteri po osnovnom artiklu proizvoda i kreatoru Zbirnog radnog naloga, i dodate dve korisničke štampe nalepnica proizvoda.

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U Zbirnim radnim nalozima dodate kolone 'Prvi artikal' i 'Uk. količina' i mogućnost uključivanja/isključivanja prikaza tih kolona. Dodat i filter po kreatoru radnog naloga koji čini zbirni radni nalog.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za fakture dodata i kolona ŠIFRA KUPCA.

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Promenjen format za fiskalni štampač ISKRA S32

Aplikacija:      Osnovna sredstva
Opis izmene: Promenjen format datuma za formiranje/izmenu/brisanje popisnih lista na DD.MM.YY

6750            15.01.14 12:00
Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućeno definisanje novog tipa virmana "Objedinjena naplata" koji povlači podatke o iznosu,modelu i pozivu na broj sa importovanog potvrdnog Xml-a za PPP PD obrazac obračuna.Od sada je DEFAULT VIRMAN ZA OBJEDINJENU NAPLATU tako da morate na prozoru za obračun da odaberete opciju pojedinačni kada želite da štampate pojedinačne virmane za doprinose.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za nabavku dodata kolona "Raspoloživo" i omogućeno postavljanje filtera po toj koloni.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Izmenjeno u definisanju artikala i usluga da je obavezan unos poreske tarife.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Izmenjen način importa artikala iz TXT datoteke. Do sada je uvek ažuriran naziv u kasi bez obzira da li je isti i poslat kroz datoteku. Sada se proverava da li je poslat i ako nije ne ažurira se. Ažurira se samo ukoliko je eksplicitno naveden u datoteci.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno u vrstama dokumenata povezivanje evidencionih listova sa prijemnicama.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U Pregledu dokumenata dodata nova štampa - Stavke prenosnih dostavnica. Štampa je za prikaz Dokumenti po stavkama i za tip Prenosna dostavnica.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Dodat filter za PPP PD obrasce po obračunu, obračunskom periodu, jmbg podnosioca, opisu, oznaci kataloga, datumu plaćanja(od-do), xmlstatusu, datumu xmlstatusa(od-do)

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Ukoliko je uključena provera poreskog perioda u KUF i KIF, izlaziće i upozorenje pri formiranju fakture u trgovini ukoliko datum ili datum prometa ne odgovaraju poreskom periodu na fakturi i biće promenjen poreski period na odgovarajući.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Promenjeno da se i na štampi otpremnice, kao što je na fakturi, u adresu agenta prodaje povlači adresa magacina, org.jed. Ili firme umesto adrese lica.

6740            30.12.13 16:00
Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Dopuna PPP PD obrasca prema najnovijim pravilima.


6732            23.12.13 16:02
Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućen eksport PPP PD obrasca u Xml file.Omogućen import Xml file koji se dobija iz Poreske uprave kao odgovor na PPP PD obrazac


Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućeno automatsko formiranje PPP PD obrasca iz postojećih obračuna.Obrazac se može i samostalno popunjavati.Obrazac je potpuno editabilan.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Otvoren katalog vrsta prihoda.Katalog je inicijalno popunjen trenutno objavljenim vrednostima šifara vrsta prihoda na sajtu Poreske uprave i vezan za postojeće tarifne grupe.Katalog je potpuno editabilan.

6723            13.12.13 17:00
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Nova verzija u svim bazama automatski dodaje novu posebnu stopu PDV-a od 10% koja važi od 01.01.2014 (samo ako su u bazi standardno definisane PDV tarife i šifre dažbina i ako ta stopa već nije dodata u bazi).


Aplikacija:      Finansijska operativa, Plate
Opis izmene: Omogućen je export virmana za elektronsko plaćanje po formatu Uprave za trezor

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: U demo bazi su uvedena ograničenja određenih funkcionalnosti programa. Firme koje operativno koriste baze nastale od demo baze moraju promeniti serijski broj takve baze i ponovo zatražiti licencu od službe tehničke podrške. U prozoru "Zaštita - Licenca" uvedeno je dugme za promenu serijskog broja baze podataka.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uvedeno upozorenje prilikom formiranja i knjiženja naloga početnih stanja, da postoje stavke sa negativnom količinom ili cenom = 0.

6710            29.11.13 19:00
Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: Dodata mogućnost unosa uslovne recepture proizvoda koja zavisi od rastera tog proizvoda.


Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U prozoru "Trebovani i izdati materijal" koji se dobija iz prozora zbirnih radnih naloga, dodata opcija filtriranja podataka po fazi proizvodnje.

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U zbirnim radnim nalozima dodato polje 'opis'. Dodati filteri po artiklu i osnovnom artiklu proizvoda koji su sadržani u radnim nalozima koje čine zbirne radne naloge.

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: U zaglavlju trebovanja dodata opcija prikaza početka/kraja faze. Dodat je filter po kreatoru radnog naloga po kome je trebovanje nastalo i filter po osnovnom artiklu proizvoda za kog su formirana trebovanja.

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: Uvedena opcija da stavke radnih naloga imaju isti redosled kao i stavke prodajnog dokumenta na osnovu koga se formiraju.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Opcija u trgovini kojom može da se doredi broj zapisa u padajućim listama za izbor artikla, proširena je sa ponuda, profaktura i faktura i na ulazne kalkulacije i prenosne dostavnice.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uvedena opcija u trgovini kojom se može isključiti izmena naziva u kasi prilikom promene naziva artikla.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U lager listi dodato treće stanje za opciju "Šifre dobavljača" koja u koloni šifra dobavljača prikazuje sve šifre iz paralelnog šifarnika artikla.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za definisanje artikala dodata još jedna kolona u kojoj se prikazuju sve šifre tog artikla iz paralelnih šifarnika.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prometu po agentima prodaje omogućeno isključiti IKM-ove iz pregleda.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U pregledu "Zaduženje komitenata po mesecima", dodata u filter mogućnost izbora organizacione jedinice i prikaz podataka koji hijerarhijski pripadaju izabranoj organizacionoj jedinici ili nekoj od podređenih.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U obračunu zavisnih troškova omogućeno da se za obračun carine po carinskim tarifama, na cenu dobavljača u valuti doda još neki trošak (prevoz do granice) koji ulazi u osnovicu za carinu. Ovakvu vrstu zavisnog troška je potrebno označiti trećim (sivim) stanjem na polju "za carinu".

6701            14.11.13 16:00
Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U filteru za stanje komitenata dodata i org.jed. Tako da je moguće listati i stanje komitenata za jednu org.jed.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Ispravljena greška koja se javljala prilikom knjiženja rabata dobavljača na UK kada se u UK unosi cena sa PDV-om i izbija PDV pre odbijanja rabata.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata štampa fakture povrat sa šiframa artikala (identična sa onom koja se štampa iz faktura)

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata još jedna opcija za štampu fakture koja omogućava prikaz ukupnog zaduženja i salda komitenta kome se fakturiše.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uvedeno upozorenje u trgovini kada je valuta plaćanja manja od datuma dokumenta ili datuma prometa.

6695            30.10.13 16:00
Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Proširena pretraga artikala i na kataloške brojeve. Ukoliko je označena opcija da se artikli traže i među serijskim, kontrolnim i kataloškim brojevima, program će uneti kod prvo tražiti među barkodovima, zatim serijskim brojevima, zatim kontrolnim brojevima i na kraju kataloškim brojevima.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno opcijom da se uključi kontrola prikaza podataka samo ulogovanog agenta za sledeće preglede: ponude, profakture, fakture, uporedni pregled prodaje, stanje prodaje, promet po agentima prodaje i komitenti.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za generisanje odjava, sada se pamti kako je poslednji put podešena opcija "Stavke odjave su stavke izvornih dokumenata:".

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dopunjeno u prozoru nabavke da u koloni dobavljač prikaže i proizvođača iz definisanja artikala ukoliko ne pronađe neki ulazni dokument sa koga bi prikazao dobavljača ili nije popunjeno polje komisionar na artiklu.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Od sada je obavezan unos org.jed. Na stavkama blagajen za uplatu i isplatu.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućen import nivelacija iz txt datoteke sa standardnom strukturom za import. U datoteci je potrebno uneti nove cene na koje se zaliha niveliše. Stare cene se čitaju sa kartica.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata još jedna forma štampe faktura "r_prfakt_zbirno" na kojoj se sumiraju stavke koje imaju isti tekst na štampi. Ovu formu štampe je potrebno povezati sa vrstom fakture u definisanju štampi.

6688            18.10.13 18:00
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Ubrzano listanje raznih pregleda (npr. dugačke kartice komitenata u Finansijskoj operativi).


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U štampi knjižnog zaduženja iz KIF-a, prikazuje se rekapitulacija avansnih računa vezanih za to zaduženje.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za formiranje porudžbenice iz prozora za nabavku, do sada je program stavljao sve selektovane stavke na porudžbenicu dobavljača koji se unese u ovom prozoru bez obzira šta piše u koloni dobavljač u prozoru za nabavku. Ukoliko se čekira opcija 'Samo stavke ovog dobavljača' onda će program na porudžbenicu staviti samo one stavke koje su selektovane i koloni dobavljač im je naveden odabrani dobavljač, u protivnom radi po starom.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dopunjeno u prozoru nabavke da u koloni dobavljač prikaže komisionara iz definisanja artikala ukoliko ne pronađe neki ulazni dokument sa koga bi prikazao dobavljača.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U prozoru za formiranje KO iz izvoda, dodata kolona u kojoj su označeno sa '+' KO koja su uspešno formirana i sa '-' ona koja nisu formirana.

Aplikacija:      Prodavnica
Opis izmene: Omogućeno da se preko brze replikacije prenose IKM-ovi po prodavcima a ne samo zbirno kao do sada.

6683            12.10.13 02:00
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Rešen je problem sa mapiranim mrežnim diskovima u programu "Održavanje baza" i izmenjeni su nazivi BAT fajlova za komunikaciju sa Calculus kasom i fiskalnim kasama i štampačima. Korisnici koji već koriste ove BAT fajlove moraju im izmeniti nazive na svojim računarima. Detalje pogledati u uputstvu "Calculus 12 Technical Reference.pdf" (Izmene u odnosu na prethodnu verziju).


Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Dodata još jedna mogućnost importa obustava. Učitavaju se obustave na obračun bez izmena obustava uz radnika. Ukoliko nema obustave na obračunu, ista se dodaje, a ukoliko postoji, ažurira.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za formiranje profaktura i faktura od ugovora, pamte se poslednje podešene opcije pri sledećem ulasku u taj prozor.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Sklonjena izmena da u FOP-u prilikom unosa avansnog računa i storna avansnog računa, u tab-u PDV program ne popunjava osnovicu već samo iznos i iznos PDV-a. I vraćeno na staro.

6674            27.09.13 17:00
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Ispravljena greška u učitavanju "Pregleda knjiženja".


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Ispravljen prikaz izveštaja 'Statistika naplate' u slučaju da je ukupan iznos svih zaduženja jednak nuli.

6669            17.09.13 10:00
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za nabavku, prilikom formiranja porudžbenica, omogućeno da se za kreatora odabere i magacin a ne samo org.jed. kao do sada.


6665            13.09.13 13:00
Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Dodata kolona 11a u KPR - avansi i KPR - bez avansa, analogno obrascu KPR - zbirno.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Ispravljen prikaz profita na štampi 'Realizacija po artiklima' u Uporednom pregledu prodaje.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućen import izvoda Uprave za trezor.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Izmenjen prikaz neto iznosa osnova u štampi kartica kod radnika koji imaju platu veću od 5 x proseka. Takođe su izmenjeni i prikazi neto iznosa u godišnjem pregledu.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Izmenjen naziv ministarstva u poreskim prijavama na "MINISTARSTVO FINANSIJA"

6657            06.09.13 11:00
Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Dodate još dve štampe kompenzacija koje omogućavaju štampu kompenzacija po srednjem kursnu NBS ukoliko su kompenzacije napravljene u nekoj drugoj valuti.


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Izmenjeno u KPR zbirno, KPR po stopama i PPPDV obrascima da sve što je uneto u polje oslobođeno ili u tabu PDV preko stope 0%, ide u kolone 9, 7 i 008 respektivno.

Aplikacija:      Trgovina, Finansijska operativa
Opis izmene: Dodata mogućnost formiranja rata za sve selektovane fakture.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Izmenjeno da u FOP-u prilikom unosa avansnog računa i storna avansnog računa, u tab-u PDV program ne popunjava osnovicu već samo iznos i iznos PDV-a.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: U opcijama programa dodata je mogućnosti isključivanja datuma prijema na virmanima

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Prozor za povezivanje stavki koji se otvara iz izvoda i naloga blagajne, od sada će pamtiti poslednji put podešene opcije za prikaz faktur/profaktura.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Promenjena kontrola duplog unosa broja dokumenata u KUF da upozorenje izlazi samo ako izabrani komitent ima dokument sa tim brojem a ne kao do sada za sve komitente.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu dokumenata kada se odaberu ulazne kalkulacije, dodata kolona FAKTURNA VREDNOST i ispravljena kolona RABAT.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata mogućnost izrade deviznog fiskalnog računa i storna fiskalnog računa za fiskalni štampač Partner

6651            22.08.13 14:00
Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Ispravljeno povlačenje poziva na broj pri promeni tekućeg računa isplatioca.


Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Dopunjeno da na štampi zbirnog pregleda analitika u formi zaključnog lista, izlazi naziv odabranog konta, period i vrsta analitike.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Dodate grupe dažbina za volontere

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućeno definisanje jednog virmana za isplate za sve radnike.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućene opcije zaokruživanja u zaglavljima obrazaca PP OD, PP OD-1, PP OPJ -2, PP OPJ -6, PP OPJ - 7, PP OPJ-8 i PP ODP

6636            08.08.13 15:00
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Napravljeno povezivanje sa ESTEH sistemom.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uvedena opcija da li treba ažurirati vreme poslednje štampe na dokumentima što je do sada uticalo na informaciju o poslednjem menjanju zaglavlja dokumenta.

Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Dodata još jedna štampa u Zbirnom pregledu po analitikama na kojoj je umesto šifre analitike ispisan PIB komitenta.

6625            27.07.13 15:10
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za profakture dodato je dugme "Fakturiši", koje omogućuje kreiranje zbirnih faktura po profakturama. Opcija funkcioniše slično opciji za fakturisanje otpremnica ili fiktivnih (privremenih) faktura, pri čemu se profakture ne brišu. Kod ovako formiranih zbirnih faktura veza između profaktura i faktura se ponaša drugačije od standardne veze jedne profakture i jedne fakture. Dozvoljeno je povezivanje uplata samo za zbirnu fakturu, odnosno uplate ne mogu da se vezuju za profakture, a saldo profaktura uvek ostaje jednak iznosu. Takođe, ako postoje otpremnice nastale od profaktura, ove veze se raskidaju, a otpremnice se prevezuju na zbirnu fakturu.


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Novi pregled "Statistika naplate", koji po komitentima prikazuje prosečan dnevni saldo i prosečan broj dana naplate potraživanja.

6617            12.07.13 19:00
Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Prozor "Model 05" preimenovan u "Konrolni brojevi po modelu" i dopunjen izračunavanjem kontrolnih brojeva po modelu 97.


6611            25.06.13 14:45
Aplikacija:      Plate
Opis izmene: U sklapanju izraza osnova za obračun dodata varijabla koja predstavlja propisanu osnovicu radnika


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U zaglavlju otpremnica dodato polje 'Napravljeni dokumenti' u kome su navedeni dokumenti nastali od selektovane otpremnice klikom na dugme 'Napravi drugi dokument'

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Izmenjen način rada SCLink-a i FPLink-a za više sredstava plaćanja prema uputstvu proizvođača.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dopunjen pregled starosti robe da prikazuje i periode 12-15, 15-18 i >18 meseci.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Radi povezivanja sa Web Shop-ovima, na artiklu uvedena opcija da li je na akciji i koji cenovnik se koristi za akciju.

6602            11.06.13 20:00
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Ispravljene greške kod obrade izgleda prozora (pomeranje redosleda kolona je uzrokovalo greške u izvršavanju programa) i nemogućnosti vraćanja originalnog izgleda prozora.


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Dopunjena funkcionalnost da se prilikom izbora konta popuni cash flow ako je podešeno da se priliv ili odliv prepoznaju preko unetog konta.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Ispravljena greška koja se javljala prilikom ulaska u kartice Cash Flow-a.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućena štampa OS i OS1 obrasca iz spiska radnika

Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Omogućen import izvoda koji je eksportovan iz web programa Raiffeisen banke.

Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Ispravljena greška u obradi izgleda prozora u zaglavljima prodajnih dokumenata (nisu bili dostupni svi detalji prozora).

6595            04.06.13 12:00
Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućeno dodatno definisanje poziva na broj i šifara plaćanja za virmane u zavisnosti od vrste obračuna, vrste dažbine i vrste isplate.


6593            31.05.12 16:00
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Ubrzano otvaranje prozora za unos serijskih brojeva artikala u dokumentima


Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Izmenjeni obrasci OPJ i ZSD u skladuu sa izmenama zakona.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Polje 'Iznos' je bilo nevidljivo pri 'Obradi izgleda prozora' za KUF i KIF. Od sada je to polje vidljivo.

Aplikacija:      Trgovina, Osnovni podaci
Opis izmene: Dodata nova štampa iz prozora komitenata - Štampa koverti sa internim nazivima komitenata.

6587            23.05.13 15:00
Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Omogućeno u platama da se spiskovi za isplate preko banaka štampaju serijski za sve banke umesto jedan po jedan kao do sada. Zbog ovoga su dodata dva polja na bankama (u komitentima) gde je potrebno uneti šifru firme kod te banke (za banke koje u svom formatu to traže) i formta spiska za tu banku koji se bira iz predviđenog spiska formata koji su podržani.


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Ispravljena štampa KPR obrasca - za avanse i storno avansa osnova ne ulazi u kolonu 11a.

6580            10.05.13 14:00
Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Predviđena mogućnost štampe virmana za plaćanje naknade za invalide za firme koje imaju preko propisanog broja zaposlenih a nemaju zaposlene invalide.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U uporednom pregledu prodaje dodata je mogućnost izbora više magacina (na isti način kao što se bira više vrsta dokumenata) i u prikazu količina i vrednosti su dodate kolone RUC i Profit sa mogućnošću izbora prikaza profita kao procenta RUC u odnosu na nab.vred. ili vp vred.

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Izmenjen format za rad sa Iskra S32 fiskalnim štampačem. Prilagođeno da radi sa IPOS softverom.

6575            27.04.13 11:30
Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Ispravljena štampa M4 obrasca - pojedinačno, iznosi se prikazuju zaokruženi na dinar bez decimalnog zapisa


Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Ispravljena štampa kartice obračuna zarada za Crnu Goru tako da budu iskazana oba poreza: i onaj do granice od 720 EUR-a i onaj preko te granice.

6570            16.04.13 13:00
Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Omogućen import izvoda UniCredit banke.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Uvedena opcija uključivanja početnih stanja faktura u pregled 'Prometi po agentima', za delimično plaćene fakture.

6564            13.04.13 12:00
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Ispravljena nepravilnost da povrat, koji nastaje od fakture po kojoj je roba izdavana iz različitih magacina, vraća svu robu u magacin koji je naveden u zaglavlju povrata već da pravi povrate u magacine iz kojih je roba I izdavana.


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Uvedeno da se prilikom klika na tab PDV snime podaci iz osnovnog tab-a da bi odmah mogle da se unose osnovice I pdv za tu stavku.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za primeni cene na prodajnim dokumentima, dodata opcija da li da kurs I cenu uzima na datum stavke ili na datum dokumenta.

6551            05.04.13 16:00
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Na štampi KR-1 obrasca iz zaglavlja Odjave komisione robe popunjava se cela strana stavkama. Do sada je štampano 5 stavki po strani.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodatno ubrzan prikaz štampe faktura i otpremnica.

6548            30.03.13 15:00
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Ubrzan prikaz štampe faktura i otpremnica.


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Dodata opcija za korisnike koji žele da im program popuni datum prijema dokumenta I datum knjiženja dokumenta sa datumom dokumenta umesto sa sistemskim datumom.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru "Pregledi dokumenata" dodati pregledi "Prosečan period naplate" i "Prosečan period obrta zaliha"

6541            25.03.13 10:00
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Isključeno automatsko čekiranje polja PP (preneti porez) prilikom pravljenja prenosne dostavnice.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu poručene robe dodata i kolona razlika između poručenog i isporučenog.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Dodata opcija programa "negativne uplate (isplate) u PK1 uplaćeno (isplaćeno)" na osnovu koje se, pri formiranju PK1, negativne uplate (isplate) upisuju u kolonu " Tekući račun uplaćeno (isplaćeno)" .

6534            13.03.13 10:00
Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U izveštaju "Obrazac KPR - zbirno po stopama" ispravljen prikaz osnove u koloni 8 za dobavljače koji nisu u sistemu PDV-a


Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U izveštaju "Obrazac KPR - zbirno po stopama" dodata kolona u kojoj se evidentira osnova za stopu od 0% (za PDV koji se može odbiti)

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Dodata kolona 11a u KPR-u "Naknada bez PDV (na koju je obračunat PDV koji se ne može odbiti)"

6524            07.03.13 16:00
Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: Uvedeni 'Troškovi proizvodnje', obračun njihove raspodele po radnim nalozima, i mogućnost uvođenja analitike troškova proizvodnje.


Aplikacija:      Trgovina, Finansijska operativa
Opis izmene: Ako se zbir iznosa rata ne slaže sa iznosom zaduženja, prikazuje se odgovarajuća poruka kada se klikne na dugme "Potvrdi" u prozoru "Rate".

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: Ubrzan prikaz štampe "Radni nalog - sa karakteristikama" iz prozora "Radni nalozi"

Aplikacija:      Trgovina, Prodavnica
Opis izmene: Iz prozora "Priprema za štampu nalepnica" se štampaju samo selektovani artikli, a ne svi koji imaju količinu veću od nule.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Dozvoljeno u Cash Flow-u unošenje istog konta na prilivu I odlivu.

Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Ispravljeni problemi sa prikazom izveštaja “Štampa svih stavki – kartica (A4)” , “Štampa svih stavki sa devizama (A3)” i ”Štampa svih stavki (A4)” u prozorima Zbirni pregled po analitici (sporna potraživanja) i Zbirni pregled analitike po kontima.

6512            22.02.13 18:10
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Ispravljena greška u prikazu izlazne cene u stavkama prenosne dostavnice.


Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Ispravljena greška u prikazu zbirova u bruto bilansu, kod ponovljenog pregleda.

Aplikacija:      Finansijsko knjigovodstvo
Opis izmene: Ispravljeni problemi sa prikazom izvešaja u prozoru Zbirni pregled analitike po kontima.

6505            07.02.13 14:00
Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Ispravljena PPPDV prema poslednjim izmenama propisa. Detaljnije uputstvo je na našem sajtu.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu dokumenata po stavkama dodate kolone sa brojem dana do valute plaćanja I kolona sa datumom kada je faktura u celosti plaćena.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Ispravljeno I KIF-u da kada je podešeno da automatski dodeljuje brojeve I današnji datum, da popuni I poreski period.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Urađeno povezivanje sa fiskalnim uređajima preno novog MetaLink-a r9.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za napravi drugi dokument omogućeno da se napravi dokument samo od selektovanih stavki I da se odmah otvori prozor sa novoformiranim dokumentom.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru za obračun stavki dodata opcija "fiksna cena" koja će pre obračuna označiti na svim stavkama da obračun treba da ide od krajnje cene unazad.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Ispravljen obračun unazad na IKM povrat.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Ispravljena štampa odjave komisione robe po cenovniku dobavljača.

6500            02.02.13 16:00
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Novi prozor „Detalji isporuke“, sa dodatnim poljima vezanim za isporuku, zamenjuje dosadašnju karticu (tabpage) „Način isporuke“ u svim dokumentima (ponude, profakture, fakture, fakture povrat, ugovori, izlazne kalkulacije maloprodaje). Kartica „Način isporuke“ je izbačena, a u svim prozorima je u donjem desnom uglu dodato dugme „Detalji isporuke“, koje otvara novi prozor. U prozoru za otpremnice su takođe izbačeni svi podaci vezani za isporuku, a dugme „Detalji isporuke“ je dodato i u otpremnicama, prijemnicama i ulaznoj analizi.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata štampa KR obrasca u zaglavlju Ulaznih kalkulacija - povrat

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prometu po agentima omogućeno u filteru da se bira kako će biti prikazan profit (kao RUC/NV ili RUC/PV)

6497            22.01.13 14:00
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno upozorenje o duplo unetim stavkama i na UK.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno da se na vrstama UKV i UKM može napraviti veza sa vrstom UF koja bi se koristili prilikom formiranja UF od UK. Do sada je vrsta ostavljana prazna I očekivano je da je korisnik unese.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U pregledu stanja komitenata dodata kolona Tekući račun komitenta.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Ispravljeno da ne izlazi poruka o grešci kada se unose stavke na evidencionom listu a uključena je provera da li ima duplih stavki.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Promenjeno da na izvodima I nalozima blagajne, kada se odabere sredstvo plaćanja, ostavi konto I opis stavke ukoliko na sredstvu plaćanja nije definisan konto za knjiženje.

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Ispravljeno da ne izlazi poruka o nesupeloj štampi fiskalnog računa kada se iz kase pravi faktura I štampa se original faktura.

Aplikacija:      Prodavnica
Opis izmene: Izmenjeno da prilikom prenosa sa kase program ne formira stavke naloga blagajne za ona sredstva plaćanja koja su označena da idu preko računa već samo ona koja su označena da idu preko blagajne.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Izmenjen prikaz detalja u pregledu po komitentima kada je u filteru postavljena klasifikacija komitenata.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Ispravljen pregled uporedne prodaje gde nije dobro radio sort po indeksu prodaje kada se podaci povlače iz više baza.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Dodata mogućnost štampe IOS-a i iz kartice komitenta u finansijskoj operativi (ista kao iz spornih potraživanja).

6493            28.12.12 12:00
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Ispravljen pregled u trgovini koji se zove Ekonomska analiza jer nije ispravno radio kada postoje I dinarske I devizne fakture.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Ispravljeno da u svim pregledima prometa po agentima profit prikazuje na isti način kao razliku iznosa kupcu I nabavne vrednosti, a % profita u odnosu na nabavnu vrednost.

6490            24.12.12 16:00
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Ispravljen pregled dažbina u trgovini u prozoru za pregled dokumenata.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru "Lager lista" omogućena je štampa sa uključenim "trećim stanjem" u opciji "Po magacinima", koja prikazuje stanje magacina po kolonama za svaki magacin. Do sada ovakav pregled nije bilo moguće odštampati kroz standardnu štampu lager liste.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prozoru "Lager lista" izbačena je štampa "Lager lista sa šiframa dobavljača". Umesto toga, u filteru je dodata opcija "Šifre dobavljača", kojom se kolona sa šiframa dobavljača uključuje već u ekranskom prikazu, a time može i da se odštampa kroz standardne štampe lager liste.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Višestruko su ubrzani pojedini pregledi u prozoru "Lager lista".

6489            13.12.12 15:00
Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: U izveštaju 'Zaduženja komitenata po mesecima' u pregledima 'Zbirno dugovanja' i 'Zbirno po ročnosti' omogućen prikaz u odabranoj valuti po odabranom kursu, i prikaz iznosa zaduženja po ratama.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Ispravljena KEPU knjiga kada se vode usluge a fakture se prave od profaktura.

Aplikacija:      Back office
Opis izmene: Ispravljena greška u pregledu kartica.

Aplikacija:      Osnovna sredstva
Opis izmene: Ispravljena forma štampe OA obrasca.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Promenjeno da pri storniranju fakture, ukoliko je roba išla iz različitih magacina po toj fakturi, storno stornira magacine iz kojih je roba išla a ne iz magacina na zaglavlju fakture.

Aplikacija:      Proizvodnja
Opis izmene: Ispravljena greška koja se javljala pri čekiranju opcije "Osobine proizvoda u sadržaj stavke" na vrsti radnog naloga.

6482            03.12.12 15:00
Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Omogućeno da se prave KO sa PDV-om I za fakture na kojima nije uneta cassa.


6479            30.11.12 18:00
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Tehnička nadogradnja


6478            23.11.12 13:30
Aplikacija:      Trgovina, Prodavnica, Osnovni podaci
Opis izmene: Dodata kolona sa nazivom 'Sličica' u tab-u 'Svojstva' prozora 'Artikal', koje služi za prikaz sličica za održavanje artikla u zavisnosti od vrednosti svojstva koje je definisano nad istim. Sličice se prikazuju samo za svojstva koja se koriste za štampanje nalepnica.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno na porudžbenici unos količine i preko transportnog pakovanja, kao na prodajnim dokumentima.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U prenosnim dostavnicama i kalkulacijama dodato dugme primeni cene kao na prodajnim dokumentima.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata mogućnost filtriranja po barkodu artikla u magacinskim i prodajnim dokumentima i po agentu prodaje u Otpremnicama i Fakturama

6476            17.11.12 12:00
Aplikacija:      Održavanje baza
Opis izmene: Omogućeno uključivanje i isključivanje automatske arhive dugmetom u glavnom prozoru programa za održavanje baza. Do sada je to bilo moguće samo parametrom -p kod startovanja programa.


6475            13.11.12 20:00
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Ubrzano knjiženje dokumenata trgovine u glavnu knjigu.


Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Ispravljena greška koja se javljala prilikom komunikacije sa fiskalnom kasom preko SCLink-a.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U pregledu dokumenata po stavkama dodata i kolona šifra artikla.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Promenjen sistem selektovanja cenovnika u definisanju cenovnika. Sada je za selektovanje više od jednog cenovnika potrebno držati CTRL ili SHIFT.

Aplikacija:      Osnovna sredstva
Opis izmene: U obračunu osnovnih sredstava dodate kolone koje prikazuju vezane analitike za to osnovno sredstvo.

6472            03.11.12 20:00
Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Promenjeno da se u prozoru za izbor komitenta (koji se otvara dvoklikom na komitenta u prodajnim dokumentima) na dvoklik otvori kartica komitenta a dodato dugme koje izabranog komitenta prepisuje u zaglavlje dokumenta iz kog je ovar prozor otvoren.


Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućena opcija izbora da li će na ponudi, profakturi i fakturi biti prikazana kolona rabat ukoliko je rabat 0 ili manji od 0.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: U lager listi dodata kolona koja prikazuje i prvi datum nabavke pored poslednjeg.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućena promena mesta podataka o kupcu u zaglavlju dokumenta (ponuda,profaktura,faktura,otpremnica, avansni račun iz ugovora sa kupcima) sa desne u levu stranu.

6467            28.10.12 12:00
Aplikacija:      Calculus paket
Opis izmene: Ispravke u učitavanju padajućih lista


6464            23.10.12 15:00
Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Urađen eksport podataka za punjenje Sharp kasa koje se pune preko dva odvojena fajla (u jednom su artikli sa šiframa a u drugom artikli sa barkodovima)


Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Ispravljena greška koja se javljala pri brzoj razmeni sa kasom.

Aplikacija:      Finansijska operativa
Opis izmene: Za firme koje u poziv na broj zaduženja stavljaju barkod firme po modelu 97, omogućeno da pri učitavanju izvoda pronalazi komitenta preko ovog poziva na broj i hronološki zatvara njegova zaduženja.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Ispravljena greška u pregledu prodajnih dokumenata koja se javljala kada se uključi pregled po grupama artikala.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dopunjeno da uporedni pregled prodaje radi po klasifikacijama i grupama komitenata.

Aplikacija:      Back office
Opis izmene: Ispravljena greška koja se javljala prilikom unosa ulaznih faktura.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata opcija na magacinskim dokumentima kojom se može podesiti da se i sam magacinski dokument odmah knjiži pri završetku unosa stavki i zatvaranja prozora. (kao kod faktura)

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Omogućeno na porudžbenici unositi artikle i preko barkoda.

Aplikacija:      Kasa
Opis izmene: Ispravljena greška koja se javljala na kasi prilikom unosa povrata preko barkoda a kada tog artikla nema na stanju u maloprodaji.

Aplikacija:      Plate
Opis izmene: Ispravljena greška koja se javljala prilikom štampanja virmana za obustave ali kada se u filteru odabere samo jedna vrsta obustave.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodato da se na štampi UK iz PD pojavljuje i rekapitular.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dopunjeno da se opis i veza stavke u GK prilikom knjiženja UK popunjava po sledećem pravilu: kada UK nije vezan za UF u sadržaj ide naziv vrste dokumenta a u vezu broj UK; kada je UK vezana za UF u sadržaj ide sadržaj iz KUF-a, ukoliko je popunjen, u protivnom ide naziv vrste dokumenta a u vezu ide broj UK ili UF u zavisnosti od opcije na vrsti kalkulacije, ukoliko ide broj UF onda se u sadržaj dodaje i broj UK.

Aplikacija:      Trgovina
Opis izmene: Dodata opcija u KEPU knjizi da se prikaže promet kepu knjige bez prethodnog prometa.